(EuroEkonóm.sk,  0)

Pôdohospodárska produkcia:
? p. poľnohospodárstva,
? p. poľovníctva,
? p. lesníctva,
? p. chovu rýb a rybolovu.

Rozhodujúci znak – rastlinný, alebo živočíšny pôvod, produkty vznikajúce v biologickom procese sú zatiaľ priemyselne nespracované.

Priemyselná produkcia

? potravinárske výrobky, nápoje,
? tabak a tabakové výrobky,
? všetky textílie a textilné výrobky,
? koža, drevo, papier,
? chemické výrobky,
? stroje a zariadenia,
? optické a dopravné zariadenia
?

Produkcia stavebníctva

? stavebné práce – nové, rekonštrukcia, modernizácia…

Obchod

? veľko a maloobchod,
? veľko a maloobchodné služby,
? predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
? predaj a údržba predmetov osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť

Hotelové a reštauračné služby

? ubytovacie služby + strava v hoteloch
? domovy mládeže, internáty,
? centrálne vývarovne,
nepatrí sem charitatívne vydávanie stravy

Doprava a spoje

? všetky druhy dopravy + pomocné a vedľajšie služby s ňou súvisiace
? prenajímanie dopravných prostriedkov s vodičom

Peňažníctvo a poisťovníctvo

? banky,
? poisťovne a
? ostat. peňažné inštitúcie

Služby v oblasti nehnuteľností

? reklama, predaj nehnuteľností a prenajímanie
? prenájom hnuteľného majetku
? počítačové služby
? služby výskumu a vývoja
? iné obchodné služby – prieskum trhu, poradenstvo, účtovníctvo…

Verejná správa

? činnosť štát. správy,
? obrana, súdnictvo, polícia,
? povinné sociálne zabezpečenie

Školstvo

? predškolská výchova, základné, stredné, vysoké školy
? vzdelávanie dospelých,
? ostatné vzdelávanie (autoškoly, jazykové školy…)

Zdravotníctvo

? služby pre ľudské zdravie
? doplnkové zdravotnícke služby
? charitatívne služby

Ostatné služby

? čistenie odpadových vôd a nakladanie s odpadom
? podnikateľské a zamestnávateľské organizácie
? politické strany, mládežnícke združenia, cirkevné organizácie,
? rekreačné, kultúrne, športové činnosti

Súkromné domácnosti

? súkromné domácnosti
? najatý domáci personál

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.