(, Tomáš Černaj ,  3)

Vlastné zdroje, cudzie zdroje a ostatné pasíva ako finančné zdroje

Majetková štruktúra podniku

Majetková štruktúra podniku definuje podrobnú štruktúru aktív podniku. Z vecného hľadiska je možné majetok rozčleniť na hmotný majetok (stroje, budovy), majetok v podobe peňazí (hotovosť, peňažné ekvivalenty) a majetok v podobe práv (patenty, pohľadávky). Celkové zloženie aktív závisí na type spoločnosti, odvetví, využití majetku a od finančnej politiky konkrétneho podniku (Martinovičová, 2019, s. 30). Majetková štruktúra obsahuje krátkodobé a dlhodobé aktíva.

Finančné zdroje podniku

Finančné zdroje podniku môžeme rozdeliť na 3 základné skupiny:

 • vlastné zdroje
 • cudzie zdroje
 • ostatné pasíva

Vlastné zdroje

Medzi vlastné zdroje financovania podniku patria:

 • základné imanie – tvorí sa vkladmi vlastníkov alebo upisovaním akcií v nominálnej cene. Tvorí v podstate pevnú časť vlastného imania, ktorá vzniká najmä pri založení spoločnosti. Meniť sa môže len so súhlasom spoločníkov alebo valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Veľkosť základného imania je daná právnymi predpismi (Obchodný zákonník) a mala by zodpovedať trvalej potrebe vlastného kapitálu, ktorá vyplýva z potreba stáleho majetku a trvalej časti obežného majetku. V prípade vykazovania straty, ktorá sa neuhradí inou formou, dochádza k zníženiu základného imania spoločnosti.
 • kapitálové fondy – možno sem zaradiť najmä emisné ážio (časť uznaných vkladov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie kapitálovej spoločnosti, tvorí sa prebytkom emisnej ceny nad nominálnou hodnotou akcie), fondy tvorené z darov, dotácií na nadobudnutie stáleho majetku, vklady spoločníkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie a pod.
 • fondy zo zisku – majú charakter tzv. zákonných fondov (ako zákonný rezervný fond, ktorý sa musí tvoriť v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti, a nedeliteľný fond, ktorý sa tvorí v družstve), alebo charakter dobrovoľný (vznikajú na základe spoločenskej zmluvy, stanov, rozhodnutia valného zhromaždenia a pod.)
 • hospodársky výsledok minulých rokov – vystupuje v podobe nerozdeleného zisku, teda zisku, ktorý nebol použitý na prídely do fondov alebo na dividendy a previedol sa do ďalšieho obdobia
 • hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia – podlieha schvaľovaciemu konaniu obchodnej spoločnosti alebo družstva, preto sa do doby jeho rozdelenia eviduje na účte „hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní“. Časť z hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia sa zvyčajne rozdeľuje aj mimo podniku vo forme dividend, podielov na hospodárskom výsledku a pod.

Vlastný kapitál sa vykazuje v rozvahe podľa US GAAP na jej poslednom mieste. Vypočíta sa ako rozdiel aktív a záväzkov. Jeho anglický názov je equity. US GAAP firme umožňujú ho nerozdeľovať do jednotlivých položiek, ale je možné ho uviesť do výkazu aj ako jednu kumulovanú položku. Jedinou podmienkou však je, že investori musia byť plne informovaní. Do vlastného kapitálu patria tieto položky (Mládek, 2005, s. 320 – 323):

 1. Vložený kapitál (paid-in capital)
 2. Nominálna hodnota kmeňového kapitálu (common equity at par)
 3. Emisné ážio (paid-in capital in excess of par)
 4. Základný kapitál (legal capital)
 5. Nerozdelený zisk (retained earnings)
 6. Fondy zo zisku (reserves)
 7. Kumulácia ostatného celkového hospodárskeho výsledku (accumulated othercomprehensive income)
 8. Minoritné podiely (minority interest)
 9. Ostatné kapitálové účty (other paid-in capital)

Vložený kapitál (paid-in capital)

Vložený kapitál (paid-in capital): Je to celkový kapitál vložený do spoločnosti. US GAAP tejto položke nepredpisuje názvoslovie, a preto je v rozvahe uvedená často aj ako shareholder´s equity alebo contributed capital.

Nominálna hodnota kmeňového kapitálu (common equity at par)

Nominálna hodnota kmeňového kapitálu (common equity at par): Je to nominálna hodnota vloženého kapitálu.

Emisné ážio (paid-in capital in excess of par)

Emisné ážio (paid-in capital in excess of par): Je to vložený kapitál nad nominálnu hodnotu.

Základný kapitál (legal capital)

Základný kapitál (legal capital): Povinný minimálny vklad firmy.

Nerozdelený zisk (retained earnings)

Nerozdelený zisk (retained earnings): US GAAP nerozlišuje či sa jedná o nerozdelený zisk z tohto obdobia alebo z minulých rokov, pretože v momente zostavenia rozvahy sú všetky obdobia v podstate obdobia minulé.

Fondy zo zisku (reserves)

Fondy zo zisku (reserves): Tvoria sa z nerozdeleného zisku, ktorý sa nemôže vyplatiť investorom. Firmy ich tvoria podľa vlastného rozhodnutia.

Kumulácia ostatného celkového hospodárskeho výsledku (accumulated other comprehensive income)

Kumulácia ostatného celkového hospodárskeho výsledku (accumulated other comprehensive income). Podľa SFAC 6 je potrebné vykazovať celkový hospodársky výsledok.

Minoritné podiely (minority interest)

Minoritné podiely (minority interest): Patria tu podiely na majetku minoritných investorov konsolidovaných dcér.

Ostatné kapitálové účty (other paid-in capital)

Ostatné kapitálové účty (other paid-in capital): Patria tu položky ako pohľadávky za upísaný kapitál, darovaný kapitál, vlastné akcie a ďalšie.

Cudzie zdroje

Medzi cudzie zdroje financovania podniku patria:

 • rezervy – tvoria sa na vrub nákladov podniku (znižujú vykazovaný zisk). Rezervy predstavujú čiastky peňazí, ktoré bude musieť podnik v budúcnosti vydať, ide teda o budúce záväzky (napr. rezervy na opravy hmotného majetku, na úhradu kurzových strát a pod.). Z dôvodu záväzkov sú teda cudzími zdrojmi.
 • dlhodobé záväzky – vystupujú vo forme záväzkov z obchodného styku po dobu dlhšiu ako 1 rok. Patria sem emitované obligácie, dlhodobé zálohy od odberateľov, dlhodobé zmenky na úhradu a pod.
 • krátkodobé záväzky – predstavujú záväzky voči dodávateľom po dobu kratšiu ako 1 rok, krátkodobé zmenky na úhradu, krátkodobé zálohy od odberateľov, záväzky voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia, voči spoločníkom, štátu a pod.
 • bankové úvery a výpomoci – zahrňujú dlhodobé úvery s lehotou splatnosti dlhšou ako 1 rok, bežné krátkodobé úvery, úvery na eskontované zmenky, ako aj krátkodobé finančné výpomoci (emitované krátkodobé obligácie, komerčné cenné papiere a pod.)

Podľa US GAAP sa celkové pasíva podniku rozdeľujú na liabilities a equity. Prvý pojem označuje cudzie zdroje podniku a podľa odbornej literatúry sa prekladá jednoducho ako záväzky. Vyjadruje povinnosť účtovnej jednotky voči iným subjektom. Cudzie zdroje sa skladajú z krátkodobých cudzích zdrojov (current liabilities) a dlhodobých cudzích zdrojov (non-current liabilities). Medzi krátkodobé cudzie zdroje patria (Mládek, 2005):

 1. Záväzky z obchodného styku (Accounts payable)
 2. Krátkodobé pôžičky (Short-term loans)
 3. Krátkodobé zmenky (Short-term notes)
 4. Časové rozlíšenie (Accruals)
 5. Dlhopisy (Bonds)
 6. Pôžičky (Loans)
 7. Rezervy (Provisions)

Krátkodobé cudzie zdroje

Záväzky z obchodného styku (Accounts payable)

Záväzky z obchodného styku (Accounts payable): Vznikajú v momente keď účtovná jednotka získa od inej jednotky výrobok, tovar, službu, materiál a podobne, čím jej vznikne povinnosť túto službu zaplatiť.

Krátkodobé pôžičky (Short-term loans)

Krátkodobé pôžičky (Short-term loans): Do tejto skupiny patria pôžičky, ktoré sú splatné do jedného roka.

Krátkodobé zmenky (Short-term notes)

Krátkodobé zmenky (Short-term notes): V prípade, že zmenka vznikne z obchodného styku, považuje sa za bežný záväzok. Ak však vznikne z finančnej operácie (pôžička) a platí sa pri nej explicitná úroková sadzba, je považovaná za krátkodobú pôžičku. Ak nemá vyslovenú úrokovú sadzbu, radí sa práve do tejto kategórie.

Časové rozlíšenie (Accruals)

Časové rozlíšenie (Accruals): Časové rozlíšenie bolo už opísané pri krátkodobom majetku.

Dlhodobé cudzie zdroje

Po krátkodobých záväzkoch nasledujú v rozvahe dlhodobé záväzky. Sú to záväzky, ktoré nie sú splatné do jedného roka a patria tam tieto položky:

Dlhopisy (Bonds)

Dlhopisy (Bonds): Dlhopisy sú najbežnejším inštrumentom spoločností, ktoré reportujú prostredníctvom US GAAP. Platí pre ne, že musia byť adekvátne popísané v Prílohe.

Pôžičky (Loans)

Pôžičky (Loans): Patria medzi ne dva druhy. V prvom z nich sa istina splatí naraz (term loans) a v druhom type pôžičiek sa istina platí postupne (serial loans).

Rezervy (Provisions)

Rezervy (Provisions): Rezerva sa podľa US GAAP vytvorí v prípade, že firma očakáva, že bude musieť predať majetok alebo poskytnúť službu, ale existuje neistota o výške alebo načasovaní konečného výdaja.

Ostatné pasíva

Ostatné pasíva zachytávajú najmä zostatky výdavkov budúcich období, zostatky výnosov budúcich období a kurzové rozdiely.

Krátkodobý majetok

Medzi krátkodobý majetok patrí taký majetok, ktorý sa vyznačuje vysokou likviditou alebo ten, ktorý je do jedného roka likvidovaný, respektíve spotrebovaný.

Krátkodobý majetok je možné členiť do nasledujúcich kategórií (Mládek, 2005):

 1. Peniaze a peňažné ekvivalenty (cash and cash equivalents)
 2. Krátkodobé investície (short-term investments)
 3. Pohľadávky (receivables)
 4. Zásoby (inventory)
 5. Časové rozlíšenie (accruals)

Peniaze a peňažné ekvivalenty (cash and cash equivalents)

Peniaze a peňažné ekvivalenty (cash and cash equivalents): Peniaze sú prvou položkou pri zostavovaní rozvahy podľa US GAAP. Pri tom sa nerozlišuje, či firma drží peniaze v hotovosti alebo na bankovom účte a tieto položky vykáže spoločne na riadku cash. Peňažné ekvivalenty sú charakterovo podobné ako peniaze a patria medzi ne krátkodobé investície, peniaze na ceste spolu s kolkami, stravnými lístkami a ďalšími.

Krátkodobé investície (short-term investments)

Krátkodobé investície (short-term investments): V českom účtovníctve je táto položka synonymom ku krátkodobému finančnému majetku. Pre mnoho firiem je táto položka významná. Mnoho spoločností disponuje značnými peňažnými prostriedkami, ktoré neponechávajú na bankovom účte, ale radšej ich investujú. V US GAAP sa riadia primárne vyhláškou SFAS 115.

Pohľadávky (receivables)

Pohľadávky (receivables): Je to nárok na peniaze, ktorý vznikne okamžikom, v ktorom podnik predá zákazníkovi statky alebo mu poskytne službu na faktúru. Patria tu zároveň zmenky alebo položky, ktoré vznikajú pri splátkovom predaji alebo leasingu.

Zásoby (inventory)

Zásoby (inventory): Táto položka sa zjednotila s IFRS v rámci krátkodobého konvergenčného projektu, a preto sú pravidlá vykazovania zrovnateľné s IFRS. Zásoby sa ďalej členia na ďalšie položky:

 1. Materiál používaný (raw material): Zahŕňa sa do neho všetok nakúpený materiál, ktorý sa stane fyzickou súčasťou konečného produktu.
 2. Materiál spotrebovaný (supplies): Jeho súčasťou je všetok materiál, ktorý sa behom výroby produktu spotrebuje. Obidva typy materiálu sa zvyčajne vykazujú dokopy, avšak vo výsledovke sa vedú oddelene kvôli správnemu vykazovaniu nákladov. Pod pojmom materiál sa rozumie všetko čo firma nakúpi od tretej strany. Napr. pre výrobcu áut to môže byť motor nakúpený od dodávateľa.
 3. Nedokončená výroba (work in progress): Patrí tu materiál, ktorý sa už začne spracovávať, ale ešte nie je hotovým výrobkom.
 4. Výrobky (finished goods): Je ním aj nedokončená výroba, ktorá je držaná na sklade a firma zrazu rozhodne o jej predaji. To je aj dôvod, prečo v angličtine neexistuje výraz polotovar.
 5. Tovar (merchandise): Je to materiál, ktorý firma drží za účelom ďalšieho predaja.

Časové rozlíšenie (accruals)

Časové rozlíšenie (accruals): Vzniká v momente keď nastane peňažný tok, bez toho aby nastal súvisiaci výnos alebo náklad. Patria do neho náklady budúcich období (napr.: nájomné, predplatné, poistné) alebo príjmy budúcich období, kam sa zaradzujú podľa US GAAP iba pohľadávky na ostatné výnosy. Okrem toho tu patria výdaje budúcich období, do ktorých patria aj dohadné položky a nezaslúžené výnosy. Tie nastanú v okamžiku, keď firma príjme peniaze, aj keď to môže byť skôr, ako si ich zaslúži.

Dlhodobý majetok

Krátkodobý majetok je podľa US GAAP nasledovaný majetkom dlhodobým, ktorý nie je vysoko likvidný alebo nebude do jedného roku likvidovaný, alebo spotrebovaný. Do dlhodobého majetku patria tieto kategórie:

 1. Investície (investments)
 2. Hmotný majetok (property, plant and equipment)
 3. Nehmotný majetok (intangible assets)

Investície (investments)

Investície (investments): Do dlhodobých investícií sa väčšinou zahŕňajú tieto skupiny investícií (Krupová, 2004):

 • Investície do cenných papierov (akcií, dlhopisov alebo dlhodobých pohľadávok): Realizovateľné cenné papiere sa vykazujú vo fair value a cenné papiere do splatnosti sa
  vykazujú v účtovnej hodnote.
 • Investície do nehnuteľností, ktoré sa nepoužívajú pre podnikanie
 • Investície do špecializovaných fondov (napr. penzíjnych fondov)
 • Investície do dcérskych alebo pridružených spoločností

Hmotný majetok (property, plant and equipment)

Hmotný majetok (property, plant and equipment): Obstarávacou cenou tohto majetku je historická cena. Tá je zložená z ceny obstarávania, dopravy a inštalácie. Okrem toho tam môžu byť zaradené aj očakávané náklady na vyradenie, úroky a technické zhodnotenie. Hmotný majetok býva označený aj ako pozemky, budovy a zariadenia.

Nehmotný majetok (intangible assets)

Nehmotný majetok (intangible assets): Patria tu patenty, copyrighty, licencie, technologické postupy, zoznamy zákazníkov a ďalší abstraktnejší majetok. Sú bližšie špecifikované v štandardoch SFAS 141 a SFAS 142.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 19.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. CIPRA, Tomáš. 2008. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 538 str. ISBN 978-80-86929-43-9.
 2. JÍLEK, Jozef. 2009. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. str. 656 str. ISBN 978-80-247-2963-3.
 3. JÍLEK, Jozef. 2018. Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2018. 200 str. ISBN 978-80-247-2186-5.
 4. KALOUDA, František. 2017. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 328 str. ISBN 978-80-7380-646-0.
 5. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. 2007. Manažérske finance. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 str. ISBN 978-80-7179-903-0.
 6. KNÁPKOVÁ, Adriana, PAVELKOVÁ, Drahomíra a ŠTEKER, Karel. 2017. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. 232 str. 978-80-271-0563-2.
 7. MARTINOVIČOVÁ, Dana, KONEČNÝ, Miloš a VAVŘINA, Jan. 2019. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. 220 str. ISBN 978-80-271-2034-5.
 8. MLÁDEK, Robert. 2005. Světové účetnictví: IFRS a US GAAP. Praha: Linde Praha, a. s., 2005. 415 str. ISBN 80-7201-519-2.
 9. NORTON, Edgar. 2019. Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management. 17th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019. 688 str. ISBN 1119561175.
 10. PETŘÍK, Tomáš. 2009. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. 736 str. ISBN 9788024730240.
 11. REJNUŠ, Oldřich. 2014. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014. 760 str. ISBN 978-80-247-3671-6.
 12. RŮČKOVÁ, Petra. 2019. Finanční analýza. 6. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2019. 160 str. ISBN 978-80-271-2028-4.
 13. SYNEK, Miroslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol. 2010. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplňené vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 str. ISBN 978-80-7400-336-3.
 14. VÁCHAL, Jan, VOCHOZKA, Marek a kolektiv. 2013. Podnikové řízení. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2013. 688 str. ISBN 978-80-247-4642-5.
 15. VALACH, Jozef a kolektív. 2010. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. 513 str. ISBN 978-80-86929-71-2.
 16. VOCHOZKA, Marek, MULAČ, Petr a kolektiv. 2012. Podniková ekonomika. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2012. 576 str. ISBN 978-80-247-4372-1.

Ekonomická poradňa

 1. bilz

  Z hľadiska dlhodobej finančnej politiky podniku, ako aj úspešného realizovania investičnej politiky, je potrebné zabezpečiť pokrytie investičných nákladov zdrojmi vo vhodnej štruktúre. Optimálna štruktúra zdrojov závisí od mnohých faktorov: ekonomického postavenia podniku, kvality realizovaného podnikateľského zámeru, miery zhodnotenia vložených prostriedkov, pôsobenia časového faktora, pôsobenia a stability nepriamych nástrojov riadenia (hospodárskej politiky), ceny jednotlivých zdrojov investovania.
  Investičná politika podniku musí byť založená na reálnom zdrojovom zabezpečení všetkých investičných projektov, ktoré podnik pripravuje na realizáciu.

 2. bilz

  V názoroch domácich autorov v tejto otázke nebadať ostré názorové rozdiely. Zahraniční autori nevenujú otázkam zdrojov veľkú pozornosť. Viac pozornosti venujú spôsobom ich efektívneho využitia. Vzhľadom na osobitosti slovenskej ekonomiky, ktorá v súčasnosti existuje v podmienkach nedostatku zdrojov financovania, je preto potrebné venovať pozornosť aj možnostiam ich získavania. Získanie zdrojov v našich podmienkach priamo závisí od ich ceny. Tabuľku 1 doplníme podrobnejšie.

  V ďalších úvahách budeme peňažné prostriedky chápať ako:
  1. Peňažné prostriedky v hotovosti na účte podnikateľského subjektu.
  2. Peňažné prostriedky, ktoré nevystupujú ako hotovosť, ale ich možno k určitému termínu čerpať.
  3. Majetok podnikateľského subjektu uložený v rýchlo likvidné forme,
  ktorý možno do určitého termínu zmeniť za hotovosť, prípadne ho priamo použiť na úhradu materiálu, prác alebo služieb podľa potrieb podnikateľského subjektu.

  Z vyššie uvedeného možno postrehnúť, že peňažné zdroje sú teda okamihovou veličinou a ich disponibilné objem a cenu možno stanoviť len k určitému konkrétnemu dátumu.

  Z praktického hľadiska je potrebné upozorniť na negatívne pôsobenie „strát“, respektíve „oneskorení“, ktoré vznikajú pri hotovostných alebo bezhotovostných tokoch peňažných prostriedkov medzi podnikateľskými subjektmi nevynímajúc bankovú sústavu. Z týchto dôvodov je nevyhnutné pri úvahách o disponibilnom objeme peňažných prostriedkov zohľadňovať istý stupeň rizika a uvažovať o rezervách. Výška utváraných rezerv do značnej miery pôsobí na zvyšovanie hodnoty „zdražovanie“ peňažných tokov.

 3. bilz

  2.1 Vlastné zdroje investovania

  Zdroje sa utvárajú priamo v súvislosti s podnikateľskou činnosťou investora. Ďalej budeme stručne charakterizovať jednotlivé zdroje.

  2.1.1 Zisk

  Zisk je jedným z cieľov podnikateľskej činnosti. Jeho veľkosť možno vyjadrovať v rôznych formách – v absolútnej výške alebo v relatívnom vyjadrení. Nie je len zdrojom financovania rozvojových potrieb podniku, ale aj kritériom efektívnosti využívania výrobných faktorov a nástrojov stimulácie.
  Charakteristickou črtou zisku ako zdroja je, že jeho budúci objem môžeme rôznymi spôsobmi významne ovplyvniť. Nevieme však presne odhadnúť jeho budúcu výšku. Aj preto je výhodné používať pri financovaní investícií aj ostatné zdroje.
  Zisk sa vykazuje v účtovníctve podniku. Posledné novelizácie postupov účtovania a vykazovania pohybov v stave a štruktúre majetku v čase zaviedli jeho vykazovanie samostatne pre oblasť prevádzkovej činnosti, finančných činností a mimoriadnych výsledkov.

Pridaj komentár