(, Tomáš Černaj ,  0)

Výrobné faktory

Národohospodárska teória rozlišuje prevažne tri výrobné faktory (VF), a to:

 • prácu
 • pôdu alebo staršie zdroje uvádzajú prírodu
 • kapitál

Niektorí autori uvádzajú aj:

 • organizáciu
 • vedu
 • informácie

Hlavné výrobné faktory

Medzi hlavné výrobné faktory patria:

 • pôda a prírodné zdroje – Pôda a prírodné zdroje predstavujú dary prírody – pôda, zdroje energie, minerálne látky. Pôda je síce produktom prírody, ale nie je voľným statkom – jej množstvo nie je neobmedzené.
 • práca – Práca je ľudská činnosť. Kvalita práce je ovplyvnená duševnými a fyzickými schopnosťami. Množstvo práce je ovplyvnené množstvom ľudí schopných a ochotných pracovať. Hovoríme o nej aj ako o ľudskom kapitále, tento má dve obdobia vo svojom vývoji: obdobie prípravy a získavania poznatkov (vzdelávanie) a obdobie využívania získaných poznatkov na tvorbu statkov a služieb.  Osobitnou skupinou sú ľudia vyvíjajúci podnikateľskú činnosť.
 • kapitál – Kapitál je odvodeným výrobným faktorom. Tvoria ho vyrobené statky, ktoré. ekonomika produkuje na to, aby slúžili na výrobu iných statkov.  Osobitou formou je technológia. Má formu myšlienky. Kapitálové statky sa počas svojho fungovania amortizujú (opotrebúvajú)
 • informácie – V posledných rokoch mnohé pramene udávajú ako ďalší výrobný faktor informácie, bez ktorých sa dnes nedá úspešne produkovať, technológiu či schopnosť podnikať. Niektoré zdroje uvádzajú informácie ako súčasť výrobného faktora kapitál.

Podstata podnikových VF

Podnikové VF sú nevyhnutným predpokladom uskutočňovania podnikových činností. Tvoria vstupy do transformačného procesu, pričom ani jeden podnikový výrobný
faktor nestojí oddelene, ale všetky sú navzájom previazané, čím tvoria určité kombinácie.

Podstata elementárnych VF

Elementárne výrobné faktory sú  prvotné – originálne prvky, ktoré v rôznych podobách vstupujú do transformačného procesu a majú v ňom rozhodujúcu úlohu. Z hľadiska ich uplatnenia a možnosti pôsobenia v ňom ich delíme do dvoch základných skupín:

 1. potenciálne elementárne VF
 2. spotrebovávané elementárne VF

Potenciálne elementárne VF

Potenciálne elementárne výrobné faktory spolupôsobia v podnikovom transformačnom procese prostredníctvom svojej činnosti (aktívne potenciálne elementárne VF) alebo prostredníctvom statických funkcií (pasívne potenciálne elementárne VF).

Medzi aktívne potenciálne elementárne VF patria:

 • výkonná pracovná sila
 • výrobné zariadenia
 • stroje
 • prístroje
 • nástroje
 • nosiče informácií

Medzi pasívne potenciálne elementárne VF patria:

 • budovy
 • aparatúry
 • pozemky
 • nevýrobné a pomocné zariadenia

Spotrebovávané výrobné faktory

Spotrebovávané výrobné faktory sú charakteristické jednorázovou spotrebou v priebehu jedného transformačného procesu. Väčšina z nich tvorí priamo podstatu výrobku alebo poskytnutej služby. Medzi faktory, ktoré svojou podstatou vchádzajú priamo do výrobku, patria:

 • suroviny (uhlie)
 • polotovary (vlnená látka v textilnom priemysle)
 • stavebné dielce (motory pre lietadlá)
 • pomocné látky (glej, nity, skrutky)

Dispozitívne výrobné faktory

Dispozitívne VF sú nevyhnutné zodpovedajúce hybné sily transformačného procesu. Svojimi jednotlivými zložkami vedú transformačný proces do pohybu a koordinujú ho v zmysle splnenia určitého stanoveného cieľa. Medzi dispozitívne VF patrí:

 • plánovanie
 • organizácia
 • riadenie
 • kontrola

Gutenberg za dispozitívne výrobné faktory považuje:

 • obchodné a podnikové riadenie
 • plánovanie
 • podnikovú organizáciu

Dodatočné výrobné faktory

Dodatočné výrobné faktory sú VF, ktoré vyplývajú z väzieb podniku na jeho okolie, t. j. na domáce alebo zahraničné podnikateľské subjekty, peňažné a poisťovacie ústavy, leasingové spoločnosti, ale aj priamo na štátne inštitúcie. K týmto faktorom patria:

 • dane
 • penále
 • prémie
 • rôzne poplatky
 • odvody
 • príspevky
 • úroky
 • poisťovacie prémie
 • honoráre
 • clá

Aký význam má kombinácia výrobných faktorov pre hospodársky proces podniku?

Spojenie a zosúladenie všetkých podnikových výrobných faktorov do funkčnej jednoty nazývame kombináciou výrobných faktorov. Z hľadiska súvahy podniku predstavujú aktíva, t. j. majetok podniku, a to v podobe investičného a obežného majetku. Na hospodársky proces podniku pôsobí kombinácia výrobných faktorov pozitívne.

Štvrtý výrobný faktor

V bežnej literatúre sa môžeme stretnúť aj so štvrtým faktorom, ktorým sú podľa rôznych autorov suroviny, podnik (organizácia), know-how, informácie, ľudské znalosti, podnikateľské schopnosti alebo veda. Pozrite si rôzne pohľady ekonómov na výrobné faktory (klasická ekonómia, fyziokrati, marxisti, neoklasickí ekonómovia, Gutenberg) a faktory z hľadiska strategického riadenia na stránke Iný pohľad na 3 výrobné faktory a štvrtý výrobný faktor.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 19.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ALEXY Július, – Antalová Mária : Trh práce a manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Ekonóm, 2003. 302 strán, ISBN 80-225-1633-3
 • ÁRENDÁŠ Marko : Základy ekonómie. Nitra : Universum, 1997. 393 strán, ISBN 80-967842-7-7
 • DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-603-4.
 • FUCHS Kamil : Ekonomie I., Úvod do mikroekonomie. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1993. 146 strán, ISBN 80-210-07424-9
 • HOLKOVÁ Vieroslava : Základy Mikroekonómie. Bratislava : KON-PRESS, 1996. 98 strán, ISBN 80-85413-28-0
 • HOLMAN Robert : Mikroekonomie. Praha : C. H. Beck. 2002. 519 strán, ISBN 80-7179-737-5
 • HOŘEJŠÍ Bronislava, – Soukupová Jana, – Macáková Libuše, – Soukup Jindřich : Mikroekonomie. Praha : Management press, 2010. 573 strán, ISBN 978-80-7261-218-5
 • JUREČKA Václav : Mikroekonomie. Praha : Grada Publishing, 2010. 360 strán, ISBN 978-80-247-3259-6
 • LISÝ Ján : Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition ,2007. 634 strán, ISBN978-80-8078-164-4
 • LISÝ Ján : Ekonómia. Bratislava : Iura edition 2003. 507 strán, ISBN 80-89047-75-0
 • MAJDÚCHOVÁ, Helena a Anna NEUMANNOVÁ. Podnik a podnikanie. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Sprint 2, 2014. Economics. ISBN 9788089710041.
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
 • MARTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku. 1.vydání. Praha: Alfa Publishing, 2006. 178 s. ISBN 80-86851-50-8.
 • PAPULA, Jozef. Podnikanie a podnikatel’ské myslenie. II., Ako smerovať a viesť podnik k udržatel’nému úspechu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-994-6.
 • PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.
 • SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K. Strategická analýza, 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1
 • SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C.H. Beck, 2000. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-422-8.
 • SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-4103-1.
 • SUCHÁNEK, Petr. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5688-6.
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • ŠLOSÁR Rudolf, – BÚROVÁ Sidónia, – FABOVÁ Ľudmila, LISÝ Ján : Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Slovenské pedagogické vydavateľstvo, 2004. 85 strán, ISBN 80-10-00611-4
 • TULEJA Pavel, – NEZVAL Pavel, – MAJEROVÁ Ingrid : Základy mikroekonomie. Brno : CP Books, 2005. 262 strán, ISBN 80-251-0603-9
 • URAMOVÁ Mária : Mikroekonómia. Zvolen : Bratia Sabovci, 1999. 238 strán, ISBN 80-8055-260-6
 • VARIAN R. Hal : Mikroekonomie. Praha : Victoria publishing, 1995. 678 strán, ISBN 80-85868-25-4
 • VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, 2. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3
 • ŽÁČEK, V., Strategický management, 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01044-43-8

Pridaj komentár