( Ivana,  0)

Franchising je vertikálny marketingový systém, ktorý tvorí poskytovateľ a prijímatelia franchisingu. Ide o systém predaja prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov poskytovateľa a prijímateľa. Predmetom franchisingu je franchisa – oprávnenie prijímateľa franchisingu na vykonávanie odbytovej koncepcie poskytovateľa franchisingu vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Poskytovateľ (Franchisor) a prijímateľ (Franchisee)

Poskytovateľ franchisingu (franchisor) – je podnikateľský subjekt, ktorý predáva osvcdčenú koncepciu podnikania a poskytuje využitie svojich skúseností. Franchisor je pôvodcom a majiteľom podnikateľského nápadu, ktorý sa ďalej stáva predmetom obchodu.

Prijímateľ franchisingu (franchisee) – je podnikateľský subjekt, ktorý preberá koncepciu, a tak sa stáva ďalším článkom reťazca. Okrem predaja tovaru sa zaväzuje splácať úverované zariadenie a za franchisu platiť určité poplatky.

Franchisor odovzdáva franchisee:

 • práva na používanie značky,
 • know-how,
 • celkový design a vzhľad firmy,
 • zaškolenie a poradenstvo,
 • skúsenosti,

Franchisee odovzdáva franchisorovi:

 • vstupný poplatok,
 • royalty – odmenu (ak je súčasťou zmluvy) a
 • poplatok za reklamu (ak je súčasťou zmluvy).

Výhody a nevýhody franchisingu

Výhody pre franchisora

 • Rýchle otváranie ďalších individudálne vedených odbytových jednotiek.
 • Výrobca, ktorý je poskytovateľom rozširuje svoju koncepciu využitím cudzieho kapitálu.
 • Franchisor s pomerne malým počtom manažérov dokáže riadiť celý reťazec, pričom nemusí riešiť malé problémy v malých rozptýlených jednotkách.

Nevýhody pre franchisora

 • V prípade neúspechu franchisee, môže utrpieť i dobré meno poskytovateľa.
 • Franchisor musí kontrolovať, či sa v každej prevádzke dodržujú prijaté štandardy, kvalita, správanie, atď.
 • Vzniká riziko, že sa po čase franchisee osamostatní a stane sa pre poskytovateľa konkurenciou.

Výhody pre franchisee

Nevýhody pre franchisee

 • Obmedzenie samostatnosti.
 • Podriadenosť sa kontrole centrály.
 • Závislosť od franchisora.
 • Povinnosť odovzdávať poplatky.

Charakteristické znaky franchisingu

Typické vlastnosti franchisingu sú:

 • Dlhodobá zmluvná spolupráca medzi poskytovateľom a prijímateľom, úzka kooperácia.
 • Povinnosť prijímateľa vykonávať činnosť v rámci poskytnutej koncepcie
 • Vertikálne organizovaná štruktúra franchisingovej koncepcie.
 • Právna a podnikateľská samostatnosť každého člena reťazca.
 • Právo používať ochrannú známku a obchodné meno poskytovateľa.
 • Výrobné a obchodné tajomstvo, know-how, skúsenosti, spoločná prezentácia a imidž.
 • Spoločná marketingová koncepcia.
 • Franchisingová zmluva, franchisingový manuál a teritoriálna exkluzivita.

Formy franchisingu

Franchising môžme deliť podľa predmetu činnosti. Podľa tohto kritéria rozoznávame tri základne formy franchisingu:

 • franchising výrobny
 • franchising distribučný
 • franchising služieb

Výrobný franchising (produktový)

Výrobný franchising zahŕňa výrobu a predaj jedného alebo viacerých produktov. Označuje sa aj ako priemyselný franchising, ale môže byť tiež remeseľnícky alebo poľnohospodársky. Prijímateľ vyrába produkty sám, podľa návodu poskytovateľa a predáva ich pod jeho značkou. V niektorých prípadoch poskytovateľ (výrobca) vyrába podstatu produktu, dodá ju prijímateľovi, ten produkt dokončí podľa návodu výrobcu a predá ho pod značkou výrobcu.

Odbytový franchising (distribučný)

Odbytový franchising umožňuje odbyt produktu. Podľa miesta, ktoré má poskytovateľ vo vertikálnej štruktúre pohybu tovaru, môže byť výrobcom alebo sprostredkovateľom. Výrobca sa stáva poskytovateľom franchisingu maloobchodníkovi, ktorý predáva jeho produkty. Poskytovateľ väčšinou býva veľkoobchodník a prijímateľ maloobchodník.

Franchising služieb

Franchising služieb spočíva najmä v prenose konceptu služby, know-how, spôsobe poskytovania služieb. Pri poskytovaní služieb je dôležité, aby poskytovateľ franchisingu dbal na prísnom dodržiavaní know- how. Franchising služieb sa člení na:

 • Služby vyžadujúce veľké investične prostriedky – zarad’ujeme sem franchising hotelový, reštauračný, prenájom áut a zariadení.
 • Služby materiálového charakteru, vyžadujúce nižšie investičné prostriedky, ako sú opravy, úpravy materiálu, údržba domov, záhrad, kozmetické a kadernícke služby, služby ochrany a stráženie objektov,…
 • Služby charakteru osobného, vzdelávacieho alebo medicínskeho, zoznamovacie agentúry, vzdelávacie inštitúcie, poradenské služby a salóny krasy.

Ďalšie členenie franchisingu

Minifranchising

Obchodník vo svojej maloobchodnej prevádzke vyhradí nejakú malú časť, v ktorej predáva výlučne tovary zvláštneho sortimentu. Dodávateľ, ktorý mu ich dodáva ako svoje značkové produkty mu poskytuje právo použiť túto značku na označenie vymedzeného oddelenia.

Masterfranchising

Franchisingová centrála v jednej krajine poskytne povolenie prijímateľovi v inej krajine, ktorý sa stáva hlavným prijímateľom (Master Franchisorom) a je súčasne centrálou pre vymedzené územie. Na tomto území preberá všetky práva a povinnosti poskytovateľa franchisingu, t.j. na vlastné náklady a riziko rozširuje koncepciu.

Franchisor » master franchisor » franchesee 1,2,3…

Multifranchising

Franchesee má niekoľko predajní v rámci toho istého reťazca, napr. franchesee má niekoľko reštaurácií McDonalds, za podmienok že s tým Franchisor súhlasí a Franchisee zvláda všetky prevádzky.

Zdroje

ORGONÁŠ, J. 2013. Franchising. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225- 3679-0

Autor: Ivana

Tento príspevok bol vytvorený 28.6.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Ivana.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.