( EuroEkonóm.sk,  0)

Štruktúra národného hospodárstva podľa právnych foriem

Štruktúra podľa právnych foriem

Slovenská štatistika používa členenie organizačných jednotiek v národnom hospodárstve z hľadiska
právnych foriem na: (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.44)

 • podnikateľské organizácie a
 • nepodnikateľské organizácie

Podnikateľské organizácie

Medzi podnikateľské organizácie radíme

 1. fyzické osoby podnikateľov a
 2. právnické osoby.

Právnické osoby sú obchodné spoločnosti:

Ďalej sem radíme:

Nepodnikateľské organizácie

Medzi nepodnikateľské organizácie radíme:

 1. rozpočtové organizácie,
 2. príspevkové organizácie,
 3. občianske združenia,
 4. spolky,
 5. zväzy,
 6. politické strany
 7. a ostatné formy činností.

Klasifikácia národného hospodárstva

Štruktúru národného hospodárstva je možné skúmať z rôznych hľadísk a úrovní, ide predovšetkým o priestorové, predmetové a vlastnícke usporiadanie subjektov a činností v ekonomike.

Výsledkom tohto usporiadania sú jednotlivé formy štruktúry národného hospodárstva, a to (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.42):

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.7.2022 a aktualizovaný 7.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Zdroje a literatúra

 • BARÁNIK, M. 2003. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Trenčín: 2003. 334 s. 80-88914-35-3.
 • BARÁNIK, M. – HABÁNIK, J. 2004. Makroekonómia. 1. vyd. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. 318 s. ISBN 80-8075-043-2.
 • HEČKOVÁ, J. – HUTTMANOVÁ, E. – CHAPČÁKOVÁ, A. 2011. Národohospodárstvo. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. 387 s. ISBN 978-80-555-0418-6.
 • KUCHARČIKOVÁ, A. – TOKARČÍKOVÁ, E. 2010: Základy ekonomickej teórie. 3. vyd. Žilina: EDIS, 2010. 236 s. ISBN 978-80-554-0179-9.
 • LISÝ, J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2.vyd. Bratislava: IURA Edition, 2005. 132 s. ISBN 80-8078-035-8.
 • MELIŠEK, F. 2005. Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2005. 202 s. ISBN 80-225-1982-0.
 • PAULÍK, T. 2008. Základy makroekonómie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 141 s. ISBN 978-80-225-2553-4.
 • VINCÚR, P. a kol. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava: SPRINT, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.