(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Sektorová štruktúra národného hospodárstva

 • primárny sektor
 • sekundárny,
 • terciárny
 • kvarciárny

Primárny sektor

 • najvýznamnejší sektor ekonomiky,
 • tvorený odvetviami produkujúcimi základné suroviny a materiály:
  • ťažobný priemysel,
  • poľnohospodárstvo,
  • lesníctvo,
  • energetika a pod.
 • nízke tempo vedecko-technického pokroku,
 • pomalý rast produktivity,
 • vysoká investičná náročnosť,
 • relatívne malá ziskovosť výroby
 • malý záujem súkromného sektora

Sekundárny sektor

 • nadväzuje na primárny,
 • patrí sem spracovateľský priemysel a stavebníctvo,
 • výrazne ovplyvňuje stupeň rozvoja ekonomiky i životnej úrovne obyvateľstva,
 • rýchle tempo zavádzania vedecko- technického pokroku,
 • rýchly rast produktivity práce
 • pomerne rýchla obmena sortimentu vyrábaných výrobkov
 • vysoká investičná náročnosť
 • neustále prehlbujúca sa deľba práce a užšia špecializácia
 • väčšia vzájomná závislosť jednotlivých výrobcov

Terciárny sektor

 • všetky druhy služieb (platené aj neplatené) – obchod, doprava, spoje,
 • najrýchlejšie sa rozvíjajúci vo vyspelých krajinách,
 • relatívne najnižšia investičná náročnosť,
 • vysoké tempo zavádzania vedecko-technického pokroku,
 • vysoký rast produktivity,
 • v dôsledku prehlbujúcej sa deľby práce sa mnohé činnosti presúvajú zo sekundárneho do terciálneho sektora,

Kvarciárny sektor

 • tvorí ho oblasť vedy a techniky, školstvo, zdravotníctvo jeho osamostatnenie si vyžiadal rýchly rozvoj vedy a techniky, rast vzdelanosti, zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj zdravotníckej starostlivosti
 • na rozvoji tohto sektora sa najviac podieľa štát – finančne náročné

Štrukturálne zmeny vo vyspelých ekonomikách charakterizuje

 • rozvoj terciárneho a kvarciárneho sektora,
 • nárastom zamestnanosti v terciárnom a kvarciárnom sektore,
 • pomalší rozvoj primárneho a sekundárneho sektoru,
 • pokles zamestnanosti v primárnom a sekundárnom sektore

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 13.10.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Samuel

  Člànok je veľmi prehľadne a zrozumiteľne napìsaný☺☺☺

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.