Financovanie malých a stredných podnikov

Financovanie malých a stredných podnikov

09.08.2020 - Kompletný prehľad možností financovania malých a stredných podnikov. Interné, externé a verejné zdroje, fondy EÚ, úvery a ďalšie zdroje financovania MSP

Tvorba cien v obchodných podnikoch

21.02.2019 - Cenové stratégie obchodných podnikov. Systémy tvorby cien v obchodných podnikoch. Faktory ovplyvňujúce tvorbu cien v obchode.

Spoločenská zodpovednosť v obchode

21.02.2019 - Pojem, význam a aplikácia spoločenskej zodpovednosti v obchode. Piliere spoločenskej zodpovednosti obchodných podnikov. Zásady zodpovedného podnikania.

Outsourcing v distribúcií a logistike

21.02.2019 - Outsourcing a jeho využitie v logistike a distribúcii. Výhody a riziká outsourcingu v distribúcií a logistike. Stupne outsourcingovej logistiky.

Nákupné učenie spotrebiteľa

21.02.2019 - Typy nákupného učenia sa spotrebiteľa: kognitívne učenie, učenie opakovaním a podmieňovaním (klasické a inštrumentálne podmieňovanie), učenie napodobňovaním

Marketing nákupu a jeho etapy

Marketing nákupu a jeho etapy

21.02.2019 - Etapy marketingu nákupu: analýza potrieb, klasifikácia nákupov, voľba trhu, vizualizácia portfólia, nákupný mix, plán nákupu, nákupné rokovanie.

Franchising

21.02.2019 - Formy a znaky franchisingu. Poskytovateľ (Franchisor) a prijímateľ (Franchisee). Výhody a nevýhody franchisingu pre franchisora a franchisee.

Cenové stratégie a prístupy k tvorbe cien

21.02.2019 - Tvorba cenovej stratégie: ziskovo orientované, odbytovo orientované a status quo orientované cenové stratégie. Nákladová, dopytová a konkurenčná tvorba cien

Cenové testy

21.02.2019 - Popis cenových testov: test odhadnutia ceny, test reakcie na cenu, test nákupnej pripravenosti, test cenových tried, testy cenovej citlivosti.