(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Založenie akciovej spoločnosti

Definícia akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť (a.s.) je forma obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Akcionári, ktorí tieto akcie vlastnia, majú právo na podiel na zisku (dividendu) a podieľajú sa na riadení spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia. Akciová spoločnosť je právnickou osobou a môže byť založená jedným alebo viacerými zakladateľmi, ktorí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Akciová spoločnosť je typ právnickej osoby, kde základné imanie je rozdelené na akcie s určitou nominálnou hodnotou. Táto spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, pričom akcionári nenesú osobnú zodpovornosť za záväzky spoločnosti. V prípade jediného zakladateľa sa vytvára zakladateľská listina, pri dvoch alebo viacerých zakladateľoch zakladateľská zmluva. Akciovej spoločnosti môže vzniknúť buď na základe výzvy na upísanie akcií alebo bez takejto výzvy. Jej existencia začína zápisom do obchodného registra. Tento zápis je možný, ak bolo uskutočnené ustanovujúce valné zhromaždenie, akcionári upísali a zaplatili časť základného imania v peňažných vkladoch, boli schválené stanovy spoločnosti a zvolení jej orgány. Akciovej spoločnosti je povinnosťou vytvoriť rezervný fond podľa stanov. Orgány spoločnosti zahŕňajú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu. Spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.

Podmienky založenia akciovej spoločnosti v Slovenskej republike

Základné imanie

Minimálne základné imanie pre akciovú spoločnosť je 25 000 eur. Toto imanie je rozdelené na akcie, ktoré sú vydané zakladateľom alebo akcionárom.

Zakladatelia

Akciová spoločnosť môže byť založená jedným alebo viacerými zakladateľmi, ktorí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina

Zakladatelia musia uzavrieť zakladateľskú zmluvu (ak je zakladateľov viac) alebo zakladateľskú listinu (ak je zakladateľ jeden). Táto zmluva alebo listina musí obsahovať základné údaje o spoločnosti, ako sú obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, výšku základného imania, počet a menovitú hodnotu akcií a mená zakladateľov.

Stanovy spoločnosti

Stanovy sú základným vnútorným predpisom spoločnosti a musia byť schválené zakladateľmi. Stanovy obsahujú podrobnosti o organizácii a fungovaní spoločnosti, vrátane práv a povinností akcionárov, spôsobu zvolávania valného zhromaždenia, riadenia spoločnosti a rozdelenia zisku.

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom akciovej spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých akcionárov. Valné zhromaždenie rozhoduje o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane schvaľovania účtovnej závierky, rozdelenia zisku a voľby členov predstavenstva a dozornej rady.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi spoločnosť a koná v jej mene. Predstavenstvo je volené valným zhromaždením a skladá sa z jedného alebo viacerých členov.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na činnosť predstavenstva a podnikanie spoločnosti. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením.

Zápis do obchodného registra

Akciová spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra musí byť podaný do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od vydania povolenia na podnikanie, ak je to potrebné.

Emisia akcií

Po založení spoločnosti a zápise do obchodného registra spoločnosť emituje akcie, ktoré sú potom pridelené zakladateľom alebo predané investorom. Akcie môžu byť verejne obchodovateľné (na burze) alebo súkromné (neobchodovateľné).

Ďalšie podmienky

Spoločnosť musí dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a regulácie týkajúce sa obchodných spoločností a finančných trhov, vrátane vedenia účtovníctva, podávania daňových priznaní a dodržiavania pravidiel pre ochranu akcionárov a investorov.

Tieto kroky a podmienky sú nevyhnutné pre úspešné založenie a fungovanie akciovej spoločnosti v Slovenskej republike.

Charakteristika akciovej spoločnosti

 • Akciová spoločnosť, často uprednostňovaná veľkými podnikmi, má nasledujúce charakteristiky:
 • Základné imanie je rozdelené na akcie s určitou menovitou (nominálnou) hodnotou.
 • Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom, avšak akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 • Založiť ju môže jeden zakladateľ, ak je právnickou osobou; v opačnom prípade ju musia založiť dvaja alebo viacerí zakladatelia.
 • Minimálna hodnota základného imania je stanovená na 25 000 eur, ale v niektorých jurisdikciách sa môže táto suma líšiť.
 • Zakladateľská zmluva alebo listina musí obsahovať informácie ako obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, navrhované základné imanie, počet a menovitú hodnotu akcií, formu a podobu akcií, emisný kurz, počet akcií upisovaných zakladateľmi a ďalšie relevantné údaje.
 • Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná a splatená celá hodnota základného imania, pričom z peňažných vkladov musí byť splatených minimálne 30 %.
 • Akcionári majú právo na podiel zo zisku (dividendu) podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
 • Orgány spoločnosti zahŕňajú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozornú radu, ktorú volí valné zhromaždenie.
 • Povinnosťou spoločnosti je vytvorenie rezervného fondu, ktorý pri vzniku musí tvoriť minimálne 10 % základného imania, a v ďalších rokoch sa doplňa z čistého zisku až do dosiahnutia 20 % základného imania.
 • Akciová spoločnosť je platiteľom dane z príjmov právnických osôb. Zmeny v zdaňovaní dividend môžu byť aktualizované podľa najnovších daňových predpisov platných v konkrétnej jurisdikcii.

Práva a povinnosti akcionára

Práva akcionára:

 • právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy
 • právo na podiel na zisku (dividendu)
 • právo na podiel z likvidačného zostatku pri likvidácii spoločnosti

Povinnosti akcionára:

 • splatenie upísanej nominálnej hodnoty akcií, príp. ďalšie povinnosti, ktoré určujú stanovy

Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Výhody akciovej spoločnosti:

 • možnosť získať značné množstvo finančných prostriedkov na investovanie
 • ľahší prístup k úverom
 • odbornosť v manažmente
 • ľahkosť zmeny vlastníctva
 • prevažná oddelenosť vlastníctva od manažmentu

Nevýhody akciovej spoločnosti:

 • vysoké náklady spojené so vznikom spoločnosti
 • rozpory v záujmoch medzi vlastníkmi, manažmentom a zamestnancami
 • negatívne dôsledky veľkosti

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 23.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. ČERNEJOVÁ, A., HANES, D. Právo akciových spoločností, Bratislava: Edícia Právo v praxi. BRADLO. 1. vydanie, 1991. ISBN 80-8056-477-2
 2. DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha: ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-120-X.
 3. ELIÁŠ K. Akciová společnost, Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě, Praha: Linde, s.e., 200, ISBN 80-6323-230-2
 4. KUBÍČEK, P., Akciová spoločnosť zodpovedne strategicky a efektívne, Verlag Dashofer, Bratislava 2009, ISSN: 1337-804x
 5. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník, Komentár, 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
 6. VALKOVÁ, K.; KRÁĽOVIČ, J. a kol. Akciová spoločnosť jej organizačné a finančné riadenie, Zväzok 1. Bratislava: Verlag Dashofer, 2001-2003. ISBN 1355-8480.
 7. ZÁKONY 2007 úplné znenia zákonov z obchodného a občianskeho práva a súvisiace predpisy platné k 1.1.2007, Žilina: Poradca, 2007 ISSN 1335-1583
 8. Zákon č. 323/1992 o notároch a notárskej činnosti
 9. Zákon č. 530/2006 o obchodnom registri

Ekonomická poradňa

 1. Jaroslav

  Aké sú hlavné charakteristiky akciovej spoločnosti?

 2. Filip

  Akciová spoločnosť je právnická osoba s rozdeleným základným imaním na akcie, kde akcionári nenesú osobnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti.

 3. Adrian Plavka

  Je spravodlivé, že akcionári nenesú osobnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti?

 4. Patrik Lenard

  Tento aspekt je základom akciových spoločností a chráni akcionárov, ale môže viesť k diskusiám o morálnej zodpovednosti.

 5. Lubos Mudrak

  Môže oddelenie vlastníctva od riadenia v akciovej spoločnosti viesť k zneužívaniu moci?

 6. jsturbo

  Oddelenie môže zvýšiť efektivitu, ale tiež predstavuje riziko zneužitia, čo vyžaduje efektívne dohľadové a kontrolné mechanizmy.

Pridaj komentár