Externé zdroje financovania podniku

Externé zdroje financovania podniku

28.10.2022 - Programy, mechanizmy a inštitúcie ako externý zdroj financovania. NARMSP, SZRB, krátkodobé úvery, dlhodobé a strednodobé úvery, dotácie.

Finančný trh

Finančný trh ako systém vzťahov

07.10.2022 - História a definícia finančných trhov. Finančný trh ako systém vzťahov. Trhový mechanizmus a princípy. Funkcie a členenie finančného trhu.

Podstata podniku

Podstata podniku

22.09.2022 - Predpoklady podnikania a právne aspekty podnikania. Základné znaky podnikania. Podstata podniku v trhovej ekonomike.

Úverové riziko

Úverové riziko

19.09.2022 - Definícia úverového rizika. Metódy riadenia úverového rizika. Meranie kreditného rizika, trvanie úverového rizika. Inherentné riziko a riziko protistrany.

Interné zdroje financovania podniku

Interné zdroje financovania podniku

19.09.2022 - Financovanie zo zisku a samofinancovanie, financovanie z odpisov a rezerv, financovanie v dôsledku uvoľnenia peňazí ako interné zdroje financovania podniku.

Región a regionálny rozvoj

Región a regionálny rozvoj

26.07.2022 - Región, regionálna politika a regionálny rozvoj. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Kohézna politika a Kohézny fond.

Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

26.06.2022 - Medzinárodný obchod a zahraničný obchod. Úlohy zahraničného obchodu v ekonomike. Závislosť na zahraničnom obchode.

Menové swapy

Menové swapy

20.06.2022 - Charakteristika swapov, menové swapy, teoretické vysvetlenie swapov a ich využitie v medzinárodnom obchode

Finančné investície

Finančné investície

06.07.2020 - Členenie investícií, hrubé, čisté, reálne a finančné investície. Investície do finančného majetku. Dlhopisy, rating a ratingové hodnotenie pri dlhopisoch.

Akcie a teória portfólia

Akcie a teória portfólia

06.07.2020 - Teória portfólia a investičný proces. Fundamentálna analýza a technická analýza cenných papierov. Zostavenie a revízia portfólia. Druhy akcií.

Podielové fondy

05.07.2020 - Druhy a členenie podielových fondov. Otvorené, uzavreté a špeciálne podielové fondy. Centrálny depozitár cenných papierov a jeho funkcie.

Úverové programy EÚ

21.02.2019 - Charakteristika úverových programov Európskej únie Cosme a program CIP. Operačné a komunitárne programy MSP pre roky 2014-2020. Program Horizon 2020.

Podnik a jeho znaky

21.02.2019 - Definícia, znaky a funkcie podniku. Subjekty cieľového rozhodovania. Delenie podnikov podľa odporúčania Európskej komisie č. 2003/361/EC

Meranie rizika finančných investícií

21.02.2019 - Nástroje na meranie rizika a riadenie rizika investície. Tri alternatívy vývoja krízy. Riziko ako jeden z hlavných vrcholov investičného trojuholníka.

Manažment potravinových rizík

21.02.2019 - Podstata rizika, terminológia potravinového rizika, klasifikácia rizika s dôrazom na potravinové riziká, objasnenie postupov manažérstva rizika v potravinárstve.

Manažment sociálnych rizík

21.02.2019 - Sociálne riziká a ich charakteristika, riadenie rizika v sociálnych službách, ciele a implementácia manažmentu sociálnych rizík.

Funkcie zahraničného obchodu

21.02.2019 - Transformačné funkcie, rastová, parametrická a proporcionálna funkcia zahraničného obchodu. Zahraničný obchod ako bariéra rastu domácej ekonomiky.

Etiketa pri zdravení, používanie vizitky, oslovovanie a titulovanie

21.02.2019 - Práca nám slúži ako pomôcka pri pozdravení, predstavovaní, zoznamovaní, vyslovovaní mien, používaní vizitky, vrátane porušenia pravidiel pri odovzdávaní, oslovovaní a titulovaní. Musíme však podotknúť, že to čo je pre v rámci etikety v štátoch Európskej únie, môžu považovať za nevhodné v krajinách arabských štátov.

Dopyt po domácich aktívach

21.02.2019 - Faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po domácich aktívach. Faktory ovplyvňujúce posun krivky dopytu po domácich aktívach, či už posun hore alebo dole.