( petrik14,  0)

Výsledky v publikáciách Carnegie Commission, na ktoré sa odvoláva J. Koťa (1998), zdôrazňujú že výchova budúcich profesionálov aj profesia samotná je premenlivá. Ich vývoj prebieha v evolučných aj revolučných krokoch, pričom zmeny sú vyvolávané potrebami spoločnosti, študentmi a spolupracujúcimi profesiami.

Tri dimenzie profesionality

  1. Personálna dimenzia profesionality – sa utvára v procese osobnostného, charakterového vyzrievania, pričom výrazným znakom jej dosiahnutia je osobnostná zrelosť.
  1. Etická dimenzia profesionality – sa utvára výchovou, preberaním mravných vzorcov správania. Jej znakom je mravnosť učiteľa, ktorého registrovateľnosť je snáď najproblematickejšia, pretože okrem všeobecne platných etických noriem sa riadi aj miestnymi a inými etickými normami. Prejavuje sa v mravnom konaní, správaní, postojoch a názoroch.
  1. Odborná dimenzia profesionality – je daná kvalifikačnými požiadavkami, ktoré sú legislatívne dané, a to predpísaným stupňom a typom vzdelania a jej znakom je kvalifikácia. Mala by byť merateľná výkonom a jeho kvalitatívnymi a kvantitatívnymi efektmi.

Profesiografia

Výkon každej profesie je podmienený psychickými vlastnosťami človeka. Napríklad pri výbere zamestnancov je dôležité identifikovať nároky profesie na určité psychické procesy ako sú pozornosť, myslenie, pamäť a iné. Pomocnú roku nám v tejto oblasti podáva profesiografia. Podľa Szarkovej sa v literatúre označuje pojmom profesiografia súbor interdisciplinárnych metód, ktoré sa aplikujú s cieľom psychologicky analyzovať pracovnú činnosť (Szarková 2009, s. 114). Viac sa o profesiografii dočítate v článku Profesiografia a profesiogram.

Profesia učiteľa

Profesie predstavujú vzorce zamestnaní, ktoré majú vysoko rozvinuté sústavy noriem odvodených z ich špecifickej roly v spoločnosti. V čom teda spočíva profesionalita učiteľa?

  • Učiteľ má byť odborníkom na úrovni magisterského vzdelania, s čím súvisí forma a úroveň jeho pregraduálnej prípravy.
  • Okrem poznatkovej, inštrumentálnej, názorovej a postojovej vybavenosti mu prináleží tiež patričná osobnostná zrelosť.
  • Učiteľ má byť akceptovateľným partnerom pre rodičov, predstaviteľov obce, iných odborníkov (psychológov, lekárov a i.), s ktorými vstupuje do kontaktu v záujme rozvoja osobnosti svojich žiakov.
  • Nové impulzy, korekcie, nové metódy práce a pod. by mali spoluutvárať veľkú dynamiku v oblasti vzdelávania učiteľov. A tí by mali mať tomu zodpovedajúce možnosti, resp. povinnosti vyrovnávať sa s touto podstatnou skutočnosťou v rôznych formách svojho ďalšieho, postgraduálneho vzdelávania.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 21.4.2015 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.