(EuroEkonóm.sk,  0)

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov je záverečnou etapou predinvestičnej prípravy. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov využíva veľký počet analytických metód a nástrojov.

V súvislosti s rozhodovaním o investičných projektoch je nutné sa zaoberať tak internými faktormi v rámci napĺňania vnútro firemnej stratégie a cieľov, ako aj externými faktormi. Práve tieto faktory bývajú ťažšie riaditeľné, pretože ich manažment spoločnosti nemá pod kontrolou a tomuto javu hovoríme faktory rizika a neistoty (Kubeš a kol., 2004, s. 98).

Je potrebné si uvedomiť, že tieto riziká a neistoty nevystupujú len negatívne, ale rovnako môžu dať manažmentu obchodnej spoločnosti príležitosti, ktoré firme pomáhajú sa rozvíjať sa. Pri
analytickom prehodnocovaní týchto príležitosti je veľmi dôležité byť obozretný a nezabúdať na racionálny prístup podporený vedeckými metódami riadenia rizika.

Metódy, používané na hodnotenie efektívnosti investícií

Voľba metódy hodnotenia efektívnosti projektov je priamo závislá od konkrétneho vedenia podniku a jeho manažérskeho tímu podľa úrovne ich profesionality, vzdelania, zručnosti a skúsenosti. Metódy hodnotenia nie sú hierarchicky absolútne nad ostatnými metódami. Každá má svoje limity, klady i zápory a podmienky, za ktorých funguje lepšie ako ostatné. Z tohto dôvodu sa kombinuje medzi metódami sledujúcimi vytýčený podnikový cieľ s prihliadnutím na dané špecifiká a potreby investičného projektu.

Metódy, ktoré používame na hodnotenie efektívnosti investičných projektov delíme:

 1. Podľa toho, či zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času
 2. Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície

Metódy zohľadňujúce alebo nezohľadňujúce faktor času

Medzi hlavné metódy, ktoré zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času pri hodnotení efektívnosti investičných projektov patria:

 1. statické metódy – nezohľadňujú faktor času, napr. jednoduchá doba návratnosti, metóda priemerných ročných nákladov, pomerne nízka používateľnosť, použitie:
  • vtedy, ak faktor času nemá rozhodujúci význam
  • keď sa kapitálové výdavky vynakladajú jednorázovo
  • keď doba životnosti projektu je krátka
 2. dynamické metódy – zohľadňujú faktor času, napr. metóda vnútorného výnosového percenta, čistá súčasná hodnota. Používajú sa na výpočet efektívnosti investičných projektov s dlhšou dobou životnosti.

Metódy zamerané na efekt z investície

Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície pri hodnotení efektívnosti investičných projektov, rozdeľujeme metódy na:

 1. metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov
 2. metódy, ktoré za efekt z investície považujú zisk
 3. metódy, ktoré za efekt z investície považujú peňažné príjmy (peňažný tok z investície)

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.