(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štruktúra národného hospodárstva z hľadiska klasifikácie produkcie

Odvetvová klasifikácia ekonomických činností podľa OKEČ

S ohľadom na záväzky Slovenskej republiky voči Európskemu spoločenstvu bola OKEČ Rev. 1.1 vypracovaná na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností Európskeho spoločenstva NACE Rev. 1.1, ktorú vyhlásila Rada Európskeho spoločenstva 19. decembra 2001 a jej používanie bolo pre členské krajiny Európskej únie záväzné od 1. januára 2003 do 31.12.2007.

Predmetom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností sú činnosti vykonávané ekonomickými subjektmi. Každá položka na príslušnom stupni triedenia zahŕňa zoskupenie rovnorodých činností. Skladobnými prvkami jednotlivých zoskupení sú činnosti, ktoré svojimi výsledkami obsiahnu jeden alebo viac výrobkov alebo služieb.

Jednotlivé odvetvové zoskupenia ekonomických činností možno pomerne spoľahlivo definovať podľa ich náplne výrobkami a službami, ktoré sú charakteristickými výsledkami týchto činností. (Melíšek,
2005, s. 105)

Pôdohospodárska produkcia

Rozhodujúci znak – rastlinný, alebo živočíšny pôvod, produkty vznikajúce v biologickom procese sú zatiaľ priemyselne nespracované.

Priemyselná produkcia

 • potravinárske výrobky, nápoje,
 • tabak a tabakové výrobky,
 • všetky textílie a textilné výrobky,
 • koža, drevo, papier,
 • chemické výrobky,
 • stroje a zariadenia,
 • optické a dopravné zariadenia

Pre viac informácií navštívte stránku Tovaroznalectvo.

Produkcia stavebníctva

 • stavebné práce – nové, rekonštrukcia, modernizácia

Obchod

Hotelové a reštauračné služby

 • ubytovacie služby + strava v hoteloch
 • domovy mládeže, internáty,
 • centrálne vývarovne,
 • nepatrí sem charitatívne vydávanie stravy

Doprava a spoje

 • všetky druhy dopravy + pomocné a vedľajšie služby s ňou súvisiace
 • prenajímanie dopravných prostriedkov s vodičom

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Služby v oblasti nehnuteľností

Verejná správa

Školstvo

 • predškolská výchova, základné, stredné, vysoké školy
 • vzdelávanie dospelých,
 • ostatné vzdelávanie (autoškoly, jazykové školy…)

Zdravotníctvo

 • služby pre ľudské zdravie
 • doplnkové zdravotnícke služby
 • charitatívne služby

Ostatné služby

 • čistenie odpadových vôd a nakladanie s odpadom
 • podnikateľské a zamestnávateľské organizácie
 • politické strany, mládežnícke združenia, cirkevné organizácie,
 • rekreačné, kultúrne, športové činnosti

Súkromné domácnosti

 • súkromné domácnosti
 • najatý domáci personál

Klasifikácia národného hospodárstva

Štruktúru národného hospodárstva je možné skúmať z rôznych hľadísk a úrovní, ide predovšetkým o priestorové, predmetové a vlastnícke usporiadanie subjektov a činností v ekonomike.

Výsledkom tohto usporiadania sú jednotlivé formy štruktúry národného hospodárstva, a to (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.42):

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 26.7.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BARÁNIK, M. 2003. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Trenčín: 2003. 334 s. 80-88914-35-3.
 • BARÁNIK, M. – HABÁNIK, J. 2004. Makroekonómia. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. 318 s. ISBN 80-8075-043-2.
 • HEČKOVÁ, J. – HUTTMANOVÁ, E. – CHAPČÁKOVÁ, A. 2011. Národohospodárstvo. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. 387 s. ISBN 978-80-555-0418-6.
 • KUCHARČIKOVÁ, A. – TOKARČÍKOVÁ, E. 2010: Základy ekonomickej teórie. 3. vyd. Žilina: EDIS, 2010. 236 s. ISBN 978-80-554-0179-9.
 • LISÝ, J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2.vyd. Bratislava: IURA Edition, 2005. 132 s. ISBN 80-8078-035-8.
 • MELIŠEK, F. 2005. Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2005. 202 s. ISBN 80-225-1982-0.
 • PAULÍK, T. 2008. Základy makroekonómie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 141 s. ISBN 978-80-225-2553-4.
 • VINCÚR, P. a kol. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.

Pridaj komentár