( misha1804,  0)

Cenné papiere a peňažné prostriedky sú majetkom podielových fondov, vo vlastníctve investorov a ich práva sú reprezentované podielovými listami. V prípade investorov im patrí časť majetku, ktorá sa vyrovná zodpovedajúcej výške investorových investícií. V tomto prípade môžeme hovoriť o kolektívnom investovaní, ktoré je založené hlavne na zhodnocovaní peňazí jednotlivcov v spoločnom – kolektívnom investovaní. Samozrejme hlavným cieľom takýchto fondov je dosahovať vyššie zhodnotenia peňazí ako v bežných bankách.

Podielnik pri investovaní svojich peňazí dostane podielový list, ktorý patrí medzi cenné papiere a môže mať buď zaknihovanú alebo listinnú podobu.

Druhy podielových fondov

Otvorený podielový fond

Prvým druhom je otvorený podielový fond. Podielnik má v prípade záujmu právo, aby mu na základe jeho žiadosti boli vyplatené podielové listy z majetku podielového fondu. Spoločným majetkom podielnikov sú peňažné prostriedky získané vydaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde. V tomto fonde je podielnik oprávnený predložiť podielový list na vyplatenie. Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť vyplatenie podielového listu spôsobom v lehote určenej zákonom. Takýto otvorený podielový fond sa môže vytvoriť na dobu neurčitú aj určitú. (Otvorený podielový fond. Dostupné na:< https://www.euroekonom.sk/financie/kolektivne-investovanie/otvoreny-podielovy-fond/>)

Uzavretý podielový fond

Pri uzavretom podielovom fonde podielnik nemá právo, aby mu na základe jeho žiadosti boli vyplatené podielové listy z majetku podielového fondu. Takýto typ fondu je vytvorený len na určitú dobu, tá však nemôže presiahnuť dobu dlhšiu ako 10 rokov. Správca zabezpečuje obchodovateľnosť na verejnom trhu. Typ uzavretého podielového fondu sa na území našej republiky veľmi nevyužíva.

Špeciálny podielový fond

Špeciálny podielový fond môže mať najviac desiatich podielnikov, ktorými sú právnické osoby, fond sa riadi štatútom fondu a musí spĺňať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o kolektívnom investovaní. Vytvára sa ako:

 • rizikový špeciálny podielový fond (50 podielnikov)
 • diverzifikovaný špeciálny podielový fond. ( LÍŠKA,V., GAZDA,J., 2004. s.53)

Členenie podielových fondov

Podielové fondy členíme na:

 • Fond akciový – akciový fond poskytuje nadštandardné výnosy, zároveň však je najrizikovejší. Doba investovania je 5 alebo viac rokov. Môžu byť zamerané na viac, ale aj len na jeden sektor ekonomiky. (Akciový fond. Dostupné na: <http://www.ass.sk/Default.aspx?CatID=38>)
 • Fond peňažného trhu – fond, ktorý patrí k tým s bezpečnými investíciami, nakoľko investuje len do krátkodobých finančných nástrojov. V prípade tohto fondu ide o minimálne riziko s nižšími výnosmi s porovnaním s inými fondmi.
 • Dlhopisový fond – do dlhopisového fondu investujú hlavne investori, ktorý chcú investovať na obdobie viac ako jeden rok a očakávajú vyšší úrok ako v banke. V prípade takého fondu sa podielnikovi peniaze ukladajú hlavne do podielnikov.
 • Fond fondov – aj tento fond je s menším rizikom, investuje sa do podielových listov a akcií iných fondov. Podielnik má možnosť investovať aj menšie čiastky do fondov, ktoré si vyžadujú vysokú vstupnú investíciu.
 • Zmiešaný fond – investori investujú do aktív na trhoch a do akcií aj dlhopisov na peňažnom trhu, preto sa vytvárajú portfólia investora v jednom fonde. Dochádza k aktívnemu riadeniu fondu, preskupovanie podielov v jednotlivých investičných triedach v čase. Tieto fondy sú zlatou strednou cestou aj v rámci rizika aj pri výnosoch.(Zmiešaný fond. Dostupné na: <http://www.finance.sk/investovanie/informacie/typy-fondov/zmiesane-fondy/>)
 • Iné fondy – fondy, ktoré investorom vopred garantujú pri splnení určitých podmienok presnú úroveň výkonnosti alebo jej interval, zvyčajne sa nazývajú zaistené fondy. Rizikovosť je obyčajne nízka.
 • Špeciálne fondy nehnuteľností – pri týchto fondoch sa investujú aktíva priamo do nehnuteľností, realitných spoločnostiach spojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch, investičný horizont je podobný ako pri akciových fondoch, a to 5 až 7 rokov.
 • Derivátové fondy – fondy sú zamerané na investície do finančných derivátov, veľký obrat portfólia. Znakmi týchto fondov sú pákové investície, ktoré smerujú k ziskom alebo stratám niekoľkokrát vyšším ako napríklad pri akciových fondoch.
 • Komoditné fondy – plnia časť investičného portfólia, patria medzi najrizikovejšie fondy. Patria sem fondy, ktoré tvoria priemyselné kovy, fondy orientované na produkty aj poľnohospodárstvo, ide o investovanie na komoditných burzách, aj mimo územia Slovenskej republiky. ( Komoditné fondy. Dostupné na: <http://www.investicneportfolio.info/2009/08/komoditne-fondy.html >)
 • Aktívne riadené fondy – hlavným cieľom je dosahovanie vyššieho výnosu na základe analýz, ako je priemerné zhodnotenie predstavované zmenou indexu daného trhu.
 • Kombinované fondy – kombinácia investovania do viacerých druhov aktív, investície aj do cenných papierov, komodít, nehnuteľností.
 • Indexové fondy – hlavná je filozofia teórie portfólia, a podľa nej existuje možnosť maximalizovať výnos pri minimalizácií rizika iba držaním celého univerza cenných papierov váhavo zastúpených podľa trhovej kapitalizácie. Investovanie do takýchto fondov je zhodné s indexom trhu, počet fondov rastie.
 • Fondy s územnou orientáciou – sú hlavne zamerané na určitý región a na určitý druh aktív. (Indexové fondy. Dostupné na:< https://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky-slovnik/?q=indexove-fondy>.)

Centrálny depozitár cenných papierov

Centrálny depozitár môže na základe povolenia vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Evidovať cenné papiere zaknihované, imobilizované cenné papiere v registroch emitentov,
 • Evidovať majiteľov takýchto cenných papierov na účtoch majiteľoch, a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch,
 • Evidovať zmeny na účtoch majiteľoch cenných papierov,
 • Evidovať údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov,
 • Meniť, rušiť a prideľovať ISIN,
 • Členom centrálneho depozitára poskytovať služby ako aj členom na burze cenných papierov, emitentom cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov,
 • Zriadovať ako aj viesť držiteľské účty,
 • Evidovať zmeny na držiteľských účtoch,
 • Viesť zoznamy akcionárov ak sa jedná o listinné akcie na meno,
 • Zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi, organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi,
 • Zabezpečovať ako aj organizovať systém re technické spracovanie údajov vedenia evidencie cenných papierov.

Informácie o centrálnom depozitári cenných papieroch nájdete na stránke Národnej banky Slovenska: Centrálny depozitár cenných papierov.

Použitá literatúra

LÍŠKA, V., GAZDA, J. : Kapitálové trhy a kolektívní investovaní. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-63-0, 53s .

Autor: misha1804

Tento príspevok bol vytvorený 31.5.2015 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora misha1804.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: