( Ivana,  0)

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače

Parametre webových stránok sú upravované s ohľadom na algoritmy uplatňované internetovými vyhľadávačmi. Techniky využívané v tejto súvislosti sa označujú ako optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače, v angličtine SEO (search engine optimization).

Metódou SEO možno dosiahnuť, že sa webová stránka pri vyhľadávaní určitého kľúčového slova zobrazí na prvých pozíciách. V posledných rokoch význam SEO výrazne narástol. Užívatelia internetu najčastejšie venujú pozornosť iba odkazom, ktoré sa vo vyhľadávačoch umiestňujú na prvých miestach výsledkov vyhľadávania a ostatným webovým stránkam venujú pozornosť iba málokedy. Na základe toho možno tvrdiť, že pozícia web stránky v internetových vyhľadávačoch môže predstavovať pre firmu významnú konkurenčnú výhodu.

90% používateľov internetu využíva pri internetovom vyhľadávaní servery Google a Yahoo/Bing, čo je dôvodom toho, prečo sa optimalizácia uskutočňuje v celosvetovom meradle najčastejšie práve pre tieto servery. Autor Miklošík uvádza, že, aby bolo možné princípy SEO naplno uplatniť, je dôležité porozumieť procesom, ktoré majú vplyv na konečné poradie výsledkov vyhľadávania.

Kroky SEO optimalizácie

Optimalizácia pozostáva podľa autora Miklošíka z nasledovných krokov:

 • „výber serverov, pre ktoré sa bude optimalizovať,
 • analýza web stránky a jej zdrojového kódu,
 • vytvorenie odporúčaní pre lepšiu pozíciu,
 • aplikácia odporúčaní.“

Úspešná optimalizácia zameraná na niekoľko kľúčových slov, ktoré sú pre firmu v danom odbore rozhodujúce, prináša webovej stránke nie len poprednú pozíciu vo vyhľadávačoch ale aj ďalšie výhody, napr. zvyšovanie návštevnosti webovej stránky a s tým súvisiaci rast počtu relevantných návštevníkov, v prípade internetového obchodu zvýšenie objemu tržieb vyplývajúci z rastu počtu objednávok.

Práca s kľúčovými slovami ako jedna z metód SEO

Kľúčové slovo je fráza, ktorú užívateľ internetu zadá do niektorého z vyhľadávačov (napr. Google, Bing,..) a ktorú sa web stránka snaží zacieliť. Výber kľúčových slov je veľmi podstatnou časťou SEO optimalizácie. Výrazy a frázy umiestnené na webovej stránke musia zodpovedať jej obsahovému zameraniu. Zároveň je dôležité, aby zodpovedali heslám, ktoré užívatelia internetu bežne zadávajú do vyhľadávačov. Pokiaľ tvorca webovej stránky zvolí kľúčové slová, ktoré užívatelia internetu nezvyknú zadávať do vyhľadávačov, nikto jeho stránky nenavštívi.

Web stránku je vhodné optimalizovať na niekoľko kľúčových slov, fráz, ktoré sa budú v jej texte v rozumnej miere opakovať. Optimálna hustota kľúčových slov je približne 5%. Web stránka by však nemala byť preplnená kľúčovými slovami, pretože vyhľadávače by túto skutočnosť mohli vyhodnotiť ako spam. Internetové vyhľadávače analyzujú počet kľúčových slov, percentuálny výskyt kľúčových slov k obsahu stránky, vzdialenosť medzi jednotlivými kľúčovými slovami a ďalšie faktory. Tieto kľúčové slová je vhodné umiestniť do nadpisov danej web stránky, do jej obsahu, prípadne aj priamo do domény.

Pri umiestňovaní kľúčových slov je dôležité dbať na niektoré obmedzenia, napr. vyhľadávací roboti nevedia čítať texty, ktoré sú súčasťou animácií a obrázkov. Z toho vyplýva, že uvedenie kľúčového slova v rámci obrázku alebo animácie nemá účinok.

Dôležité je tiež mať na pamäti, že kľúčové slová by mali byť dostatočne konkrétne. „Pokiaľ napr. firma vyrába postele so sklápacím mechanizmom, mala by využiť frázu „sklápacie postele“, a nie iba výraz „postele“ hoci je výraz „postele“ zadávaný do vyhľadávačov niekoľkonásobne častejšie.“ Zvolením presnejšieho kľúčového slova budú webové stránky omnoho lepšie zacielené, čoho výsledkom budú návštevy perspektívnejších potenciálnych zákazníkov, než v prípade ak by tvorca web stránky zvolil za kľúčové slovo všeobecnejší výraz, ktorý by bol spojený s omnoho väčšou konkurenciou. Ak si internetový obchod zvolí veľmi vyhľadávané kľúčové slová, ktoré však nevystihujú zameranie web stránky, získa síce návštevníkov, ale nie zákazníkov. Návštevník, ktorý hľadá niečo, čo nesúvisí s touto web stránkou, ihneď po návšteve tejto stránky klikne späť a bude hľadať ďalej.

Zakázané a nevhodné SEO praktiky

V praxi sa môžeme stretnúť aj s takými metódami propagácie webových stránok, ktoré sú zakázané. V prípade využitia zakázaných metód môže webovú stránku stretnúť „reštrikcia vyhľadávačov v podobe zníženia hodnotenia (ranku) a horšej pozície vo výsledkoch vyhľadávačov.“

Skrytý text a skryté odkazy

Vyhľadávače zoraďujú výsledky aj na základe frekvencie kľúčových slov. Tvorca web stránky si frekvenciu kľúčových slov na svojej stránke môže umelo zvýšiť tým, že na stránku umiestni skrytý text obsahujúci viackrát rôzne kľúčové slová. Pod skrytým textom možno rozumieť text, ktorého farba je rovnaká, ako farba pozadia, preto je tento text pre užívateľa neviditeľný. Je mylné myslieť si, že takýmto využitím skrytého textu je možné zlepšiť pozíciu na určité slovo, aj keď krátkodobo je to možné. Avšak pravdepodobné je, že ľudia webovú stránku so skrytým textom nahlásia pomocou spam reportov. Skrytý text v menu, ktorý sa objaví po príchode ukazovateľa myši na menu sa za spam nepovažuje.
Ďalším prípadom skrytého textu je veľmi malý text, ktorý užívateľ nie je schopný prečítať, zvyčajne umiestňovaný na konci webovej stránky. Táto technika sa začala rozširovať, keď začali prvé pokusy s automatickým rozpoznaním skrytého textu. Zo skrytého odkazu nie je zrejmé, že ide o odkaz, pretože má rovnakú farbu, ako obyčajný text, je skrytý v malých obrázkoch, v bodkách na konci viet a pod.

Google AdWords keywords tools

Google AdWords keywords tools je nástrojom na nájdenie relevantných kľúčových slov. Umožňuje zistiť, ktoré kľúčové slová v určitej produktovej kategórií sú užívateľmi vyhľadávané najčastejšie. Nástroj zobrazuje okrem návrhov na ďalšie kľúčové slová aj to, koľkokrát bolo určité kľúčové slovo hľadané v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň poskytuje informácie o konkurenčnosti kľúčových slov, pričom sa vychádza z počtu inzerentov AdWords na dané kľúčové slovo.

Zostavenie zoznamu kľúčových slov

Je potrebné zvoliť si výrazy alebo slovné spojenia, ktoré by použili zákazníci na popis produktov, ktoré sú v danom internetovom obchode ponúkané. Je teda potrebné premýšľať tak, ako premýšľa zákazník a mať na pamäti základné kategórie svojho podnikania a voliť slovné spojenia, ktoré by mohli do týchto kategórií spadať. V prípade, že internetový obchod predáva napr. dámsku športovú obuv, môže voliť kľúčové slová dámska športová obuv, dámske tenisky, zoznam kľúčových slov je následne možné rozšíriť o konkrétne názvy značiek a produktov, ktoré e-shop ponúka, ak ide o bežne používané výrazy, ktoré zákazníci používajú pri vyhľadávaní produktov, ktoré tento e-shop predáva. Najefektívnejšie sú zvyčajne také kľúčové slová, ktoré pozostávajú z dvoch až troch slov.

Ak chce internetový obchod získať za svoje peniaze čo najviac, mal by vyberať konkrétnejšie kľúčové slová, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že povedú ku konverzii. Ku konverzii dochádza v prípade internetového obchodu zvyčajne vtedy, ak návštevník zrealizuje nákup. Výberom konkrétnejších kľúčových slov sa zabezpečí, že reklama sa vo vyhľadávači zobrazí iba pre výrazy súvisiace s podnikaním daného e-shopu. Problémom môže byť, ak sú kľúčové slová až príliš konkrétne, v takom prípade e-shop nemusí dokázať osloviť toľko ľudí, koľko spočiatku chcel.

V prípade, že chce internetový obchod osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov, vyberie všeobecnejšie kľúčové výrazy. Oslovenie potenciálnych zákazníkov by sa pridaním veľmi všeobecných kľúčových slov mohlo sťažiť, pretože reklama by sa mohla zobrazovať aj pri vyhľadávaniach, ktoré nesúvisia vždy s predmetom podnikania e-shopu. Navyše platí, čím všeobecnejšie kľúčové slová, tým väčšia konkurencia. Ak veľký internetový obchod predáva rôzne druhy obuvi, môže si dovoliť zvoliť si všeobecnejšie kľúčové slová, ako napr. obuv. Jeho reklama sa potom zobrazí napr. vtedy, ak niekto vyhľadáva rôzne druhy obuvi.

Na druhej strane, ak sa e-shop špecializuje napr. iba na dámsku športovú obuv, môže zadať kľúčové slová napr. dámska tenisová obuv. V tomto prípade sa reklama na tento internetový obchod zobrazí iba vtedy, keď niekto vyhľadáva konkrétne obuv tohto typu alebo napr. webové stránky o tenise.

Ak sa web stránka zaoberá napr. predajom športovej obuvi aj športového oblečenia, je vhodné zoskupiť kľúčové slová do reklamných skupín na základe uvedených produktov. V tomto prípade by reklamná skupina pre športovú obuv mohla obsahovať kľúčové slová ako športová obuv, tenisky a pod. a reklamná skupina pre športové oblečenie by mohla obsahovať kľúčové slová ako športové oblečenie, teplákové nohavice a iné.

Najviac relevantných kliknutí zvyčajne zabezpečuje iba zopár dobre zacielených kľúčových slov, preto je vhodné zvoliť si max. 20 kľúčových slov na jednu reklamnú skupinu.

Variácie kľúčových slov

Na docielenie maximálneho efektu je potrebné porozumieť niektorým zvláštnostiam systému, v ktorom Google pracuje. Google napríklad nerozlišuje malé a veľké písmená, to znamená, že napr. ani názvy vlastných podstatných mien nie je potrebné písať veľkým písmom. Systém tiež nerozpoznáva vetné znamienka. Ako príklad uvediem, že pri zadávaní kľúčových slov netreba zadávať oba varianty: e-shop a eshop. Stačí si vybrať jeden z nich. Na druhej strane, mäkčene, dĺžne a prehlásky vníma Google ako vlastné znaky, to znamená, že v niektorých prípadoch je vhodné uviesť kľúčové slová aj bez týchto znamienok. Za veľmi dôležité sa dá považovať uvádzanie kľúčových slov samostatne v singulári a tiež v pluráli. Do úvahy je potrebné brať aj písanie kľúčových slov dohromady a zvlášť, napr. webstránka a web stránka. Je tiež vhodné zadávať kľúčové slová v rôznom poradí, napr. obuv Bratislava a Bratislava obuv.

Poznámka: Ak chce internetový obchod predávajúci dámsku športovú obuv osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov, mal by vyberať konkrétnejšie kľúčové slová, napr. dámske tenisky alebo dámska športová obuv, ktorých priemerný počet vyhľadávaní za mesiac sa pohybuje iba v stovkách. Ak si takýto e-shop zvolí za kľúčové slovo všeobecnejší výraz, napr. obuv, vychádzajúc z toho, že osloví viac potenciálnych zákazníkov, stane sa to, že sa jeho reklama zobrazí aj vtedy, ak užívateľ vyhľadáva napr. dámsku elegantnú obuv, pánsku obuv, detskú obuv a pod. Navyše, ako sme už uviedli, čím sú kľúčové slová všeobecnejšie, tým má webová stránka väčšiu konkurenciu a nižšiu vyhľadateľnosť.

Návrhová časť

Návrh optimálnych kľúčových slov pre web stránku www.mt-nabytok.sk

Internetový obchod www.mt-nabytok.sk sa zaoberá predovšetkým predajom rôznych druhov nábytku. Preto predpokladáme, že by bolo vhodné zoskupiť kľúčové slová do reklamných skupín na základe rozličných produktových kategórií, ktoré tento internetový obchod predáva. Teda vytvoriť reklamnú skupinu zvlášť pre kuchynský nábytok, zvlášť pre kúpeľňový nábytok, postele, sedacie súpravy, stoly, atď.

Rozhodli sme sa navrhnúť optimálne kľúčové slová pre reklamnú skupinu SEDACIE SÚPRAVY, pričom sme sa snažili zvoliť skôr konkrétnejšie, presnejšie kľúčové slová s cieľom zamerania sa na perspektívnych potenciálnych zákazníkov. V niektorých prípadoch sme volili aj kľúčové slová bez použitia mäkčeňov a dĺžňov:

 • sedačky predaj
 • moderné sedačky
 • kožené sedačky
 • rozkladacie sedačky
 • luxusné sedačky
 • rustikálne sedačky
 • lacné sedačky
 • pohodlné sedačky
 • sedacka do obyvacky
 • pekne sedacky
 • malé sedačky
 • sedacie súpravy akcie
 • čalúnené sedacie súpravy
 • rozkladacie pohovky vypredaj
 • sedacie súpravy 3 2 1
 • rohové sedacie súpravy rozkladacie
 • sedačky online
 • sedačky lacno
 • sedačky na splátky
 • sedacie súpravy na splátky

Po vytvorení zoznamu kľúčových slov pre reklamnú skupinu SEDACIE SÚPRAVY sme vyskúšali zadať uvedené kľúčové slová do vyhľadávača GOOGLE s cieľom zistiť, či sa internetový obchod www.mt-nabytok.sk umiestni na popredných pozíciách vo vyhľadávaní. Zistili sme, že pri zadaní niektorých kľúčových slov, napr. „sedačky predaj“, „sedačka“, „sedačky online“ alebo tiež „sedacka do obyvacky“ sa tento internetový e-shop neobjavil na prvej strane.

Na druhej strane sme si pri tomto pokuse všimli, že e-shop www.sedackyphase.sk sa pri každom vyhľadávaní umiestnil na popredných pozíciách. Na základe zistených poznatkov by sme odporúčali internetovému obchodu www.mt-nabytok.sk upraviť si kľúčové slová v reklamnej skupine.

Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje:

1. Beck, A. 2009. Google AdWords. Praha: Grada Publishing, 2009. 232s. ISBN 978-80-247-2898-8
2. Karlíček, M.- Král, P. 2011. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-3541-2
3. Kubrický, J. 2011. Tvorba a správa www stránek (cvičení). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2833-8
4. Miklošík, A. 2014. Informačné systémy marketingu: technológie pre interaktívny marketing. Bratislava: Ekonóm, 2014. 270s. ISBN 978-80-225-3832-9
5. Prochádzka, D. 2012. SEO: cesta k propagaci vlastního webu. Praha: Grada Publishing, 2012. 152s. ISBN 978-80-247-4222-9

Internetové zdroje:

GOBYUS. Optimalizácia pre vyhľadávače [online] [cit. 2014-03-27]. Dostupné na internete: <http://submit-site.eu/index.php?o=4002&lg=sk>

Google. Ako zostaviť čo najlepší zoznam kľúčových slov [online] [cit. 2014-03-25]. Dostupné na internete: <https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=sk>

Google. Získavanie nápadov na kľúčové slová a odhadov návštevnosti pomocou nástroja Plánovač kľúčových slov [online] [cit. 2014-03-25]. Dostupné na internete: <https://support.google.com/adwords/answer/2999770?hl=sk>

SEOchat. Kľúčové slová [online] [cit. 2014-03-27]. Dostupné na internete: <http://www.seochat.sk/klucove-slova/>

Autor: Ivana

Tento príspevok bol vytvorený 21.6.2015 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Ivana.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.