Podnikateľský plán

11.06.2024 - Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Analýza SWOT

SWOT analýza

07.06.2024 - Postup tvorby SWOT analýzy. Definícia, faktory, stratégie a príklady vytvorenia analýzy SWOT. Grafická vizualizácia matice SWOT. Chyby pri tvorbe SWOT.

Inflácia, deflácia, dezinflácia

07.06.2024 - Inflácia na Slovensku 1993-2024. Definícia inflácie, typy a formy inflácie, deflácia, dezinflácia, stagflácia, miera inflácie, spotrebný kôš.

Výroba

Výroba a výrobný proces

08.04.2024 - Výroba a výrobný proces, typy výroby, výrobný program a výrobná kapacita podniku. Výrobné faktory. Hotové výrobky, polotovary a nedokončené výrobky. Nomenklatúra výrobkov.

Dane a daňová sústava

14.03.2024 - Všetko o daniach a daňovej sústave, priame a nepriame dane, DPH a ostatné typy daní. Základ dane, sadzba dane, daňovník. Verejný rozpočet a jeho príjmy.

Makroekonómia a makroekonomika

Makroekonómia (makroekonomika)

14.03.2024 - Makroekonómia a jej definícia. Agregátny dopyt a agregátna ponuka, teórie kapitálu a úroku. Kapitálový trh a úloha peňazí v ekonomike.

Kalkulácie a rozpočty

Kalkulácie a rozpočty

14.03.2024 - Pojem, význam a druhy kalkulácií. Členenie nákladov v kalkulácii. Kalkulačné metódy a kalkulačný vzorec. Rozpočtovníctvo. Oceňovanie podniku.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

05.12.2023 - V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

Právo

Právo

10.10.2023 - Právo, právne normy, pramene, výklad, systém, úloha a význam práva. Pojem, vznik a účastníci občianskoprávnych vzťahov. Politický systém SR.

Logistika

Logistika

24.09.2023 - Podnikové logistické funkcie. Logistický reťazec. Logistický systém firmy. Metódy a trendy v logistike. Obstarávacia, výrobná, distribučná a skladová logistika.

Denník vysokoškoláka

Denník vysokoškoláka

08.09.2023 - Posledný zo série slávnych denníkov, rozlúčkový Denník vysokoškoláka. Nebuďte smutní, život vám ešte napíše krajšie a lepšie denníky.

Manažér pri prezentácii

Manažment

25.03.2023 - Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Obchod a obchodovanie

Obchod

25.03.2023 - Všetko o obchode: obchodovanie, predaj, maloobchod, veľkoobchod, služby, medzinárodný obchod, spotrebiteľské a vládne trhy, logistika, distribúcia, doprava.

Financie

Financie

25.03.2023 - Všetko o financiách. Peniaze a financie. Verejné a súkromné financie. Dlhové inštrumenty a deriváty finančného trhu. Riziko. Investovanie. Kryptomeny.

Podnikanie

25.03.2023 - Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

Krízový manažment

Krízový manažment

12.12.2022 - Podnik v kríze a riešenie krízovej situácie. Krízový manažment a jeho úlohy. Modely a metódy v krízovom manažmente. Ako dostať podnik z krízy?

Veľká hospodárska kríza 1929

Veľká hospodárska kríza 1929

23.11.2022 - Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia. Príčiny a popis krízy. Spôsoby riešenia recesie a riešenie krízy. Herbert Hoover a Revenue Act of 1932.

Finančný trh

Finančný trh

21.11.2022 - Všetko o finančných trhoch: funkcie finančného trhu, peňažný a kapitálový trh, členenie finančných trhov a subjekty na finančných trhoch.

Mikroekonómia

Mikroekonómia

21.11.2022 - Mikroekonómia. Správanie sa jednotlivcov a správanie sa podnikov. Mikroekonómia vs. makroekonómia. Metódy a modely mikroekonómie.

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

21.11.2022 - Spotrebné trhy. Model chovania spotrebiteľa. Nákupné chovanie, nákupný proces a jeho etapy. Faktory ovplyvňujúce nákupné chovanie.

Stratégia a strategické plánovanie

Strategické plánovanie

21.11.2022 - Strategický plán a jeho tvorba. Finančné plánovanie, plánovanie výroby a personálne plánovanie. Strategické rozhodovanie. Metóda STRANDIN.

Hospodárska politika

21.11.2022 - Makroekonomická hospodárska politika, subjekty, nástroje a ciele hospodárskej politiky štátu. Teoretické prístupy k hospodárskej politike.

Personálny manažment

20.11.2022 - Personálny manažment, metódy a nástroje personálneho manažmentu. Plánovanie, nábor, výber a kariéra pracovníkov. Mzdová politika.

Public relations

Public relations (PR)

19.11.2022 - Nástroje public relations. PR ako práca s verejnosťou. PR vs reklama. Cieľové skupiny. PR v praxi. Plánovanie v PR. Nové trendy v marketingovej komunikácii.

Hospodárska kríza v USA v roku 1939

Nezamestnanosť

19.11.2022 - Nezamestnanosť na Slovensku 1998 - 2022. Definícia nezamestnanosti, druhy, príčiny a riziká nezamestnanosti. Frikčná, štrukturálna a cyklická

Bankovníctvo a banky

Bankovníctvo a banky

19.11.2022 - Banky, bankovníctvo a bankový systém. Centrálna banka a obchodné banky. Aktívne a pasívne operácie komerčných bánk, členenie úverov.

Finančná analýza

Finančná analýza

19.11.2022 - Finančná analýza. Podstata a úlohy finančnej analýzy. Metódy, modely a teórie finančnej analýzy. Hodnotenie finančného zdravia organizácie.

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia

19.11.2022 - Nástroje marketingového komunikačného mixu: reklama, podpora predaja, PR, osobný predaj a priamy marketing. Rozpočet. Firemná kultúra.

Častušky o chlapcoch

Básne na stužkovú: Častušky o chlapcoch

19.11.2022 - Častušky o chlapcoch - básne na stužkovú slávnosť. Častušky sa čítajú o polnoci pri sviečke ako súčasť programu stužkovej slávnosti budúcich maturantov.

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

19.11.2022 - Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Ako začať podnikať v Európskej únii

Ako začať podnikať v Európskej únii

19.09.2022 - Rady a odporúčania, ako začať podnikať a ako si uľačiť administratívu. Nápady, v čom podnikať. Nadnárodné právne formy podnikania v EÚ.

Denník budúceho vojaka

Denník budúceho vojaka

26.01.2022 - Jedného dňa mi prišlo poštou predvolanie na miestny úrad. Strašne som sa zľakol. Hneď so si spomenul na všetky hriechy mojej mladosti.

Denník strojopisca

Denník strojopisca

04.12.2021 - Učiteľka mi povedala, že sa po mne nedá čítať. A to som písal na stroji. Prečítajte si Denník strojopisca a pochopíte strojopisovské vtipy.

Báseň: Plače dievča pri potôčku

Báseň: Plače dievča

04.12.2021 - Plače dievča pri potočku, nevidel som takú kočku, plače veru ach jaj beda, no už sa to vrátiť nedá. Tak som si hneď ku nej kľakol, stratila to

Báseň: Fólinlav

Báseň: Fólinlav

17.10.2020 - Všetky stromy sa na jeseň zamilujú do zeme. Píšu listy, v listoch pieseň - žlté, hnedé, červené. Točeho báseň Fólinlav.

Vanilková

21.02.2019 - Točeho báseň - Vanilková

Ovečka

21.02.2019 - Točeho báseň Ovečka

Báseň: Voda

21.02.2019 - Točeho báseň: Voda - Básne o prírode

Báseň: Častušky o spolužiakoch 2002

Báseň: Spolužiaci 2002

21.02.2019 - Častušky o spolužiakoch - básne na stužkovú slávnosť a iné príležitosti. Táto báseň je venovaná spolužiakom na vysokej škole.

Báseň na rozlúčku so štvrtákmi - Rozlúčka so školou

Báseň: Rozlúčka so školou 1998

21.02.2019 - Báseň na rozlúčku so štvrtákmi - Rozlúčka so školou 1998. Humorne popisuje najzábavnejšie momenty z našich štyroch študentských rokov na obchodnej akadémii.

Báseň: Ruky

21.02.2019 - Točeho báseň: Ruky - Básne o živote

Báseň: Sedí Saška na čerešni

Báseň: Sedí Saška na čerešni

21.02.2019 - Točeho báseň: Sedí Saška na čerešni - humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch. Táto je o Saške, ktorá sedí na čerešni, a dobre to dopadne.

Báseň: Praha 2002

Báseň: Praha 2002

21.02.2019 - Točeho báseň: Praha 2002. Humorné až satirické častušky o priateľoch z Prahy, spolužiakoch z vysokej, učiteľoch života a Pepíkovi.

Báseň: Maťkovia 2003

Báseň: Maťkovia 2003

21.02.2019 - Točeho báseň:Maťkovia 2003. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Guillaume-François-Antoine de L'Hôpital (L´Hospital)

Báseň: L´Hospital (Lopital) 1998

21.02.2019 - L´Hospital - Lopital - Báseň o francúzskom matematikovi L'Hôpitalovi. Humorné až satirické častušky o osobnostiach, priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Básne častušky pre učiteľov - Inžinieru Cintulovi 2002

Báseň: Inžinieru Cintulovi 2002

21.02.2019 - Básnická pocta nášmu vtedajšiemu asistentovi, Ing. Cintulovi. Častuška - báseň pre učiteľa a óda na predmet Manažérska analýza.

Častušky- báseň: Chorvátsko 2003

Báseň: Chorvátsko 2003 3/3

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o priateľoch Chorvátsko 2003, tretí diel. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Častušky- báseň: Chorvátsko 2003

Báseň: Chorvátsko 2003 2/3

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o priateľoch Chorvátsko 2003, druhý diel. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Báseň: AIESEC Len tak 1999

Báseň: AIESEC Len tak 1999

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o spolužiakoch z AIESEC - Len tak 1999. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Častušky- báseň: Chorvátsko 2003

Báseň: Chorvátsko 2003 1/3

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o priateľoch Chorvátsko 2003, prvý diel. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Báseň: Aquarius

21.02.2019 - Točeho báseň: Aquarius - vodnár - Básne o prírode

Báseň: AIESEC LCC 2000

Báseň: AIESEC LCC 2000

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o spolužiakoch z AIESEC - LCC 2002. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Báseň: AIESEC LCC 2001

Báseň: AIESEC LCC 2001

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o spolužiakoch z AIESEC - LCC 2001. Humorné až satirické častušky o priateľoch a spolužiakoch z vysokej.

Báseň: AIESEC LCC 2003

Báseň: AIESEC LCC 2003

21.02.2019 - Točeho báseň: Častušky o spolužiakoch z AIESEC - LCC 2003. Humorné až satirické častušky o rôznych oddeleniach organizácie AIESEC.