(, EuroEkonóm.sk ,  7)

Živnostenské podnikanie

Rozhodujúcou právnou formou podnikania jednotlivca u nás je živnosť, ktorá je upravená živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Zb.). Podľa tohto zákon je za živnosť považovaná sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Podnik jednotlivca

Jednotlivá osoba je vlastníkom podniku. Majiteľ podniku podniká bez spoločníka prípadne s tichým spoločníkom. Oprávnenie vykonávať živnosť majú FO a PO, pokiaľ splnia podmienky živnostenského zákona. Ide o tieto podmienky:

 • všeobecné – vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť
 • osobitné – odborná a iná spôsobilosť, ak ju tento zákon vyžaduje

Typy živností

 1. ohlasovacie živnosti – vykonávané na základe ohlásenia. Živnostenské oprávnenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Živnostníkovi sa doručí živnostenský list. Môže ísť o živnosti:
  • remeselné – odborná spôsobilosť je získaná vyučením v odbore a praxou, napr. zámočníctvo, brúsenie skla, …
  • viazané – odborná spôsobilosť je stanovená pri každej živnosti osobitne, napr. tlakové zariadenia, meradlá, informatika, …
  • voľné – odborná spôsobilosť nie je stanovená. Sú to všetky ostatné podnikateľské činnosti, ktoré nie sú vylúčené zo živnostenského zákona.
 2. koncesované živnosti – vykonávané len na základe koncesie. Záujemca musí žiadať o povolenie. Oprávnenie vykonávať živnosť vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. (napr. taxi služba, predaj zbraní…) Oprávnenie vykonávať živnosť vzniká doručením koncesnej listiny. Je to napr. nákup, predaj a požičiavanie zbraní, pohrebná služba, obchod so starožitnosťami, prevádzkovanie CK, taxislužba.

Podľa predmetu činnosti rozlišuje živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby.

Živnosť

Živnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Živnostenské oprávnenie – všeobecné podmienky:

 • Fyzické aj právnické osoby pokiaľ splnia podmienky živnostenského zákona
 • Vek – ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • Podnikateľ nesie celé riziko, neobmedzene ručí za záväzky svojej firmy, teda okrem vloženého majetku aj celým svojim súkromným majetkom
 • Živnostenský zákonník č. 455/1991

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenie zaniká:

 • smrťou podnikateľa, ak nepokračujú v živnosti dedičia
 • uplynutím doby, na ktorú bol živnostenský list alebo koncesná listina vydané
 • rozhodnutím živnostenského úradu

Výhody a nevýhody živnosti

Výhody podniku jednotlivca:

 • potreba pomerne malého kapitálu
 • podnikateľ sa môže rýchlo rozhodovať, nikomu nie je zodpovedný, nepotrebuje súhlas iného
 • môže využiť momentálnu situáciu na trhu
 • nemusí sa s nikým deliť o zisk
 • silná motivácia

Nevýhody živnostenského podnikania:

 • ručí celým svojím majetkom
 • výška kapitálu je spravidla malá
 • možnosť získať len pomerne malý úver
 • ťažkosti s riadením (podnikateľ musí vykonávať všetky funkcie manažmentu)
 • neprekonateľné časové povinnosti

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 2.8.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • HOLEŠOVÁ, H. 2003. Malé a stredné podnikanie. Bratislava: Grafis, s.r.o., 2003,s. 6.
 • CHODASOVÁ, A. a kol. 1994. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1994, s. 13.
 • JASSINGER, A. 1999. Tajomstvá úspechu malého a stredného podnikania. Slovenská kniha–knižná distribúcia Bratislava, 1999. s. 9-12.
 • KOPÁL, Ladislav- URMIN, František: Živnostenské podnikanie. Bratislava,1996.
 • KRECHŇÁKOVÁ, L.: Spoločnosti online s. r. o., Bratislava, 2008, dostupné na
  http://www.spolocnostionline.sk/
 • VYŠŇOVSKÁ, Jitka.: Podnik. Prešov,2006:
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Smernica Európskej komisie č. 2003/361/EC

Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  pecka stránka

 2. Vlado Banik

  Aké sú všeobecné podmienky pre získanie živnostenského oprávnenia?

 3. Larovudd

  Všeobecné podmienky zahŕňajú vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a pre niektoré živnosti aj odbornú spôsobilosť.

 4. Andrej Kralik

  Je férové, že jednotlivci ručia za podnikateľské záväzky celým svojím súkromným majetkom?

 5. ArcticWolf

  Otázka spravodlivosti závisí od osobného pohľadu. Tento systém motivuje podnikateľov k opatrnosti, ale zároveň môže predstavovať vysoké riziko pre jednotlivcov.

 6. Marek Koren

  Môže prísny režim zodpovednosti odstrašiť potenciálnych podnikateľov?

 7. Favorit

  Áno, možnosť neobmedzenej zodpovednosti môže odstrašiť niektorých potenciálnych podnikateľov, keďže riziko strát sa týka nielen podnikateľského, ale aj súkromného majetku.

Pridaj komentár