( suedig,  0)

Produktivita

Produktivita je miera, ktorá vyjadruje, ako dobre sú využité zdroje pri vytváraní produktov. Produktivita charakterizuje stav akejkoľvek ekonomickej jednotky alebo celého národného hospodárstva.

Výpočet produktivity

Všeobecný vzorec pre výpočet produktivity: P = výstup/ vstup, pričom P je ukazovateľ produktivity, výstup je predstavovaný finálnymi produktmi procesu (hotové aj rozpracované výrobky, služby) a vstup je tvorený všetkými dielčími používanými výrobnými faktormi (práca, technológia, materiál, kapitál, energia a ďalšie). Uvádza sa prakticky vždy vyjadrené v peňažných jednotkách, aby bolo možné sčítať.

Sledovanie produktivity v čase

Aby však takto zistený údaj mal určitú vypovedaciu hodnotu, je treba ho pravidelne sledovať v opakujúcich sa časových intervaloch a jeho hodnotu porovnávať. Tak sa dá zistiť, či hodnota ukazateľa produktivity rastie, nemení sa či dokonca klesá. [1]

Potreba vysokej produktivity, ako rozhodujúceho faktoru, núti podniky využívať zdroje efektívnejšie. Nízka úroveň produktivity alebo jej pomalý rast má významný vplyv na prežitie akejkoľvek ekonomickej jednotky a výrazným spôsobom brzdí rast životnej úrovne obyvateľov.

Prínosy zvyšovania produktivity

 • Nižšie ceny výrobkov a služieb pre zákazníkov, pretože sú v rámci aktivít zvyšovania produktivity redukované náklady
 • Efektívne využitie zdrojov tak, že je možné pri rovnakej spotrebe produkovať viac výrobkov alebo poskytnúť viac služieb
 • Posilnenie podniku vďaka odstraňovaniu interných problémov
 • Väčší zisk vďaka zníženým nákladom
 • Možnosť poskytnutia vyššej mzdy pracovníkom a zvýšiť tak ich spokojnosť a životnú úroveň

Zahájenie zvyšovania produktivity

Zmeny v prospech zvyšovania produktivity je možné realizovať v krátkodobom aj v strednodobom časovom horizonte. Pre zahájenie zmien sú však potrebné určité „spúšťacie sily“, ktoré vlastný proces zmien odštartujú. Medzi tieto hlavné sily môžeme zaradiť [2]:

 • Tvrdú konkurenciu
 • Žiaduceho zákazníka
 • Nový alebo opakovaný štart podniku
 • Rozhodnutie riaditeľa alebo predstavenstva spoločnosti
 • Nutnosť znížiť náklady
 • Spoločenské a politické zmeny

Faktory ovplyvňujúce produktivitu

 • Fyzikálne vplyvy – zahrňujeme sem napr. technologické a materiálové aspekty procesov, využívanie času či kapitálu a pod.
 • Psychologické faktory – modely chovania zamestnancov. Produktivitu ovplyvňuje minimálne rovnako veľkou mierou ako faktory fyzikálne.

Priemyslové inžinierstvo, ako vedúci obor v oblasti zvyšovania produktivity, rozdeľuje jednotlivé vplyvy do štyroch základných faktorov ovplyvňujúcich produktivitu, ktoré
nielen analyzujú úroveň dosiahnutej produktivity, ale hľadajú aj príležitosti pre ich zvýšenie.[2]

Faktory sú:

 • miera využitia (U – utilization) – stupeň, na akom sú vstupy (zdroje) procesov skutočne konvertované do produktu.
 • miera výkonu (P – performance) – rýchlosť a tempo, s akým je konverzia prevádzaná
 • miera kvality (Q – quality) – presnosť a akosť, s akou je daná činnosť (práce) dosahovaná
 • úroveň metód (M – methods) – aké metódy a postupy sú použité

Totálny index produktivity

Totálny index produktivity potom môžeme vypočítať ako: TPI = U x P x Q x M

Legenda:

 • TPI je totálny index produktivity
 • U – miera využitia
 • P – miera výkonu
 • Q – miera kvality
 • M – úroveň metód

Autor: suedig

Tento príspevok bol vytvorený 28.4.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora suedig.


Zdroje a literatúra

 1. ADAMEC M., Analýza výrobného procesu firmy SLOVARM a.s., 2009
 2. HEŘMAN, J. Řízení výroby. 1. vyd. Praha : MELANDRIUM, 2001. 167 s. ISBN 80-86715-15-4.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.