(, Tomáš Černaj ,  1)

Sektory národného hospodárstva

Sektorová štruktúra národného hospodárstva

Sektorová štruktúra ekonomických činností v národnom hospodárstve vyplýva z charakteru outputu jednotlivých ekonomických činností. Podľa toho, či je outputom hmotný statok alebo služba, rozlišujeme v národnom hospodárstve tieto sektory: (Kucharčiková, Tokarčíková, 2010, s. 43)

 • primárny sektor, ktorý je tvorený poľnohospodárstvom, lesným a rybným hospodárstvom
  a ťažobným priemyslom,
 • sekundárny sektor, ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel a stavebníctvo,
 • terciárny sektor, ktorý je tvorený ostatnými činnosťami, t.j. službami,
 • kvarciárny sektor, do ktorého sú odborníkmi začlenené rýchlo sa rozvíjajúce služby, kde sa v súčasnosti radia informačné služby, slúžiace na tvorbu, spracovanie a prenos informácií.

Primárny sektor

 • najvýznamnejší sektor ekonomiky,
 • tvorený odvetviami produkujúcimi základné suroviny a materiály:
  • ťažobný priemysel,
  • poľnohospodárstvo,
  • lesníctvo,
  • energetika a pod.
 • nízke tempo vedecko-technického pokroku,
 • pomalý rast produktivity,
 • vysoká investičná náročnosť,
 • relatívne malá ziskovosť výroby
 • malý záujem súkromného sektora

Sekundárny sektor

 • nadväzuje na primárny,
 • patrí sem spracovateľský priemysel a stavebníctvo,
 • výrazne ovplyvňuje stupeň rozvoja ekonomiky i životnej úrovne obyvateľstva,
 • rýchle tempo zavádzania vedecko- technického pokroku,
 • rýchly rast produktivity práce
 • pomerne rýchla obmena sortimentu vyrábaných výrobkov
 • vysoká investičná náročnosť
 • neustále prehlbujúca sa deľba práce a užšia špecializácia
 • väčšia vzájomná závislosť jednotlivých výrobcov

Terciárny sektor

 • všetky druhy služieb (platené aj neplatené) – obchod, doprava, spoje,
 • najrýchlejšie sa rozvíjajúci vo vyspelých krajinách,
 • relatívne najnižšia investičná náročnosť,
 • vysoké tempo zavádzania vedecko-technického pokroku,
 • vysoký rast produktivity,
 • v dôsledku prehlbujúcej sa deľby práce sa mnohé činnosti presúvajú zo sekundárneho do terciálneho sektora,

Kvarciárny sektor

 • tvorí ho oblasť vedy a techniky, školstvo, zdravotníctvo jeho osamostatnenie si vyžiadal rýchly rozvoj vedy a techniky, rast vzdelanosti, zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj zdravotníckej starostlivosti
 • na rozvoji tohto sektora sa najviac podieľa štát – finančne náročné

Štrukturálne zmeny vo vyspelých ekonomikách charakterizuje

 • rozvoj terciárneho a kvarciárneho sektora,
 • nárastom zamestnanosti v terciárnom a kvarciárnom sektore,
 • pomalší rozvoj primárneho a sekundárneho sektoru,
 • pokles zamestnanosti v primárnom a sekundárnom sektore

Klasifikácia národného hospodárstva

Štruktúru národného hospodárstva je možné skúmať z rôznych hľadísk a úrovní, ide predovšetkým o priestorové, predmetové a vlastnícke usporiadanie subjektov a činností v ekonomike.

Výsledkom tohto usporiadania sú jednotlivé formy štruktúry národného hospodárstva, a to (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.42):

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 14.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BARÁNIK, M. 2003. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Trenčín: 2003. 334 s. 80-88914-35-3.
 • BARÁNIK, M. a kol. 1995. Národohospodárska politika. Bratislava: 1995. 293 s. ISBN 80-225-0674-5.
 • BARÁNIK, M. – HABÁNIK, J. 2004. Makroekonómia. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. 318 s. ISBN 80-8075-043-2.
 • FARKAŠOVSKÁ, M. 1993. Národné hospodárstvo. 1. vyd. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 1993. 239 s. ISBN 80-7097-216-5.
 • HEČKOVÁ, J. – HUTTMANOVÁ, E. – CHAPČÁKOVÁ, A. 2011. Národohospodárstvo. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. 387 s. ISBN 978-80-555-0418-6.
 • KOTULIČ, R. – KIRÁLY, P. – RAJČÁNIOVÁ, M. 2007: Finančná analýza podniku. 1. Vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 206 s. ISBN 978-80-8078-117-0.
 • KUCHARČIKOVÁ, A. – TOKARČÍKOVÁ, E. 2010: Základy ekonomickej teórie. 3. vyd. Žilina: EDIS, 2010. 236 s. ISBN 978-80-554-0179-9.
 • LISÝ, J. a kol. 2005. Ekonómia v novej ekonomike. 1. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-80787-063-3.
 • LISÝ, J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2.vyd. Bratislava: IURA Edition, 2005. 132 s. ISBN 80-8078-035-8.
 • MELIŠEK, F. 2008. Ekonomický rast a štruktúrne zmeny. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2008. 254 s. ISBN 978-80-969927-7-5.
 • MELIŠEK, F. 2005. Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2005. 202 s. ISBN 80-225-1982-0.
 • MLČOCH, J. 2002. Malá ekonomická encyklopédie. 4. vyd. Praha: Linde, 2002. 204 s. ISBN 80-7201-376-9.
 • PAULÍK, T. 2008. Základy makroekonómie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 141 s. ISBN 978-80-225-2553-4.
 • SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 1993. Ekonómia I. Bratislava: Bradlo, 1992. 550 s. ISBN 80-7127-030-X.
 • VINCÚR, P. a kol. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.

Ekonomická poradňa

 1. Samuel

  Člànok je veľmi prehľadne a zrozumiteľne napìsaný☺☺☺

Pridaj komentár