Produktivita je miera, ktorá vyjadruje, ako dobre sú využité zdroje pri vytváraní produktov. Produktivita charakterizuje stav akejkoľvek ekonomickej jednotky alebo celého národného hospodárstva.

Výpočet produktivity

Všeobecný vzorec pre výpočet produktivity: P = výstup/ vstup, pričom P je ukazovateľ produktivity, výstup je predstavovaný finálnymi produktmi procesu (hotové aj rozpracované výrobky, služby) a vstup je tvorený všetkými dielčími používanými výrobnými faktormi (práca, technológia, materiál, kapitál, energia a ďalšie). Uvádza sa prakticky vždy vyjadrené v peňažných jednotkách, aby bolo možné sčítať.

Sledovanie produktivity v čase

Aby však takto zistený údaj mal určitú vypovedaciu hodnotu, je treba ho pravidelne sledovať v opakujúcich sa časových intervaloch a jeho hodnotu porovnávať. Tak sa dá zistiť, či hodnota ukazateľa produktivity rastie, nemení sa či dokonca klesá. [1]

Potreba vysokej produktivity, ako rozhodujúceho faktoru, núti podniky využívať zdroje efektívnejšie. Nízka úroveň produktivity alebo jej pomalý rast má významný vplyv na prežitie akejkoľvek ekonomickej jednotky a výrazným spôsobom brzdí rast životnej úrovne obyvateľov.

Prínosy zvyšovania produktivity

 • Nižšie ceny výrobkov a služieb pre zákazníkov, pretože sú v rámci aktivít zvyšovania produktivity redukované náklady
 • Efektívne využitie zdrojov tak, že je možné pri rovnakej spotrebe produkovať viac výrobkov alebo poskytnúť viac služieb
 • Posilnenie podniku vďaka odstraňovaniu interných problémov
 • Väčší zisk vďaka zníženým nákladom
 • Možnosť poskytnutia vyššej mzdy pracovníkom a zvýšiť tak ich spokojnosť a životnú úroveň

Zahájenie zvyšovania produktivity

Zmeny v prospech zvyšovania produktivity je možné realizovať v krátkodobom aj v strednodobom časovom horizonte. Pre zahájenie zmien sú však potrebné určité „spúšťacie sily“, ktoré vlastný proces zmien odštartujú. Medzi tieto hlavné sily môžeme zaradiť [2]:

 • Tvrdú konkurenciu
 • Žiaduceho zákazníka
 • Nový alebo opakovaný štart podniku
 • Rozhodnutie riaditeľa alebo predstavenstva spoločnosti
 • Nutnosť znížiť náklady
 • Spoločenské a politické zmeny

Faktory ovplyvňujúce produktivitu

 • Fyzikálne vplyvy – zahrňujeme sem napr. technologické a materiálové aspekty procesov, využívanie času či kapitálu a pod.
 • Psychologické faktory – modely chovania zamestnancov. Produktivitu ovplyvňuje minimálne rovnako veľkou mierou ako faktory fyzikálne.

Priemyslové inžinierstvo, ako vedúci obor v oblasti zvyšovania produktivity, rozdeľuje jednotlivé vplyvy do štyroch základných faktorov ovplyvňujúcich produktivitu, ktoré
nielen analyzujú úroveň dosiahnutej produktivity, ale hľadajú aj príležitosti pre ich zvýšenie.[2]

Faktory sú:

 • miera využitia (U – utilization) – stupeň, na akom sú vstupy (zdroje) procesov skutočne konvertované do produktu.
 • miera výkonu (P – performance) – rýchlosť a tempo, s akým je konverzia prevádzaná
 • miera kvality (Q – quality) – presnosť a akosť, s akou je daná činnosť (práce) dosahovaná
 • úroveň metód (M – methods) – aké metódy a postupy sú použité

Totálny index produktivity

Totálny index produktivity potom môžeme vypočítať ako: TPI = U x P x Q x M

Legenda:

 • TPI je totálny index produktivity
 • U – miera využitia
 • P – miera výkonu
 • Q – miera kvality
 • M – úroveň metód


Zdroje a literatúra

 1. ADAMEC M., Analýza výrobného procesu firmy SLOVARM a.s., 2009
 2. HEŘMAN, J. Řízení výroby. 1. vyd. Praha : MELANDRIUM, 2001. 167 s. ISBN 80-86715-15-4.

Pridaj komentár