(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Špeciálny podielový fond (ŠPF) je v podstate otvorený podielový fond, podielové listy však nemôžu byť verejne ponúkané na území členských štátov.

ŠPF vznikajú len na dobu určitú, nie viac ako 10 rokov.

Vznik špeciálneho podielového fondu: splnenie zákonných podmienok ako pri UPF; priemerná čistá hodnota majetku v OPF, ktoré správcovská spoločnosť spravuje počas 3 predchádzajúcich rokov neklesla pod 100 mil. Sk

Podielové listy sú iba na meno, podielové listy rizikového špeciálneho podielového fondu sa môžu previesť na iného podielnika len so súhlasom správcovskej spoločnosti

Rizikový špeciálny podielový fond (RŠPF)
– platia všeobecné podmienky činnosti OPF
– najviac 50 podielnikov alebo musí byť obmedzené vydávanie PL tak, aby bolo možné nadobudnúť PL len za aktuálnu cenu prevyšujúcu 40 000 EUR na jedného investora alebo aby počiatočná hodnota bola min. 40 000 EUR

Diverzifikovaný špeciálny podielový fond (DŠPF)
– počet podielnikov alebo počet vydávaných PL môže mať obmedzený len v štatúte
– neplatia obmedzenia platné pri rizikovom špeciálnom podielovom fonde

Majetok v špeciálnom podielovom fonde

Diverzifikovaný špeciálny podielový fond (DŠPF):
– majetok DŠPF môže byť investovaný do tých istých nástrojov ako pri OPF
– nie je možné investovať do doplnkového likvidného majetku
– hodnota PL iného PF a CP zahraničného subjektu KI nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku ŠPF

Rizikový špeciálny podielový fond (RŠPF):
– v majetku RŠPF nesmie hodnota prevoditeľných CP a nástrojov PT vydaných rovnakým emitentom tvoriť viac ako 25 % majetku RŠPF
– súčet investícií do prevoditeľných CP a nástrojov PT od jednej osoby, majetková angažovanosť pri obchodoch s derivátmi voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto CP alebo ktorej sa týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v RŠPF
– aj do PL OPF a CP otvorených zahraničných subjektov KI
– do doplnkového likvidného majetku
– investície do certifikátov – prevoditeľných cenných papierov, hodnota jedného druhu drahého kovu nie viac ako 20 % majetku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár