(EuroEkonóm.sk)

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov je záverečnou etapou predinvestičnej prípravy. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov využíva veľký počet analytických metód a nástrojov.

Metódy, používané na hodnotenie efektívnosti investícií

Metódy, ktoré používame na hodnotenie efektívnosti investičných projektov delíme:

 1. Podľa toho, či zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času
 2. Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície

Metódy zohľadňujúce alebo nezohľadňujúce faktor času

Medzi hlavné metódy, ktoré zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času pri hodnotení efektívnosti investičných projektov patria:

 1. statické metódy – nezohľadňujú faktor času, napr. jednoduchá doba návratnosti, metóda priemerných ročných nákladov, pomerne nízka používateľnosť, použitie:
  • vtedy, ak faktor času nemá rozhodujúci význam
  • keď sa kapitálové výdavky vynakladajú jednorázovo
  • keď doba životnosti projektu je krátka
 2. dynamické metódy – zohľadňujú faktor času, napr. metóda vnútorného výnosového percenta, čistá súčasná hodnota. Používajú sa na výpočet efektívnosti investičných projektov s dlhšou dobou životnosti.

Metódy zamerané na efekt z investície

Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície pri hodnotení efektívnosti investičných projektov, rozdeľujeme metódy na:

 1. metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov
 2. metódy, ktoré za efekt z investície považujú zisk
 3. metódy, ktoré za efekt z investície považujú peňažné príjmy (peňažný tok z investície)

Pridaj komentár