( petrik14,  2)

Práca v Európskej únii

Občan Európskej únie má právo pracovať v ktorejkoľvek krajine a zároveň má nárok aj odísť do dôchodku. V krajinách Európskej únie má občan Európskej únie nárok na rovnaké zaobcahádzanie ako ktorýkoľvek občan danej krajiny. Nesmie byť zároveň od občana Európskej únie požadované, aby spĺňal dodatočné požiadavky. Uchádzači sa môžu zaujímať o akékoľvek pracovné miesto kdekoľvek v Európskej únii s výnimkou určitých funkcií v štátnych službách.

Rodinní príslušníci

Rodinní príslušníci občanov Európskej únie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, majú právo sprevádzať občanov Európskej únie alebo prísť za nimi do krajiny, kde sú občania Európskej únie zamestnaní. Rodinní príslušníci majú právo na prístup ku všeobecnému a odbornému vzdelaniu, dopstupnému v novej krajine.

Čas na nájdenie práce

Ak nemá občan Európskej únie zamestnanie, má právo žiť v Európskej únii počas primeraného časového obdobia, aby si našiel prácu. Najčastejšie trvá toto obcobie šesť mesiacov, ale je potrebné si preveriť v kažodom štáte Európskej únie tento horizont.

Sociálna ochrana a podpora v nezamestnanosti v EÚ

Čerpanie podpory v nezamestnanosti v EÚ

Počas obdobie troch mesiacov je možosť pre občana Európskej únie čerpať podporu v nezamenstnanosti za predpokladu splnenia osobitných podmienok. Občan Európskej únie by mal byť v kontake s domovskou inštitúciou sociálneho zabezpečenia ešte predtým ako opustí rodnú krajinu za účelom získania informácií a rád o formalitách a formulároch, ktoré treba zaobstarať.

Európsky jednotný trh dáva voľnosť vykonávať akékoľvk povolanie pre občanov Európskej únie, či už ako živnostník alebo zamestnanec v krajine Európskej únie inej, ako je krajina, v ktorej občan Európskej únie získal odbornú kvalifikáciu. Na európskej únii je zavedený systém, ktorý uľahčuje uznávanie kavalifikácií rozličnými krajinami Európskej únie.

Režim sociálnej ochrany

Európske predpisy zaručujú, že občan Európskej únie patrí pod jednotný režim sociálnej ochrany a nepríde o žiadne nároky. Spravidla je občan Európskej únie poistení v krajine, kde pracuje. Podľa istých podmienok majú aj rodinní príslušníci nárok na rovnaké sociálne zabezpečenie a sociálne výhody v Európskej únii, ako majú štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Tieto nároky zahŕňajúnemocenské a materské prídavky, invalidný, starobný a vdovský dôchodok, náhrady za pracovný úraz, chorobu z povolania, úmrtie, podporu v nezamestanosti a rovnako aj rodinné prídavky. Je potrebné platiť rovnaké odvody tgak, ako platiá štátni príslušníci hostiteľskej krajiny.

Mzdy a výpoveď

Čo sa týka mzdy, výpovede a opätovného zaradenia, ako aj prostriedkov na ochranu zdravia a bezpočnosti na pracovisku, podlieha občan Európskej únie rovnakým pracovným podmienkam ako občania krajiny, v ktrojej občan Európskej únie pracuje.

Podnikanie v Európskej únii

O možnostiach podnikania v Európskej únii sa dočítate v článku Možnosti podnikania v Európskej únii v súčasnosti.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Ekonomická poradňa

  1. Zuzka

    Aké sú práva občanov Európskej únie pri hľadaní práce v inej krajine EÚ?

  2. Ondrej Kassovic

    Občania EÚ majú právo hľadať prácu v ktorejkoľvek členskej krajine s rovnakými podmienkami ako miestni obyvatelia, vrátane prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a iným dávkam počas hľadania práce.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: