( misha1804,  0)

Externé zdroje financovania podniku

Na financovanie podnikových aktivít sa využívajú interné zroje financovania a extréme zdroje financovania. Externé financovanie predstavujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od iných subjektov, bez ohľadu na to, či ide o iné podniky, banky, poisťovne alebo štát. K týmto zdrojom financovania patrí:

 • vklad majiteľa a jeho zvyšovanie,
 • krátkodobé úvery,
 • dlhodobé a strednodobé úvery,
 • osobitné formy financovania ako je : leasing, faktoring a forfaiting,
 • dotácie,

Externé zdroje financovania

Externé zdroje financovania sú zdroje, ktoré do podniku plynú prostredníctvom iných subjektov, o tomto financovaní hovoríme, ak kapitál prichádza do podniku formou dotácií, úverov alebo prostredníctvom záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku medzi jednotlivými subjektmi.

Za vklad majiteľa sa považuje za základný zdroj, ktorý podnikateľský subjekt získava pri založení, je vklad majiteľa. Pri založení podniku vlastník uskutoční pôvodný vklad kapitálu, s ktorým následne začína podnikať.

Úver je ekonomický vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, ktorý vzniká pri odovzdávaní konkrétnych hodnôt na dočasné použitie, veriteľ dáva k dispozícií určitú hodnotu v peniazoch alebo v tovare. Dlžník sa zaväzuje splatiť svoj dlh aj úroky v dohodnutom termíne. Členenie úverov je založené na základe dĺžky obdobia na:

 • dlhodobé poskytované spravidla na dobu nad 5 rokov, doba splatnosti by nemala presiahnuť časové rozpätie 4-6 rokov,
 • strednodobé splatné a dobu 1-4 roky,
 • krátkodobé poskytované na obdobie do 1 roka,

Finančné úvery sa vyskytujú keď podnikatelia dokážu svoje investičné potreby pokryť len svojimi vlastnými zdrojmi, preto sa zaužívalo čerpanie finančných úverov. Tie sú normou úverov ktoré sú poskytované na základe úverovej zmluvy medzi dlžníkom a veriteľom za podmienok úverovej zmluvy, poskytujú sa v peňažnej forme a na financovane rozvojových projektov podnikateľských subjektov.

Dodávateľský úver nazývaný ako obchodný úver, je to najstaršia forma úverovania, nemusia sa pri ňom poskytovať žiadne špeciálne záruky a formálne sa nemusia platiť ani úroky, sú zakalkulované v cene dodávaného tovaru, je strednodobým obchodným úverom, ktorý si poskytujú obchodní partneri pri dodávkach veľkých strojových zariadení. Podmienky úveru závisia od dohody dodávateľa a odberateľa. Tieto sa poskytujú v dvoch formách a to pri uzatváraní kontraktu zariadenie prechádza do vlastníctva odberateľa podmienený predajný kontrakt – dodávateľ zostáva vlastníkom zariadenia až do zaplatenia poslednej splátky odberateľom.

Samostatné formy financovania

V praxi sa v nich využívajú formy financovania ako je leasing, forfaiting a franchising.

Leasing má najširšie uplatnenie nielen stredných a veľkých podnikoch, ale táto forma úverovanie sa využíva vo veľkej miere aj v malých, rozlišuje sa či ide o prenájom dlhodobého alebo krátkodobého charakteru. Rozlišujeme operatívny leasing a finančný leasing. Operatívny je založený na krátkodobom prenájme majetku, kde prenajímateľ znáša všetky riziká vyplývajúce z vlastníctva, obidve strany môžu zmluvu zrušiť, je vhodný pre prenájom tovarov ako je PC, automobil pod.

Finančný leasing je charakteristický a založený na dlhodobom prenájme, upravuje sa nájomnou zmluvou, ktorú nemôže ani jedna zo zmluvných strán vypovedať.

Forfaiting je osobitnou formou strednodobého ale aj dlhodobého financovania, uplatňovaná v zahraničnom obchode. Exportér pri tejto forme dodá tovar importérovi na úver, zatiaľ čo importér vystaví v prospech vývozcu zmenku alebo dlžný úpis. V tomto prípade ide o odkúpenie dlhodobých a strednodobých pohľadávok pred termínom splatnosti, najčastejšie bankou, ktorý je spojený hlavne s predajom strojov, zariadení a investičných celkov dodávaných na dlhodobejší dodávateľský úver. Jeho prednosťou pre exportéra je, že sa u neho predaj na úver mení na predaj za hotové, jeho výhodou je pomerná jednoduchosť, diskrétnosť a rýchlosť operácie. A nevýhodou sú pomerne vysoké provízie forfaitérov.

Franchising je považovaný za dohodu, ktorou silnejšia a zavedená firma postupuje hlavne začínajúcemu podnikateľovi právo predávať výrobky tejto firmy v určitom teritóriu, čiže poskytovať služby podľa jej štandardných postupov. Je to odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, technológie a služby. Jeho cieľom je úzka spolupráca právne samostatných a finančne nezávislých podnikov. Kontrakt sa uzatvára medzi franchisorom (dodávateľom) a franchiserom (odberateľom), základom je franchisingová zmluva, ktorá sa do hĺbky zaoberá partnermi, povinnosťami a právami jednotlivých zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou a inými skutočnosťami. Zmluva sa uzatvára na dlhodobú dobu a jej uzavretím vzniká zvláštny na spolupráci založený úverový vzťah, aj v tomto prípade je problém s financovaním, náklady pri zakladaní nového takéhoto typu podniku sú jednorázovo pomerne vysoké, pričom vstupný poplatok je platený franchisorovi a je významnou položkou, vzniká tu potreba úveru pre vstup do franchisingového systému.

Krátkodobé úvery tie sú určené na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi potrebou zdrojov financovania a ich disponibilnou výškou. Obchodné úveryformou krátkodobého úverovania a svojou podstatou sú podobné dodávateľskému úveru, ktorý je charakteristický že odberateľ zaplatí dodávateľovi za tovar alebo služby až po termíne splatnosti. Uzatvorenie tejto zmluvy je písomným dokladom vo forme faktúry, kde sú uvedené druh, množstvo a cena dodaného tovaru aj konkrétne platobné podmienky.

Stále a nestále pasíva majú charakter úverových zdrojov, ktoré má podnik bezplatne k dispozícií a môže ich použiť hlavne na financovanie podnikania, tie vznikajú vo forma záväzkov voči zamestnancom za nevyplatené mzdy, voči štátnemu rozpočtu, alebo voči rozpočtom miestnej správy za neodvedenú daň.

Bankové úvery sú s dobou splatnosti do 1 roka, ktoré poskytujú komerčné banky svojim klientom, môžu byť poskytované v rôznych formách ako kontokorentný úver, ten patrí medzi najpoužívanejšie krátkodobé úvery. Tento slúži na zlepšenie platobnej schopnosti a likvidity podniku. Revolvingový úver je osobitným druhom kontokorentného úveru, ktorý sa poskytuje klientovi na základe právnej dohody, na základe ktorej banka umožňuje klientovi kedykoľvek čerpať krátkodobý úver do určitej maximálnej výšky na základe potrieb klienta. Lombardový úver je zaručený konkrétnym obchodovateľným majetkom dlžníka. Ak dlžník neplní svoje záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy, banka môže lombard speňažiť a z výnosu uhradiť svoju pohľadávku i úroky. Na základe majetku, ktorý tvorí zábezpeku úveru, ide o lombardný úver zabezpečený CP, akceptovanou ávnej formy a veľkosti podniku. Pôvodný vklad je možné zvýšiť ak v priebehu činnosti vznikne potreba kapitálu a podnik nemá dostatok interných zdrojov. (MAJKOVÁ M. Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Brno: Tribun EÚ s.r.o. 2008. 44 s. ISBN: 978-80-7399-590-4)

Programy, mechanizmy a inštitúcie ako externý zdroj financovania

Existuje niekoľko programov, mechanizmov a inštitúcií, ktoré podávajú podnikateľovi pomocnú ruku. Takéto programy:

 • Záručné programy – Slovenská záručná a rozvojová banka,
 • Úverové programy- Národná agentúra pre rozvoj MSP, Slovenská záručná a rozvojová banka, Spoločnosť zárodkového kapitálu, EXIM Bank of Japan, Slovensko- americký podnikateľský fond, EXIM Banka SR,
 • Príspevkové programy – Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a pôšt a telekomunikácií SR, Národná agentúra pre rozvoj MSP, Slovenská záručná a rozvojová banka, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
 • Kapitálové vstupy – Spoločnosť zárodkového kapitálu, Slovensko- americký podnikateľský fond. (Majková, 2008)

NARMSP

Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov (NARMSP, NADSME) koordinuje aktivity, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja MSP, plní funkciu všestranného informačného centra pre podnikateľov na domácej aj zahraničnej úrovni, ako aj funkciu organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora širokého spektra finančných podporných programov pre MSP. Trvalou úlohou je monitorovanie vývoja a stavu podnikateľského prostredia aj MSP. Dôležitou činnosťou sú podporné programy realizované s finančnou účasťou štátneho rozpočtu aj fondov EK.

Príspevkové programy ako je podpora zavádzania systémov riadenia kvality alebo transfer inovatívnych technológií sa u podnikateľskej verejnosti stretli so záujmom. Poradenské služby a vzdelávanie podnikateľov sú veľmi dôležité. Je možné podporné programy NARMSP deliť na:

 • Príspevkové ( transfer technológií, Program zavádzania systémov riadenia kvality – kvalita, schéma podpory medzinárodnej korporácie,- Subkontraktácia
 • úverové,( podporný úverový program, Mikro pôžičkový program)
 • kapitálové vstupy ( Seed Capital Company). (Fetisová, Vlachynský, Sirotka, 2004)

SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka je akciová spoločnosť, kde má 100% účasť štát, má špecifickú činnosť zameranú predovšetkým na podporu financovania MSP, ktorých definícia je legislatívne kombinovaná s EÚ. Zabezpečuje financovanie MSP hlavne pomocou:

 • záručných,
 • príspevkových,
 • úverových programov.

Prostredníctvom princípov plne porovnateľných a kompatibilných s legislatívou EÚ. Jedinečnosť banky spočíva v poskytovaní bankových podpôr kombinovaným spôsobom. Svoje podporné programy MSP stavu realizuje vo forme poskytovania záruk, úverov a nenávratných finančných príspevkov, s uplatňovaním mnoho sektorovej podpory, na rozvoj miest, obcí, regiónov, bytovej výstavby, poľnohospodárstva, úspor energie a iné. Podporuje aj živnostníkov. Na základe analýzy úverovanie MSP dospela k záveru, že tento segment má sťažený prístup k úverovým zdrojom. Na vládou schválené programy sa zdrojové krytie zabezpečuje transfermi zo štátneho rozpočtu a z vlastných výnosov. Na zabezpečenie banky finančnými zdrojmi má významné miesto vzájomne uzatvárané úverové zmluvy so zahraničnými bankami, ako sú úverové linky Kreditstalt für Wiederaufbau (KfW) a z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB).

Záručné programy banke poskytuje banka vo výške 65 % oprávnených nákladov ak sa pomoc poskytuje MSP. Záruku je možné poskytnúť pomocou jedného z nasledujúcich záručných programov:

 • Program na podporu malého stredného podnikania formou poskytovania bankových záruk na finančné úvery,
 • Program na podporu malého a stredného podnikania formou poskytovanie protizáruk na zahraničné úvery,
 • Program na podporu malého a stredného podnikania formou poskytovania bankových záruk na „pred hypotekárne úvery“,
 • Program podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou bankových záruk na úvery,
 • Program na podporu zabezpečenia sezónnych poľnohospodárskych prác formou poskytovania záruk,
 • Program na podporu malých a stredných poľnohospodárskych subjektov formou poskytovania bankových záruk na finančné úvery a jednorazových nenávratných finančných príspevkov,
 • Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR,
 • Program na podporu malých a stredných poľnohospodárskych subjektov formou vystavenia bankových záruk na úvery účelovo určené na nákup agrochemikálií a hnojív,
 • Program na podporu poľnohospodárskych subjektov formou poskytovania bankových záruk na zmenkové obchody,
 • Program podpory nákupu novej poľnohospodárskej aj potravinárskej techniky a technológie formou poskytovania bankových záruk na úvery,
 • Program podpory nákupu nehnuteľného majetku vrátane súvisiaceho hnuteľného majetku od úpadcu prostredníctvom správcu konkurznej podstaty, exekútora- likvidátora formou poskytovania bankových záruk na úvery. (www.szrb.sk)

Použitá literatúra

FETISOVOVÁ. E., VLACHYNSKÝ, K., SIROTKA, V. 2004. Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: Iura Edition, 2004. 260 s. ISBN 80-89047-87-4

MAJKOVÁ M. Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Brno: Tribun EÚ s.r.o. 2008. 44 s. ISBN: 978-80-7399-590-4

Autor: misha1804

Tento príspevok bol vytvorený 31.5.2015 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora misha1804.


Zdroje a literatúra

 • ALEXY, Július; SIVÁK, Rudolf. Podniková ekonomika. 3. Vyd. Bratislava : Vydavateľstvo IRIS, 2005. 234 s. ISBN 80-89018-82-3.
 • CHODASOVÁ, A., BUJANOVÁ, D. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1998. ISBN: 80-225-0961-2.
 • DAŇKOVÁ, A. a kol.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2001. ISBN: 80-225-1422-5.
 • KOLEKTIV AUTOROV. Bankovnictví, 6. Vyd. Praha : 2006. ISBN 978-80-7265-099-6.
 • KORÁB, Vojtěch; PETERKA, Jiří; REŢŇÁKOVÁ, Mária, Podnikatelský plán, 1. Vyd. Brno : Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0
 • KUPKOVIČ, Milan. a kol. Podnikové hospodárstvo. 7. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7.
 • PAVELKA, František; BARDOVÁ Dagmar; OPLTOVÁ, Radka. Úvěrové obchody, 1. Vyd. Praha : Aktris spol. s.r.o., 2001. 216 s. ISBN 80-7265-037-8.
 • RICHET, Xavier. Ekonomika podniku. 1. vyd. Bratislava : VEA, vydavateľská ekonomická agentúra, 1994. 160 s. ISBN 80-967701-6-0.
 • SEDLÁK, Mikuláš. Manažment. 2.vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol.s.r.o., 2001. 378 s. ISBN 80-89047-18-1.
 • SLÁVIK, E.: Strategické riadenie podniku. Bratislava : SPRINT, 1999. ISBN 80-88848-41-5.
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekoomy. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.
 • VLACHINSKÝ, Karol; LUPTÁKOVÁ, Oľga; NINÁČOVÁ, Valéria, Podnikové financie I, 1. Vyd. Bratislava: Alfa, 1993. Vysokoškolská učebnica. ISBN 80-05-01137-7.
 • VLACHYNSKÝ, Karol. a kol. Podnikové financie. Bratislava: Súvaha 1999. 460 s. ISBN 80-88727-29-4.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.