(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Otvorený podielový fond (OPF) sa u nás vyskytuje najčastejšie.

Podstata OPF: podielnik má právo kedykoľvek predložiť podielový list na vyplatenie a správcovská spoločnosť je povinná ho vyplatiť najneskôr do 14 dní od predloženia

Pri všetkých typoch podielových fondov môže správcovská spoločnosť požadovať výstupný poplatok max. 5 % z aktuálnej ceny podielových listov

Pri otvorenom podielovom fonde musí byť na podielovom liste jasne vyznačený názov správcovskej spoločnosti, ktorá ho vydala a označenie, že sa jedná o PL OPF

Otvorený podielový fond:
– vytvára sa na dobu určitú aj neurčitú (v predchádzajúcom zákone len na dobu neurčitú)
– nie je možné obmedziť počet vydávaných podielových listov
– otvorené podielové fondy nemôžu byť rozdelené, splynuté alebo premenené na uzavreté alebo špeciálne podielové fondy
– SS musí do 6 mesiacov od začiatku vydávania podielových listov zhromaždiť min. 50 mil. Sk
– podielový fond musí mať štatút a predajný prospekt, ktorý obsahuje možnosti investovania a možné riziká
– PL OPF znejú na meno alebo na doručiteľa
– Aktuálna cena podielového listu = počet podielov vyznačených na podielovom liste x hodnota podielov
– podielový list možno vydávať len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu, aby boli zaručené rovnaké práva podielnikom

Majetok v otvorenom podielovom fonde – investície smerujú do:
a) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom komisiou cenných papierov – jedného emitenta max. 10 % majetku fondu
b) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na inom regulovanom trhu ako a)
c) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na kótovanom trhu zahraničnej burzy cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte
d) nových emisií cenných papierov, ak emitent do 1 roka od vydania emisie požiada o prijatie na domácu alebo zahraničnú burzu
e) podielové listy iných otvorených podielových fondov, cenné papiere európskych fondov a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (KI), najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom OPF
f) Vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách v SR alebo v zahraničných bankách v členských alebo nečlenských štátoch, vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť ….
g) finančných derivátov vrátane nástrojov, ktoré je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
h) iných nástrojov PT, max. do 10 % hodnoty majetku
– v majetku OPF sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok

Doplnkový likvidný majetok
– môže byť vyšší ako 50 % majetku
– peňažné prostriedky v hotovosti, na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady
– drahé kovy a certifikáty, ktoré ich zastupujú
– ak peňažné prostriedky fondu nestačia na vyplatenie vrátených (predložených) PL, SS musí predať časť CP z majetku PF, a kým predá, môže použiť vlastné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver (max. 10 % majetku)

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre OPF:
1. hodnota prevoditeľných CP a nástrojov PT vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % majetku OPF
2. vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 %
3. majetková angažovanosť voči protistrane – banke pri obchodoch s finančnými derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť 10 % hodnoty majetku OPF
4. majetková angažovanosť voči protistrane – inej osobe ako banka pri obhodoch s fin. derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť 5 % hodnoty
5. súčet investícií do prevoditeľných CP a nástrojov PT vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a majetkovej angažovanosti voči tej istej osobe pri obchodoch s finančnými derivátmi nesmie prekročiť 20 %
6. hodnota PL iného OPF a CP otvoreného zahraničného subjektu KI nesmie tvoriť viac ako 20 %
7. hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou členského štátu, ktorá podlieha dohľadu chrániaceho záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie tvoriť viac ako 25 %

Zánik otvoreného podielového fondu:
a) odňatím povolenia
b) uplynutím doby (ak je na dobu určitú)
c) rozdelením, splynutím a premenou na UPF a ŠPF

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár