(EuroEkonóm.sk)

Národné hospodárstvo

– je to historický – vytvorený komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine.
– jednotlivé oblasti sú prepojené prostredníctvom spoločenskej deľby práce, t.j. hospodárstvo každej časti, napr. určitej firmy (napr. s firmy s potravinami) závisí od činnosti iných firiem (poľnohospodárske podniky, doprava, príprava predavačov v školstve…)

Národné hospodárstvo označujeme tiež pojmom národná ekonomika, t.j. ekonomikou príslušnej krajiny, napr. národné hospodárstvo (ekonomika) USA, národné hospodárstvo Českej republiky, Slovenskej republiky (od 1.1.1993) a pod.

Národné hospodárstvo

– je teda súhrn všetkých individuálnych samostatných hospodárstiev,
– tvoria ho všetky subjekty trhu všetkých odvetví a sfér hospodárskeho a spoločenského života bez ohľadu na formu podnikania, alebo formu vlastníctva.

Medzi jednotlivými subjektmi národného hospodárstva existujú väzby a vzťahy, napr. obchod s textilom je závislý od spracovateľského textilného priemyslu a ten od strojárenského priemyslu a poľnohospodárskej prvovýroby, dôležité je i zdravotníctvo (stará sa o zamestnancov) a pod.

Medzinárodné vzťahy

– vzťahy medzi národnými ekonomikami na báze vzájomnej hospodárskej spolupráce,
– často vyúsťujú až do ekonomickej integrácie.

Ekonomická integrácia

– proces vzájomného približovania sa a spájania ekonomík do väčších celkov na základe spoločenských záujmov
– vedie k vytváraniu nadnárodných ekonomických zoskupení (Ázijské tigre?, EÚ…)

Svetové hospodárstvo

– súhrn všetkých národných hospodárstiev na svete,
– jeho súčasťou je celý systém medzinárodných ekonomických vzťahov (medzi národnými ekonomikami) založený na medzinárodnej deľbe práce a fungujúcom svetovom trhu.

Jednotlivé časti národného hospodárstva možno spájať do skupín podľa spoločných znakov.

Klasifikácia národného hospodárstva

Tak možno národné hospodárstvo klasifikovať (triediť) z rôznych hľadísk:
– odvetvová štruktúra (výrobné…., nevýrobné…),
– sektorová štruktúra (primárny, sekundárny, terciárny, kvarciárny),
– podľa klasifikácie produkcie (poľnohospodárstvo, stavebníctvo, obchod…),
– územná (regionálna) štruktúra (kraje…)


Pridaj komentár