(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Oblastná štruktúra národného hospodárstva

Oblastná štruktúra národného hospodárstva pozostáva z krajov a okresov. Toto členenie sa nazýva aj členením z pohľadu územného alebo regionálneho.

Regionálna štruktúra národného hospodárstva

Z tohto hľadiska možno národné hospodárstvo členiť podľa jednotlivých územných celkov alebo oblastí, ktoré vyplývajú z územnosprávneho členenia danej krajiny.

Od 1. 7. 1996 sa Slovensko člení na 8 základných územno-správnych celkov (kraje) a 79 okresov. Na Slovensku máme tieto kraje:

 • Bratislavský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj

Dobrá regionálna politika sa orientuje na rozvoj krajov a okresov, kde sú problémy s nezamestnanosťou, prípadne s nízkym stupňom výrobnej základe a zaostávajúcim investovaním v regióne.

Klasifikácia národného hospodárstva

Štruktúru národného hospodárstva je možné skúmať z rôznych hľadísk a úrovní, ide predovšetkým o priestorové, predmetové a vlastnícke usporiadanie subjektov a činností v ekonomike.

Výsledkom tohto usporiadania sú jednotlivé formy štruktúry národného hospodárstva, a to (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.42):

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 7.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BARÁNIK, M. a kol. 1995. Národohospodárska politika. Bratislava: 1995. 293 s. ISBN 80-225-0674-5.
 • FARKAŠOVSKÁ, M. 1993. Národné hospodárstvo. 1. vyd. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 1993. 239 s. ISBN 80-7097-216-5.
 • KOTULIČ, R. – KIRÁLY, P. – RAJČÁNIOVÁ, M. 2007: Finančná analýza podniku. 1. Vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 206 s. ISBN 978-80-8078-117-0.
 • LISÝ, J. a kol. 2005. Ekonómia v novej ekonomike. 1. vyd. Bratislava: IURA Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-80787-063-3.
 • MELIŠEK, F. 2008. Ekonomický rast a štruktúrne zmeny. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2008. 254 s. ISBN 978-80-969927-7-5.
 • MLČOCH, J. 2002. Malá ekonomická encyklopédie. 4. vyd. Praha: Linde, 2002. 204 s. ISBN 80-7201-376-9.
 • SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 1993. Ekonómia I. Bratislava: Bradlo, 1992. 550 s. ISBN 80-7127-030-X.

Pridaj komentár