(misha1804,  0)

Finančný trh

Finančný trh

Pri charakterizovaní finančného trhu sa stretávame s viacerými definíciami. Finančný trh môžeme popísať ako miesto na trhu, kde sa stretáva ponuka a dopyt po finančných prostriedkoch.

Podľa Bajus- Vravec, 2010 je definovaný finančný trh nasledovne: „ Finančný trh je jedným z komplexov trhu, ktoré sa v rámci trhovej ekonomiky rozlišujú. V trhovej ekonomike sa finančný trh pokladá za vrchol ostatných trhov. Na rozdiel od iných trhov je to univerzálny trh. Jeho zdroje a prostriedky možno využiť vo všetkých oblastiach.“(BAJUS, R. – VRAVEC,J. 2010 s.306)

Finančný trh a jeho mechanizmus fungovania je založený na trhových princípoch, ktoré zabezpečujú stretávanie ponuky a dopytu, výsledkom čoho je rovnovážna cena finančných nástrojov a služieb.

Finančný trh iným spôsobom definuje napríklad V. Beneš a P. Musílek (1991) takto:„na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt peňazí a kapitálu, utvára sa jeho cena, za ktorú sú subjekty finančného trhu ochotné uskutočňovať finančné operácie a transakcie. Finančný trh presnejšie vyjadruje jednotu dlhodobých a krátkodobých transakcií v reprodukčnom procese modernej ekonomiky.“ ( BENEŠ,V. –MUSÍLEK, P, 1991, s.12)

História finančných trhov

Začiatky fungovania finančného trhu sa datujú na 30. roky 20-teho storočia a sú spojené s liberalizáciou. V tomto období sa začalo pristupovať k postupnej regulácií finančných trhov, ktorá prišla hlavne zo strany štátu prostredníctvom právnych noriem, pričom sa proces regulácie ukončil v 60.rokoch. Hlavným cieľom finančného trhu je dosiahnuť taký stav, pri ktorom sa dosiahne optimálna alokácia finančných zdrojov v ekonomike, a to formou poskytovania úverov. (CHOVANCOVÁ a kol.2002)

Finančný trh ako systém vzťahov

Finančný trh môžeme charakterizovať aj ako systém vzťahov, nástrojov, inštitúcií, pomocou ktorých dochádza k alokácií, sústredeniu a prerozdeľovania dočasne voľných finančných zdrojov jednotlivých subjektov na báze pôsobenia ponuky a dopytu. Pôsobenie finančného trhu vplýva na cenu zdrojov, ktorá je vyjadrená kurzom finančného nástroja, pričom ten ovplyvňuje úroková miera. Voľné finančné zdroje sa umiestňujú na finančný trh, aby sa zhodnotili maximálne pokiaľ ponuka a dopyt pôsobia bez bariér. ( CHOVANCOVÁ a kol., 2002)

Bajus et al,(2011 s.46) definoval: „ Finančný trh je trhom, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov uskutočňujú pohyby krátkodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi v národnom i medzinárodnom meradle.“ ( BAJUS, R. et. al. 2011., s.46)

Trh je priestor, v ktorom sa vymieňajú služby, produkty a výsledky jednotlivých subjektov nazývané ako tovary. V skratke povedané, trh môžeme charakterizovať aj ako súhrn mechanizmov, foriem, nástrojov a vzťahov, ktoré túto výmenu umožňujú. Trh môžeme charakterizovať aj ako mechanizmus pri ktorom, alebo pomocou ktorého sa kupujúci a predávajúci navzájom ovplyvňujú a stanovujú cenu za určité množstvo tovaru. (HORVÁTHOVÁ, E. 2009)

Trhový mechanizmus

Trh funguje na základe trhového mechanizmu, ktorý môžeme opísať ako formu organizácie ekonomiky, kde vstupujú podniky a spotrebitelia vzájomných vzťahov na trhu, aby vyriešili tri základné problémy:

 • Čo vyrábať,
 • Ako vyrábať,
 • Pre koho vyrábať.

Pri trhovom mechanizme hovoríme o týchto princípoch:

 • Princíp substitúcie – základom je, že každý tovar sa dá nahradiť iným tovarom, ktorý uspokojí dopyt po danom tovare,
 • Princíp pomernej výhody – dodávateľ sa pri tomto princípe orientuje hlavne do oblastí, kde majú pomernú výhodu dosiahnuť vyšší zisk, spočíva to v princípe nižšie náklady, vyššie ceny,
 • Princíp rovnováhy ponuky a dopytu – patrí medzi základné kategórie trhového mechanizmu. ( KOVÁČ, M., SABADKA,D., KOVÁČOVÁ, Ľ., 2003)

Funkcie finančného trhu

 • Funkcia likvidity – bohatstvo je vo forme finančných nástrojov a možno ho rýchlo vymeniť za hotovosť s malým rizikom straty,
 • Funkcia zabezpečenia bohatstva – na finančnom trhu je veľká ponuka možností uchovania bohatstva, môžeme to charakterizovať aj ako hodnoty, pri investovaní do vecí ako sú napríklad autá hodnota vecí klesá, napríklad pri cenných papieroch sa naopak hodnota zvyšuje,
 • Funkcia depozitná – pri tejto funkcii finančný trh prostredníctvom inštitúcií vytvára priestor pre úspory a ich uloženie do málo riskantných projektoch,
 • Funkcia úverová – táto funkcia vyjadruje úlohu finančného trhu pri poskytovaní úverov, pre financovanie investičných výdajov a spotreby. Úlohou funkcie je umiestňovať prostriedky hlavne tam, kde ich je najviac potreba,
 • Funkcia platobná – vybudovaný mechanizmus na finančnom trhu pre realizáciu platieb,
 • Funkcia politická – vláda realizuje svoju politiku prostredníctvom hlavného kanála, ktorým je finančný trh. Vláda spolu s centrálnymi bankami realizuje hospodársku a menovú politiku štátu,
 • Funkcia ochrany proti riziku –Proti riziku finančný trh ponúka firmám, obyvateľstvu ako i vládam ochranu v podobe poistných zmlúv, ako sú majetkové, životné, zdravotné,
 • Funkcia alokačná – základom je zabezpečenie voľných peňazí z prebytkových na určitý príjem. Zabezpečuje premenu bežného príjmu na budúci príjem, jej úlohou je efektívne umiestňovanie voľných financií do tých investícií, ktoré umožnia vyrábať tovary a poskytovať služby, po ktorých je dopyt a prinesú ekonomický úžitok,
 • Funkcia akumulačná – zabezpečuje voľné peniaze z prebytkových zdrojov, táto funkcia zabezpečuje uchovanie kúpnej sily peňazí a určitý príjem, zabezpečuje premenu bežného príjmu na budúci príjem,
 • Funkcia cenotvorná – pri tejto funkcii sa vytvára objektívna cena tam, kde sa stretáva dopyt a ponuka,
 • Funkcia platobná – predstavuje vykonávanie platieb za služby a tovary,
 • Funkcia selekčná – urýchľuje zánik neperspektívnych firiem a podporuje perspektívne firmy,
 • Funkcia prerozdeľovacia – zabezpečuje likviditu cenných papierov a mení vlastnícke práva finančných zdrojov,
 • Funkcia ochrany investorov – v prípade tejto funkcie ide o ochranu investorov prostredníctvom vytvárania portfólií a poisťovní. ( LÍŠKA, V., GAZDA, J,2004)

Zdroje a literatúra

 • BAJUS, R. et. al. 2011, Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií. Bratislava: Iura Edition. 2011.306.s. ISBN 978-80-8078-438-6.
 • BAJUS, R. – VRAVEC,J. 2010, Finančný trh –študijný materiál pre dištančné vzdelanie. Košice. EFK TU, 2010. ISBN 978-80-8073-902-7
 • BENEŠ,V. –MUSÍLEK, P. : Burzy a burzovní obchody. Praha: Informatórium,1991,s.12
 • CHOVANCOVÁ a kol.2002, Finančný trh- Nástroje ,transakcie, inštitúcii. Bratislava: Euronion, 2002 14.100-103,s. ISBN 80-88984-31-9.
 • HORVÁTHOVÁ, E. 2009. Bankovníctvo. Žilina: GEORG Žilina, 2009.318 s. ISBN 9788089401-03-1.
 • KOVÁČ, M., SABADKA,D., KOVÁČOVÁ, Ľ., 2003, Základy malého podnikania. Košice: TUv Košiciach,SjF, Ústav technológií a manažmentu Inovačné centrum AV,2003.
 • LÍŠKA, V., GAZDA, J. : Kapitálové trhy a kolektívní investovaní. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-63-0, 53s .

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.