(, Tomáš Černaj ,  11)

Klasifikácia podnikov

Medzi najčastejšie kritériá, ktoré používame pri klasifikácii podnikov, patria:

 • charakter konečného výsledku podnikovej činnosti
 • hospodárske odvetvie
 • technicko-organizačná charakteristika podniku
 • veľkosť podniku
 • vlastníctvo podniku
 • právna forma podniku

Charakter konečného výsledku

Charakter konečného výsledku podnikovej činnosti (výrobky alebo služby):

 • výrobné podniky
 • podniky služieb

Výrobné podniky

Výrobné podniky vyrábajú výrobky. Podľa druhu výrobkov ich môžeme členiť na:

 • podniky prvovýroby – poľnohospodárske, lesné, ťažobné a energetické podniky, lov a rybolov – ich spoločným znakom je získavanie statkov z prírody. Prvovýroba je náročná na prácu a kapitál.
 • podniky druhovýroby – výroba investičných a spotrebných tovarov

Podniky služieb

Podniky služieb predstavujú obchodné, dopravné, bankové, poisťovacie a iné podniky, ktoré poskytujú služby. Sú náročné na ľudskú prácu.

Podniky podľa sektorov národného hospodárstva

Na tomto základe môžeme podniky rozdeliť do 4 sektorov národného hospodárstva:

 • primárny sektor (podniky prvovýroby)
 • sekundárny sektor (spracovateľské podniky)
 • terciárny sektor (podniky služieb)
 • kvarciárny sektor (služby, kt. zabezpečujú tvorbu, spracovanie a prenos informácií)

Hospodárske odvetvie

Podľa príslušnosti podnikov k odvetviu hospodárstva členíme podniky na poľnohospodárske, lesnícke, vodného hospodárstva, priemyselné, stavebné, dopravy a spojov, obchodné, peňažné, poisťovacie, bytového hospodárstva a pod.

Technicko-organizačná charakteristika podniku

Technicko-organizačná charakteristika podniku umožňuje členiť podniky podľa nasledujúcich kritérií:

 • podľa typu výroby
 • podľa špecializácie výroby
 • podľa koncentrácie činnosti podniku
 • podľa významu výrobného faktora:

Podniky podľa typu výroby

 • podniky hromadnej výroby – sú charakteristické úzkym sortimentom výrobkov vyrábaných vo veľkom množstve, čo spôsobuje vysokú mieru opakovateľnosti výrobného procesu. Po technickej stránke umožňuje najvyšší stupeň mechanizácie a automatizácie výrobného procesu (napr. hutnícke podniky, automobilky, …).
 • podniky sériovej výroby – sú charakteristické opakovateľnosťou operácií a výrobkov, čo sa prejavuje v zhotovovaní väčšieho počtu rovnorodých výrobkov (napr. elektrotechnika, strojárenstvo, …). Podľa pravidelnosti opakovania môže ísť o podniky veľkosériovej, strednosériovej alebo malosériovej výroby.
 • podniky s kusovou výrobou – sú charakteristické neopakovateľnosťou jednotlivých druhov výrobkov a operácií, príp. ide o nepravidelnú opakovateľnosť. Sú to hlavne podniky vyrábajúce na objednávku (napr. lode, turbíny, nábytok, …).

Podniky podľa špecializácie výroby

 • predmetovo špecializované podniky – vyhotovujú rovnaké, príp. príbuzné druhy výrobkov alebo súčiastok
 • technologicky špecializované podniky – vykonávajú určité technologické operácie rovnakých technických znakov na rôznych druhoch výrobkov (frézovanie, brúsenie, lakovanie, lisovanie a pod.)

Podniky podľa koncentrácie činnosti podniku

 • horizontálna koncentrácia – sústreďovanie rovnakej, príp. príbuznej výroby to jedného podniku
 • vertikálna koncentrácia – sústreďovanie nadväzujúcich výrob, resp. komplexné spracovanie surovín, alebo sa spájajú na seba nadväzujúce výrobné a nevýrobné činnosti ako napr. výskum, výroba, predaj
 • diverzifikovaná koncentrácia – sústreďovanie vzájomne nesúvisiacich výrob do jedného podniku, resp. sa vykonávajú rozličné najvzájom nezávislé výrobné a nevýrobné činnosti

Podniky podľa významu výrobného faktora

 • materiálovo náročné – vykazujú vysokú spotrebu surovín a majú vysoký podiel materiálových nákladov na celkových nákladoch (drevospracujúci priemysel, hutníctvo železa …)
 • pracovne náročné – vysoký podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch (výroba keramiky a porcelánu, optika, jemná mechanika …)
 • kapitálovo (investične) náročné – vysoký stav zariadení, v ktorých sú viazané vysoké objemy kaptiálu. Odpisy tvoria vysoký podiel na celkových nákladoch (napr. výroba lietadiel, automobilov, železnice …).

Veľkosť podniku

Podľa veľkosti sa podniky členia na:

 • malé podniky
 • stredné podniky
 • veľké podniky

Malé podniky

Malé podniky zamestnávajú 0 – 24 pracovníkov. Je to samostatná podnikateľská jednotka vo vlastníctve jedného alebo niekoľkých podnikateľov s obmedzeným počtom pracovníkov, relatívne malým kapitálom a ročným obratom. Môžeme ich členiť podľa potrieb, ktoré uspokojujú a podľa druhu činností, ktoré vykonávajú.

Malé podniky podľa uspokojovaných potrieb

Malé podniky členíme podľa potrieb, ktoré uspokojujú, na:

 • podniky, ktoré sa orientujú na uspokojovanie finálnych potrieb obyvateľstva a poskytujú mu služby a výrobky
 • podniky zabezpečujúce potreby iných organizácií (buď podniky, ktoré produkujú finálne výrobky, alebo podniky vyrábajúce komponenty hotových výrobkov, alebo podniky, ktoré poskytujú služby pre iné podniky)
 • podniky, ktoré sa zameriavajú na vedecko-technický rozvoj

Malé podniky podľa vykonávaných činností

Malé podniky členíme podľa druhu činností, ktoré vykonávajú, na:

 • podniky poskytujúce služby (napr. čistiarne, CK, účtovnícke a konzultačné firmy, opravárne …)
 • maloobchodné firmy
 • veľkoobchodné firmy
 • stavebné firmy
 • výrobné firmy (vrátane poľnohospodárskych fariem)

Prednosti malých podnikov

Prednosti malých podnikov v porovnaní s veľkými:

 • orientácia na lokálny trh, špecifický sortiment, pružná reakcia na zmenený dopyt na trhu
 • vytvárajú predpoklady pre efektívnejšie využívanie unikátnych schopností a znalostí ľudí
 • jednoduchá a prehľadná OŠ, nenáročná na riadiaci a administratívny personál
 • osobný vzťah k zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom

Nedostatky malých podnikov

Nedostatky malých podnikov v porovnaní s veľkými:

 • obmedzené finančné zdroje (nedostatok vlastného kapitálu na reinvestovanie, horšia dostupnosť úverov)
 • vyššie náklady, nižšia produktivita práce, vysoké podnikateľské riziko
 • nízka konkurencieschopnosť
 • vysoká intenzita práce vlastníka a personálu
 • krátka životnosť podniku

Stredné podniky

Stredné podniky – majú 25 – 500 zamestnancov.

Veľké podniky

Veľké podniky majú 501 a viac pracovníkov. Sú to samostatné podnikateľské jednotky s veľkým obratom, veľkým počtom zamestnancov a veľkou kapitálovou silou. Často majú významnú pozíciu na trhu, ktorá im umožňuje diktovať podmienky ostatným trhovým subjektom. Uplatňuje sa pri veľkých strategických výrobných programoch s vysokou hromadnosťou. Ide o výroby náročné na rozsiahle investície, hlavne v oblasti hutníctva, strojárstva (najmä automobilky), v textilnom a chemickom priemysle.

Prednosti veľkých podnikov

Prednosti veľkých podnikov v porovnaní s malými:

 • ekonomický efekt zo zhromadnenia výroby (úspora nákladov pri rastúcom objeme výroby)
 • stálosť výrobného programu, možnosť jeho diverzifikácie
 • vysoká technická úroveň výrobného procesu, ako aj výrobku
 • veľká kapitálová sila (dostupnosť úverov, vlastné zdroje)
 • výhodná trhová pozícia v porovnaní s konkurenčnými malými podnikmi
 • orientácia na národné a medzinárodné trhy

Nedostatky veľkých podnikov

Nedostatky veľkých podnikov v porovnaní s malými:

 • malá pružnosť a prispôsobivosť na zmenený dopyt na trhu
 • investičná náročnosť pri zakladaní a zmenách výrobného programu
 • nadmerná zaťaženosť životného prostredia
 • vysoké nároky na infraštruktúru v mieste stanovišťa podniku

Vlastníctvo podniku

Podľa vlastníctva členíme podniky na

 • súkromné podniky – tvoria základ trhového hospodárstva
 • zmiešané podniky – ak sa na fungovaní podnikov okrem vlastníctva štátu podieľa aj súkromný kapitál
 • verejné podniky – tie podniky, ktoré sa celkom alebo prevažne nachádzajú vo vlastníctve štátu, príp. obce.

Verejné podniky sa uplatňujú hlavne v týchto oblastiach:

 • zásobovanie dôležitými zdrojmi (voda, plyn, elektrina, …)
 • dopravné hospodárstvo (železnice, lodná doprava, cesty, …)
 • komunikačné hospodárstvo (počta, telekomunikácie)
 • informačné hospodárstvo (rozhlas, TV)
 • kultúra (divadlo, múzeum), vzdelávanie (školy), rekreácie a voľný čas (šport), zdravie a opatrovateľstvo (nemocnice, domovy)
 • ochrana a bezpečnosť (armáda, väznice)

Právna forma podniku

V Slovenskej republike sa vyskytujú nasledovné formy podnikov:

 • podniky jednotlivcov
 • obchodné spoločnosti
 • družstvá
 • štátne podniky

Podnik jednotlivca

Podnik jednotlivca – osoba podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

Obchodná spoločnosť

Obchodné spoločnosti sú založené na základe zmluvy medzi spoločníkmi. Všetky obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra a vznikajú až týmto dňom, a týmto dňom získavajú aj právnu subjektivitu. Sú to verejná obchodná spoločnosť (v.o.s., VOS), komanditná spoločnosť (k.s., KS), spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., SRO) a akciová spoločnosť (a.s., AS).

Družstvo

Družstvá sú právnické osoby, založené za účelom podnikania alebo na zabezpečenie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. Typickým znakom družstva je osobná rovnosť členov.

Štátny podnik

Štátne podniky sú zriaďované orgánom štátnej správy. Štátny podnik vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 21.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BIELIK, P. a kol. 2002. Ekonomika podnikov. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2002, ISBN 80-8069-069-3
 2. HONTYOVÁ, K. – LISKÝ, J. – SATKOVÁ, B. : Základy ekonómie a ekonomiky. 2. vydanie. Bratislava: EU, 2002, ISBN 80-225-1517-5
 3. KUPKOVIČ, M. A KOLEKTÍV: Podnikové hospodárstvo: Komplexný pohľad na  podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Sprint vfra, 2001, ISBN 80-88848-77-6
 4. MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2009. Podnik a podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva. 2009. 207 s. ISBN 978-80-89393-13-8
 5. MAJTÁN, Š. a kol. 2009. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva. 2009. 320 s. ISBN 978-80-89393-07-7
 6. SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2010. Podniková ekonomika. 5. prepracované a doplnené vydanie. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 528 s. ISBN 978-80-7400-336-3
 7. ŠÚBERTOVÁ, E. a kol. 2009. Podnikanie v malých a stredných podnikoch pre manažérov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 156 s. ISBN 978-80-225-2869-6
 8. VEBER, J. – SRPOVÁ, J. a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Praha: Vydavateľstvo GRADA Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6

Komentáre

 1. matoqq

  Zdravím,
  chválim článok, pomohol mi najviac z celého internetu (viacej než slidy našej učiteľky), ale rozhodilo ma, že podniky podľa 1. kritéria (charakteru konečného výsledku) delíte na výrobné podniky a podniky služieb, kdežto nižšie, v bližšom popise podnikov služieb už delíte podniky na sektory a k výrobným podnikom (1. a 2. sektor) a k podnikom služieb (3. sektor) pridávate aj služby s informáciami (4. sektor).
  Tak vás poprosím dať to delenie sektorov na začiatok 1. kritéria, nech tam nie sú dve delenia a je to prehľadnejšie.

  Ďakujem
  matoqq

  1. EuroEkonóm.sk

   Ďakujeme za upozornenie, charakteristiku sme upravili.

 2. Anonym

  Musím uznať, že je to jeden s najlepších článkov čo som našiel.
  Chválim !!

  Miro

 3. Simona

  Dobrý deň, mohla by som vedieť kto je autor článku? Chcela by som použiť jednu klasifikáciu do bakalárskej práce. Ďakujem

 4. Maros Janovec

  Aké sú kritériá na klasifikáciu podnikov?

 5. Carken

  Podniky sa klasifikujú podľa viacerých kritérií, vrátane charakteru konečného výsledku (výrobky alebo služby), hospodárskeho odvetvia, technicko-organizačnej charakteristiky, veľkosti, vlastníctva a právnej formy.

 6. Sage

  Je klasifikácia podnikov podľa veľkosti stále relevantná v digitálnej ére?

 7. Nela

  Aj keď digitálna éra mení mnohé aspekty podnikania, veľkosť podniku zostáva dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho schopnosť inovovať a prispôsobiť sa.

 8. Dominik Hanculak

  Môže byť klasifikácia podnikov podľa vlastníctva vnímaná ako zastaraná v kontexte globálnej ekonomiky?

 9. traveltocityyy

  Aj keď globálna ekonomika prináša nové výzvy a modely, vlastníctvo podniku (súkromné, verejné, zmiešané) má stále význam pre jeho riadenie a strategické smerovanie.

 10. Michal Pales

  Moja úloha ako Web Browser GPT je poskytovať informácie a odpovede na otázky s použitím internetového prehliadača. To znamená, že môžem vyhľadávať aktuálne informácie, overovať fakty online, čítať a sumarizovať obsah z webových stránok alebo poskytovať odkazy na zdroje a články. Moja schopnosť prehľadávať web mi umožňuje ponúknuť najnovšie informácie o udalostiach, výskume, trendoch a mnohých ďalších témach.

Pridaj komentár