1. Ktoré výrobné faktory rozlišuje národohospodárska teória?
NHT rozlišuje prevažne tri výrobné faktory, a to :

prácu, prírodu a kapitál. Niektorí autori uvádzajú aj

organizáciu a vedu.

2. Uveďte podstatu podnikových výrobných faktorov.
Podnikové výrobné faktory sú nevyhnutným predpokladom uskutočňovania podnikových činností. Tvoria vstupy do transformačného procesu, pričom ani jeden podnikový výrobný
faktor nestojí oddelene, ale všetky sú navzájom previazané, čím tvoria určité kombinácie.

3. V čom spočíva podstata elementárnych výrobných faktorov?
Sú to prvotné – originálne prvky, ktoré v rôznych podobách vstupujú do transformačného pro-
cesu a majú v ňom rozhodujúcu úlohu. Z hľadiska ich uplatnenia a možnosti pôsobenia v ňom
ich delíme do dvoch základných skupín :

– potenciálne elementárne výrobné faktory
– spotrebovávané elementárne faktory

4. Čo rozumieme pod pojmom potenciálne elementárne výrobné faktory a ako ich delíme?
PEVF spolupôsobia v podnikovom transformačnom procese prostredníctvom svojej činnosti /aktívne PEVF/ alebo prostredníctvom statických funkcií /pasívne PEVF/. Medzi aktívne PEVF patria :

výkonná pracovná sila, výrobné zariadenia, stroje, nástroje, nosiče inf.
Medzi pasívne PEVF patria:

budovy, aparatúry, pozemky, nevýrobné a pomocné zar.

5. Charakterizujte spotrebovávané výrobné faktory a ich členenie.
Spotrebovávané výrobné faktory sú charakteristické jednorázovou spotrebou v priebehu jed-
ného transformačného procesu. Väčšina z nich tvorí priamo podstatu výrobku alebo poskyt-
nutej služby. Medzi faktory, ktoré svojou podstatou vchádzajú priamo do výrobku, patria:

suroviny/uhlie/, polotovary/vlnená látka v textilnom priemysle/, stavebné dielce/moto-
ry pre lietadlá/, pomocné látky/glej, nity, skrutky/ a pod.

6. Vysvetlite podstatu dispozitívnych výrobných faktorov.
Dispozitívne výrobné faktory sú nevyhnutné zodpovedajúce hybné sily transformačného pro-
cesu. Svojimi jednotlivými zložkami vedú transformačný proces do pohybu a koordinujú ho v
zmysle splnenia určitého stanoveného cieľa. Medzi dispozitívne výrobné faktory patrí:

pláno-
vanie, organizácia, riadenie a kontrola.
Gutenberg za DVF považuje:

obchodné a podni-
kové riadenie, plánovanie a podnikovú organizáciu.

7. Definujte plánovanie ako zložku riadiacej činnosti.
Plánovanie je východiskom a najdôležitejšou funkciou riadenia. Plánovanie znamená činnosť, ktorou sa požadovaný výkon odvodený od vrcholného riadenia podniku premieta do určitej
racionálnej formy. Plánovanie sa teda uplatňuje na rôznych objektoch riadenia, čiže existuje na každom stupni. Podľa toho sa mení aj rozsah prác ktoré na plánovanie pripadajú, ako aj
jeho časový horizont.

8. Čo predstavuje organizácia v riadiacom procese podniku?
Pod pojmom organizácia rozumieme realizáciu načrtnutého poriadku, ale aj pôsobenie urči-
tých „hnacích síl“, ktoré splývajú v zodpovedajúcich organizačných formách. Z tohto pohľadu by sa však pojem „organizácia“ stotožňoval s pojmom „podnik“. Ďalšie dôležité východislá obsahuje Bogdanova teória. Podľa nej je organizácia všeobecný princíp foriem a vytvárania naturálneho a sociálneho diania v podniku.

9. Vymedzte podstatu rozhodovania ako jadra riadenia.
Rozhodovanie je hybnou silou podnikovej činnosti a právom sa považuje za jadro riadenia. Celková kvalita riadenia podniku závisí v podstatnej miere od kvality rozhodovacieho proce-
su. Rozhodovanie sa definuje ako nositeľ podnikových impulzov a ako „motor“ riadenia pod-
niku. V každom vzťahu priradenia, či podradenia nachádzame moment, v ktorom sa musíme
rozhodnúť. Subjektom každého rozhodovania je človek. Rozhodovanie je jedným z nevyhnut-ných momentov jeho jeho vôľového konania, ktoré spočíva vo výbere cieľa činnosti a v spô-
sobe jeho dosiahnutia.

10. Čo rozumiete pod pojmom kontrola a informačný manažment?
Pod pojmom kontrola rozumieme sústavné kritické hodnotenie javov a procesov, s cieľom prispieť k dynamickej rovnováhe kontrolovaného systému alebo jeho časti. Kontrola slúži ako spojivo s plánovacími, rozhodovacími, organizačnými a vykonávacími procesmi a zároveň je pre tieto zložky impulzom. Kontrola pri tom nezahŕňa len záväzné, či skutočné porovnania, ale uzatvára tiež analýzu odchýlok, hľadá príčiny vzniknutých odchýlok.
Informačný manažment má za úlohu znížiť alebo odstrániť neurčitosť o skúmanom jave.

11. Charakterizujte dodatočné výrobné faktory.
Sú to faktory, ktoré vyplývajú z väzieb podniku na jeho okolie, t. j. na domáce alebo zahranič-
né podnikateľské subjekty, peňažné a poisťovacie ústavy, leasingové spoločnosti, ale aj pria-
mo na štátne inštitúcie. K týmto faktorom patria:

dane, penále, prémie, rôzne poplatky, od-
vody, príspevky, úroky, poisťovacie prémie, honoráre, clá a pod.

12. Aký význam má kombinácia výrobných faktorov pre hospodársky proces podniku?
Spojenie a zosúladenie všetkých podnikových výrobných faktorov do funkčnej jednoty nazý-
vame kombináciou výrobných faktorov. Z hľadiska súvahy podniku predstavujú aktíva, t. j. majetok podniku, a to v podobe investičného a obežného majetku. Na hospodársky proces
podniku pôsobí kombinácia výrobných faktorov pozitívne.


Pridaj komentár