(EuroEkonóm.sk,  1)

Rozhodujúcou formou podnikania jednotlivca u nás je živnosť, ktorá je upravená živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Zb.). Podľa tohto zákon je za živnosť považovaná sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podnik jednotlivca: Jednotlivá osoba je vlastníkom podniku. Majiteľ podniku podniká bez spoločníka prípadne s tichým spoločníkom. Oprávnenie vykonávať živnosť majú FO a PO, pokiaľ splnia podmienky živnostenského zákona. Ide o tieto podmienky:

 • všeobecné – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť
 • osobitné – odborná a iná spôsobilosť, ak ju tento zákon vyžaduje

Typy živností

 1. ohlasovacie živnosti – vykonávané na základe ohlásenia. Živnostenské oprávnenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Živnostníkovi sa doručí živnostenský list. Môže ísť o živnosti:
  • – remeselné – odborná spôsobilosť je získaná vyučením v odbore a praxou, napr. zámočníctvo, brúsenie skla, …
  • – viazané – odborná spôsobilosť je stanovená pri každej živnosti osobitne, napr. tlakové zariadenia, meradlá, informatika, …
  • – voľné – odborná spôsobilosť nie je stanovená. Sú to všetky ostatné podnikateľské činnosti, ktoré nie sú vylúčené zo živnostenského zákona.
 2. koncesované živnosti – vykonávané len na základe koncesie. Záujemca musí žiadať o povolenie. Oprávnenie vykonávať živnosť vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. (napr. taxi služba, predaj zbraní…) Oprávnenie vykonávať živnosť vzniká doručením koncesnej listiny. Je to napr. nákup, predaj a požičiavanie zbraní, pohrebná služba, obchod so starožitnosťami, prevádzkovanie CK, taxislužba.

Podľa predmetu činnosti rozlišuje živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby.

Živnosť

Živnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Živnostenské oprávnenie – všeobecné podmienky:

 • Fyzické aj právnické osoby pokiaľ splnia podmienky živnostenského zákona
 • Vek – ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • Podnikateľ nesie celé riziko, neobmedzene ručí za záväzky svojej firmy, teda okrem vloženého majetku aj celým svojim súkromným majetkom
 • Živnostenský zákonník č. 455/1991

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenie zaniká:

 • smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia
 • uplynutím doby, na ktorú bol živnostenský list alebo koncesná listina vydané
 • rozhodnutím živnostenského úradu

Výhody a nevýhody živnosti

Výhody podniku jednotlivca:

 • potreba pomerne malého kapitálu
 • podnikateľ sa môže rýchlo rozhodovať, nikomu nie je zodpovedný, nepotrebuje súhlas iného
 • môže využiť momentálnu situáciu na trhu
 • nemusí sa s nikým deliť o zisk
 • silná motivácia

Nevýhody živnostenského podnikania:

 • ručí celým svojím majetkom
 • výška kapitálu je spravidla malá
 • možnosť získať len pomerne malý úver
 • ťažkosti s riadením (podnikateľ musí vykonávať všetky funkcie manažmentu)
 • neprekonateľné časové povinnosti

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Anonym

  pecka stránka

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.