Všeobecne sa bankové úvery členia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Krátkodobé a strednodobé úvery

Medzi krátkodobé a strednodobé úvery patria:

 • kontokorentný úver
 • eskontný úver
 • spotrebný úver
 • lombardný úver
 • akceptačný úver
 • avalový úver

Charakteristika krátkodobých a strednodobých úverov

 1. Kontokorentný úver – predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje úver klientovi úver prostredníctvom jeho bežného účtu. Jeho základom je kontokorentný účet v banke, ktorý predstavuje kombináciu vkladového a úverového účtu. Poskytnutie úveru však môže byť len do výšky tzv. úverového limitu, ktorý sa stanovuje individuálne a musí byť vopred dohodnutý.
 2. Eskontný úver – Banka poskytuje eskontný úver odkúpením zmenky od jej majiteľa pred splatnosťou zmenky za nominálnu hodnotu zníženú o diskont – úrok za obdobie od nákupu do splatnosti zmenky.
 3. Spotrebný úver – nemajú jednotnú časovú klasifikáciu. Patria sem krátkodobé, strednodobé, ale výnimočne aj dlhodobé úvery, ktoré sa používajú na nákup spotrebných tovarov a služieb. Tieto úvery stimulujú ekonomickú aktivitu a obchodné obraty. Zabezpečenie úveru je podľa typu úveru.
  • Revolvingový spotrebný úver – ak ide o revolvingový spotrebný úver, zabezpečenie predstavuje pravidelný stabilný príjem, spojený s dlhodobými dobrými skúsenosťami s klientom. Účel čerpania spravidla banka nesleduje.
  • Iné formy spotrebných úverov – inú formu predstavujú napr. splátkové spotrebné úvery na nákup T. Takéto úvery môže poskytovať banka alebo ich sprostredkuje obchodník, čím uľahčuje prístup klienta k úveru a podporuje obrat tovaru. Zakúpený T sa stáva zárukou za poskytnutý úver.
  • Preklenovací spotrebný úver – medzi spotrebné úvery možno zaradiť rôzne formy preklenovacích úverov, ktoré slúžia na preklenutie časového nesúladu peňažných tokov s hodnotovými tokmi, napr. pri kúpe nového bytu a predaji starého.
 4. Lombardný úver – predstavuje krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva. Banka poskytuje lombardný úver max do 60 – 90% hodnoty zálohu. Lombardný úver sa poskytuje na:
  • cenné papiere
  • tovar
  • pohľadávky
  • vkladné knižky
  • drahé kovy
  • práva (životné poistky, autorské práva)
 5. Akceptačný úver – akceptačný úver je odvodený od akceptu zmenky. Akcept zmenky predstavujú prijatie zmenkového záväzky a akceptant sa stáva zmenkovým dlžníkom.
 6. Avalový úver – avalový úver je odvodený od avalu zmenky. Banka preberá záruku za záväzok klienta voči tretej osobe.

Dlhodobé úvery

Medzi dlhodobé úvery zaraďujeme:

 • emisnú pôžičku
 • úverový úpis alebo záväzkovú listinu
 • hypotekárne úvery
 • komunálne úvery

Charakteristika dlhodobých úverov

 1. Emisná pôžička – zdroje, ktoré sa získavajú pri emisnej pôžičke, nevstupujú do súvahy banky, banka plní len sprostredkovateľskú funkciu. Emisná pôžička sa spája s emisiou dlhopisov, ktorú klientovi zabezpečuje banka, pričom spravidla časť emisie odkúpi. Podnikateľský subjekt sa v tomto prípade neobracia na banku so žiadosťou o úver, ale emisiou dlhopisov sa obracia na celú ekonomickú verejnosť s ponukou na odkúpenie jeho úverových CP.
 2. Úverový úpis – úverový úpis sa zakladá na skutočnosti, že dlžník podpisuje banke tzv. záväzkovú listinu – úverový úpis. Táto je dôkazom pohľadávky banky voči nemu.
 3. Hypotekárny úver – hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa a) až c) ktorý nie je hypotekárnym úverom.
 4. Komunálny úver – komunálny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku, ktorý je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou a ktorý poskytujú banky na nadobudnutie tuzemských nehnuteľnosti, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ďalších stavieb s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel.

Aktívne operácie komerčných bánk

Manažment aktívnych operácií komerčných bánk:

 • efektívna a optimálna štruktúra portfólia aktív
 • zásady realizácie aktívnych bankových obchodov (stratégia alebo obchodná politika banky) – hovoria o štandardných postupoch a presnej špecifikácií pri hodnotení klienta, Limitná politika
 • flexibilné parametre aktívnych bankových operácií – aby sme vedeli pre klienta ušiť úver na mieru
 • podmienky realizácie aktívnych bankových operácií – banka stanoví podmienky a klient ich musí dodržiavať
 • priateľná miera rizika aktívnych bankových operácií
 • diverzifikácia rizika v portfóliu aktívnych obchodov
 • adekvátna úroveň úrokových a neúrokových výnosov – tendencia – znižuje sa podiel úrokových výnosov
 • segmentácia klientov banky – segmenty – skupiny klientov, na ktoré sa bude banka orientovať
 • dodržiavanie optimálnych vzťahov medzi riziko – výnosnosť – likvidita

Podmienky pre poskytovanie úverov:

 1. vymedzenie pojmov všeobecné ustanovenia
 2. čerpanie úverového rámca, úverovej linky
 3. úročenie (pevné úremenné, plávajúce)
 4. splácanie úverovej pohľadávky
 5. poplatky
 6. zabezpečenie úverového obchodu

Na úverových obchodoch participuje:

 • úverový manažér (produktový manažér)
 • manažér rizika – ohodnocuje riziko
 • znalec
 • právnici
 • administrátor úverového obchodu
 • pracovníci správy úverov


Komentáre

Pridaj komentár