( misha1804,  0)

Európska komisia je na základe Zmluvy o EÚ oprávnená v mene EÚ získavať pôžičky na medzinárodných kapitálových trhoch. EÚ umiestnila nesplatené dlhopisy v sume okolo 57 miliárd Eur, pričom jej likvidnú výnosovú krivku tvorí 19 referenčných emisií, tie sú vo výške viac ako 1 mld. Eur so splatnosťou do roku 2042. V súčasnosti má EÚ 3 úverové programy, ktoré sú financované prostredníctvom týchto dlhopisov emitovaných na kapitálových trhoch a to:

 • V rámci Európskeho stabilizačného mechanizmu (EFSM) poskytuje sa pomoc ktorémukoľvek členskému štátu EÚ až do výšky 60 mld. Eur. Bol aktivovaný v prospech Írska v hodnote do 22,5 mld. Eur a Portugalska v hodnote do 26 mld. Eur.
 • Program platobnej bilancie (BOP) ten sa poskytuje ako pomoc členským štátom, ktoré nepatria do eurozóny, až do výšky 50 mld. Eur,
 • Makrofinančná pomoc (MFA) je takým druhom finančnej pomoci, ktorú EÚ poskytuje partnerským krajinám, je doteraz nesplatená v hodnote 1,1 mld. v dlhopisoch.

Európska komisia riadi balík združených dvojstranných pôžičiek členských štátov eurozóny v prospech Grécka, tento balík pôvodne tvorila celková suma 80 mld. Eur, ktoré bola napokon znížená na 52,9 mld. Eur ) .

Program CIP

Je to rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý sa zameriava hlavne na MSP, podporuje činnosti v oblasti inovácií (vrátane ekologických inovácií), umožňuje lepší prístup k financiám a poskytuje služby podpory podnikania v regióne.

Program podnecuje k lepšiemu prijímaniu a používaniu informačných a komunikačných technológií (IKT) a pomáha rozvíjať informačnú spoločnosť. Presadzuje širšie používanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť. V rokoch 2007 až 2013 sa program CIP realizuje s celkovým rozpočtom 3621 miliónov. Tento program sa rozdeľuje na 3 operačné programy. Program má svoje konkrétne ciele, ktoré majú prispievať ku konkurencieschopnosti podnikov a ich inovačných možností v rámci ich vlastných oblastí, ako napríklad v oblasti IKT alebo trvalo udržateľnej energie:

 • Program pre inovácie a podnikanie (EIP),
 • Program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP),
 • Program Inteligentná energia- Európa (IEE). (http://ec.europa.eu/cip/index_sk.htm)

Prostredníctvom tohto Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) podporuje EÚ inovačný potenciál a konkurencieschopnosť európskych firiem, v podstate so zameraním na MSP.

Cieľom je hlavne podporiť konkurencieschopnosť európskych firiem, zameriava sa na MSP, podporuje inovačné aktivity aj vrátane ekoinovácií, lepší prístup k rozvoju služieb podnikateľom aj k financovaniu .

Podporuje preberanie a využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikaní, ako aj rozvoj využívania zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

Prvým operačným programom CIP je Program pre podniky a inovácie (EIP). Cieľom tohto programu je v prvom rade podpora inovácií a MSP v EÚ, tento operačný program obsahuje niekoľko nástrojov:

 • Prístup MSP k financiám prostredníctvom „ finančných nástrojov EÚ“ tie sú určené hlavne pre firmy v rozličných štádiách životného cyklu už od podnikateľských idei, pokračujú cez začínajúce firmy, expanziu až po zabezpečenie trvalej udržateľnosti. Program podporuje investície do technologického rozvoja, inovácií (vrátane samozrejme eko inovácií), transfer technológií, alebo aj cezhraničnú expanziu podnikateľských aktivít. Riadi ich Európsky investičný fond. V spolupráci s finančnými inštitúciami. (http://www.eif.europa.eu/)
 • Enterprise Europe Network je európska sieť centier podnikateľských a inovačných služieb- je to sieť centier, ktoré poskytujú integrované podnikateľské a inovačné služby, podnikateľom pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť, pomáhajú budovať partnerstvá, využívať inovácie a iné. Informácie sa nachádzajú na stránke http://www.enterprise-europe-network.sk/.
 • Podpora iniciatív pre posilnenie podnikania a inovácií, je to určené pre vytváranie nadnárodných sietí inovatívnych firiem a iných aktérov inovačného procesu (univerzity, výskumné ústavy a iné), dokonca aj pre porovnania a výmeny skúseností.
 • Ekoinovácia- je na podporu inovatívnych produktov, služieb a procesov, ktorých cieľom je znížiť enviromentálne dopady, zabraňovať znečisteniu, či zabezpečovať efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov,
 • Podpora tvorby politík je organizovanie konferencií a podujatí pre výmenu skúseností, informovanie rozhodovateľov, vytváranie návrhov , ktoré slúžia na tvorbu politík a tie podporujú koherentnosť spolu so spoluprácou medzi členskými krajinami, program podporuje analýzu trendov a vývoja vo vybraných sektoroch, na európskom a globálnom trhu.

O tom, ktoré špecifické nástroje budú v danom roku podporené, obsahuje pracovný program EIP a ten vydáva Európska komisia, na začiatku roka. (http://www.enterprise-europe-network.sk/)

Druhým operačným programom CIP je Program podpory informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP). Cieľom tohto programu je podpora inovácií a konkurencieschopnosti prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) občanmi, podnikateľmi ale aj vládami, v prvom rade MSP. Tento program v prvom rade umožňuje rozvoj nových trhov pre inovatívne IKT riešenia, hlavne v oblastiach verejného záujmu, vytvára pre inovatívne MSP nové podnikateľské príležitosti. Témy na každý rok (špecifické) určuje Komisia. Prehľad je na internetovej stránke http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/themes/index_en.htm.

Tretím operačným programom je Inteligentná energia – Európy (IEE), tento program je nástrojom pre financovanie aktivít, ktoré zlepšujú efektívnosť trhov pri zlepšovaní energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa zameriavajú na 3 základné oblasti a to:

 • Podpora nových obnoviteľných zdrojov energie a energetická diverzifikácia,
 • Posilnenie energetickej efektívnosti a racionálneho využívanie prírodných zdrojov,
 • Podpora energetickej efektívnosti a nových zdrojov v doprave.

Aj pri tomto programe sú špecifické témy pre každý rok zverejňované Európskou komisiou na internetovej stránke http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html. (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html)

Programu CIP sa môžu zúčastniť právnické osoby z krajín EÚ a niektorých nečlenských krajín a to :

 • EIP krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, dokonca sa rokuje o účasti Turecka, Izraela, Albánska a Srbska,
 • ICT-PSP krajiny EÚ+ Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko, rokuje sa o účasti Turecka a Izraela,
 • IEE krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko.

Výzvy sa zverejňujú tak, že nie sú žiadne konkrétne dátumy, a každý z operačných programov má vlastný pracovný program a výzvy sa vždy zverejnia na internetových stránkach:

Program Cosme

Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014-2020 rozpočet 2,3 miliardy eur. Cieľom programu je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojovom, hlavne podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Európska komisia predložila návrh desaťročnej stratégie Európa 2020 na podporu inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu. V roku 2011 Európska komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca pre rozpočet 2014- 2020. Európska rada schválila viacročný finančný rámec na obdobie 2014-2020 vo februári 2013. Európsky parlament prijal viacročný rozpočet na obdobie 2014 až 2020 v novembri 2013. Európsky parlament schválil programy Horizont 2020 a COSME. 22.júla 2014 kde sa uskutočnil podpis dohody medzi Európskou komisiou a Európskym investičným fondom, ktorá vytvára predpoklady pre dlhové a kapitálové nástroje financovanie MSP umožňuje prístup k 25 miliardám eur v rámci programu COSME. 29. Októbra 2014 Komisia prijala nový pracovný program COSME na rok 2015.

V roku 2010 EÚ prijala desaťročnú hospodársku stratégiu Európa 2020 s merateľnými cieľmi na desaťročné obdobie, má k nemu prispieť aj finančný rámec pre rozpočet EÚ na obdobia 2014- 2020. Program pre malé a stredné podniky COSME je zameraný na konkurencieschopnosť s rozpočtom 2,3 miliardy eur, tento program je spätý s výskumným programom Horizon 2020, tie nahradia program pre konkurencieschopnosť a inovácie CIP( 2007-2013). Multiplikačný efekt finančných CIP dosiahol pomer k 1:30, znamená to, že jedno euro z európskeho rozpočtu prispelo k 30 eurám dodatočných úverov pre MS, takže podľa údajov z roku 2012 celkovo 13,4 miliárd úver získalo 220 tisíc MSP len vďaka finančným nástrojom CIP. V praxi to znamená, že 430 mil. eur prispelo k 2,3 miliarde eur rizikového kapitálu ktorý prešiel do 289 MSP. Program COSME sa bude zameriavať na rast všetkých MSP a Horizon 2020 na start-upy. EÚ sa pritom opiera o význam menších spoločností pri tvorbe zamestnanosti a podpore rastu.

COSME sa stavia na 4 cieľoch, celkovým rozpočtom je 2,3 miliardy eur a bude sa deliť na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (60%), zlepšenie prístupu na trhy (21,5%), podporu podnikania (11%) a zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov (2,5%). Úvery, ktoré sú kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane až 330 000 MSP, celková výška zdrojov na účely pôžičiek je až 21 miliárd eur. na základe skúseností sa predpokladá, že až 90% príjemcov budú podniky s 10 a menej zamestnancami. EIF uverejní výzvu a na jej základe podpísanej dohody otvorenú výzvu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie (banky, fondy a záručné inštitúcie a pod.). Kľúčová je rola národných finančných sprostredkovateľov. Budú sa využívať dva nástroje a to úverový a kapitálový. Cez úverový nástroj by sa ponuka mala zvýšiť pre MSP o 20 miliárd eur pre 330 000 firiem. Kapitálový nástroj sa bude venovať investíciám do fondov rizikového kapitálu. Do MSP vo fáze rastu by malo byť približne 4 miliardy eur. Nástroje na podporu podnikania v rámci COSME budú pokračovať propagačné akcie a výmeny osvedčených postupov ako Európsky týždeň MSP, Európska sieť ambasádoriek podnikateliek, Európska sieť pre mentoring a podporu žien podnikateliek, plus Erasmus pre podnikateľov. Pre zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov sa bude využívať štatistické analýzy, monitoring a benchmarking, workshopy a iné. (http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/zoznam_liniek/cosme-prvy-program-eu-pre-male-a-stredne-podniky-000321)

Operačné programy pre MSP 2014-2020

Operačné programy na podporu MSP v rokoch 2014-2020, bude možné čerpať štrukturálne fondy z EÚ majú byť rozdelené na 6 základných operačných programov:

 • Výskum a inovácie,
 • Kvalita životného prostredia,
 • Integrovaná infraštruktúra,
 • Integrovaný regionálny operačný program,
 • Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia,
 • Efektívna verejná správa.

Pod samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené Na základe špecifických usmernení EK, zmenou na programové obdobie 2014-2020 bolo aj to, že od apríla 2013 nastala zmena Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) pre eurofondy. Využívanie peňazí Európskej únie koordinuje Úrad vlády SR po schválení kompetenčného zákona v parlamente namiesto ministerstva dopravy. Informácie o priebežnom stave programového obdobia na roky 2014-2020 sa kedysi dali sledovať na internetovej stránke www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014—2020/.

Komunitárne programy MSP pre roky 2014-2020

Ak sa bližšie zameriame na súčasný stav MSP zistíme, že menej ako 50% priemyselných partnerov strategicky využíva verejne financované projekty aplikovaného výskumu, len približne 22% MSP z nich sú strategickými inovátormi. MSP je informačné prostredie európskych programov pre výskum a vývoj málo atraktívne a často aj odpudzujúce. Preto EK pripravila v rámci komunitárnych fondov na programovacie obdobie 2014-2020 okrem štrukturálnych fondov EÚ vyše 70 mld. Eur, z čoho minimálne 15 mld. Eur je určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, rozvoj a inovácie medzinárodných aktivít. Preto EK nadväzuje na programy posilňovania európskych inovácií (EIT), rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a 7. Rámcový program a 21.11.2013 sa schválili programy Horizont 2020 a COSME, silnými stránkami sú hlavne ich transparentnosť, flexibilita, financovanie a administratívna jednoduchosť na rozdiel od štrukturálnych fondov EÚ.

Dôvodov na využívanie komunitárnych programov je viacero ako napríklad :

 • odlišné a jednoduchšie pravidlá oproti štrukturálnym fondom,
 • možnosť transparentného financovania hlavne na základe kvalitného projektu,
 • až 100% krytie oprávnených nákladov realizácie projektu EK,
 • 15 mld. Eur určených len pre firmy na vývoj a inovácie v rámcovom programe 2014-2020,
 • Možnosť pripravenia finančnej správy projektu na jednu stranu,
 • Výhradná elektronická komunikácia bez potreby viacerých papierov,

Slovenská republika nakoľko patrí do členstva v EÚ priamo prispieva do týchto programov a z tohto dôvodu záleží len na slovenských firmách, koľko z týchto prostriedkov sa dostane späť na SR. Musíme však skonštatovať, že SR stále platí za komunitárne programy viac ako získava a pritom tieto prostriedky môžu byť efektívne využité na rozvoj podnikania a inovácií. Komunitárne programy sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie vývoja a výskumu v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

HORIZON 2020 je hlavný nástroj na podporu výskumu, vývoja aj inovácií EK na roky 2014 až 2020, jednou z možností získania finančnej podpory pre MSP a pre ich podnikateľské zámery je aj program EÚ, ktorý vznikol zlúčením iniciatív Siedmeho rámcového programu zameraného na vývoj a výskum, rámca pre konkurencieschopnosť a inovácie a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie z predchádzajúceho programovacieho obdobia z rokov 2007 – 2013. Program má rozpočet v objeme 79,4 miliárd eura a hlavne by mal prispievať k dosiahnutiu cieľov obsiahnutých v stratégií Európa 2020, pri podpore medzinárodnej spolupráce, vytvoreniu európskeho výskumného priestoru a spoločných pravidiel a podmienok pre všetky schémyožnosť podania projektu aj bez potreby iných partnerov.

Program Horizont 2020

Program Horizont 2020 (HORIZON 2020) je stavaný na 3 pilieroch a to je:

 • Excelentnosť vedeckej základne,
 • Riešenie spoločenských výziev,
 • Vytváranie vedúcej úlohy priemyslu a konkurenčné rámce,

V prvom pilieri sa pozornosť zameriava na nasledujúce priority:

 • Výskum na hraniciach poznania,
 • Znalosti a rozvoj kariéry,
 • Budúce a vznikajúce technológie,
 • Výskumné infraštruktúry,

Cieľom druhého piliera je podporovať hlavne ciele ako sú:

 • Vytvorenie vedúceho postavenia vo vznikajúcich a priemyselných technológiách,
 • Prístup k rizikovému financovaniu,
 • Inovácie v MSP,

V treťom pilieri medzi prioritné oblasti programu Horizont 2020 sú:

 • Zdravie, demografické zmeny a blahobyt,
 • Bezpečné, čisté a efektívne energie,
 • Bezpečnosť biopotravín a bio-ekonomiky,
 • Inteligentná, integrovaná a zelená doprava,
 • Dodávky surovinových zdrojov,
 • Efektivita zdrojov a klimatické akcie,
 • Inkluzívne, bezpečné a inovatívne spoločnosti,
 • Európsky inštitút pre inovácie a technológie, Združené výskumné centrum majú prispievať k riešeniu týchto výziev,

Program Horizont 2020 pre MSP

Pri tomto programe sú podporované výskumné a inovačné projekty (výskum, vývoj, inovácie) do výšky 100% nákladov a inovačné akcie (také činnosti, ktoré sú priamo zamerané na výrobné plány a zostavy alebo návrhy nových, vylepšených a zmenených výrobkov, postupov, služieb, prototypy, testovanie demonštrácie, piloty, rozsiahle validácie produktov a trhové replikácie) do výšky 70% nákladov.

Medzi hlavné charakteristiky programu Horizon 2020 ako nástroja pre MSP sú:

 • Zacielené na inovatívne MSP s ambíciou rozvoja, rastu a internacionalizácie,
 • Vyhradené výhradne pre MSP,
 • Je možná podpora jediného účastníka,
 • Nie je povinnosť absolvovať všetky fázy,
 • Každá fáza je otvorená pre všetky MSP,

Dôvody prečo by sa mali MSP zapojiť do programu a reagovať na otvorené výzvy je viacero, je to hlavne o tom, že sa firma dokáže zviditeľniť na európskom trhu, program ponúka možnosť získať renomovaného coachingu pre Business/inovaton management, podpora získavania kontaktov s investormi a zákazníckymi sieťami, vytvorenie „Ligy Majstrov“ vybraných európskych firiem, preferenčný prístup k finančným nástrojom EIF (dlhové a investičné možnosti). Výhodou je hlavne podpora MSP je možná počas celej doby vývoja podniku.

V prvej fáze je overenie realizovateľnosti, kde medzi podporované aktivity patrí proces od počiatočnej myšlienky po koncept, zhodnotenie rizík, technologická a komerčná realizovateľnosť. Do tohto procesu vstupuje idea, koncept, business plán približne v rozsahu 10 strán, výstupom je vypracovaný business plán 2.

V druhej fáze výskumno- vývojového projektu, patrí k podporovaným aktivitám výskum a vývoj technológií, rozličné demonštrácie, prototypy a testovanie, replikácia trhu a miniaturizácia. Tu vstupuje business plán spolu s popisom aktivít vo fáze 2 a výstupom je business plán číslo 3 pripravený pre investorov.

V tretej fáze vstupu na trh je charakteristická aktivitami ako sú quality label- známka kvality pre úspešné projekty, prístup k rizikovému financovaniu, nepriame podpora vo forme školení, networking, prepojenie na PCP alebo PPI. Tento program nám ponúka centralizovaný systém s kontinuálne otvorenou výzvou, prístup zdola nahor, 4 uzávierky ročne čo predstavuje pre prvú fázu marec alebo jún, a v druhej fáze november, vzdialené hodnotenie počas celého procesu, kladie sa dôraz na kompetenciu hodnotiteľov a skrátenie „ time to contract“. Pričom podmienkami na účasti v programe je mať MSP so sídlom v členskej krajine EÚ a predloženie jednej žiadosti alebo projektu v jednej fáze. Tento nástroj je podľa výpočtov určený pre zhruba 1-6% MSP, čo je približne 200 000 až 1,2 mil. MSP.

Autor: misha1804

Tento príspevok bol vytvorený 30.10.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora misha1804.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.