(simona7,  0)

Je zrejmé, že mnohé interné bariéry i rôzne nemenované osobnostné bariéry, úspech či neúspech v podnikaní súvisia s charakteristikou osobnosti podnikateľa. Idealizovaná charakteristika malého a stredného podnikateľa neexistuje. Môže to byť osoba excentrická (sršiaca nadmernou iniciatívou), môže to byť konformista (rieši problémy s nadhľadom, pokojne), môže to byť osoba srdečná, oplývajúca šarmom, ochotou, s dobrým vystupovaním, ale aj osoba chladná atď. Jedno však majú dobrí podnikatelia spoločné, a to, že sú cieľavedomí, ochotní sa vzdať určitého denného pohodlia, ochotný pre svoj podnikateľský nápad urobiť všetko i za cenu, že pracujú celý deň nielen osem hodín, prípadne v sobotu a nedeľu.

Existuje viacero pohľadov, testov na posúdenie osobnostných i manažérskych schopností podnikateľa (úspešnosť podnikateľskej činnosti je determinovaná aj manažérskymi schopnosťami podnikateľa). Pokiaľ ide o testy ich hodnota je relatívna, pretože žiaden test nemôže prostredníctvom niekoľkých otázok vyjadriť a klasifikovať zložitosť konania, správania a osobnosti podnikateľa. Sú ale užitočné z toho dôvodu, že nútia podnikateľov (manažérov) zamyslieť sa nad svojim správaním, konaním a postupmi.

Charakteristiky podnikateľa

Jeden z pohľadov formulujúcich požiadavky na podnikateľa je spracovaný do niekoľkých oblastí. Požiadavky na podnikateľa (s rastom podniku rastie význam koncepčných a projekčných zručností):

Odborné poznatky a vedomosti

 • nadobudnuté absolvovaním odbornej školy príslušného zamerania a stupňa so zreteľom na predmet podnikania

Osobnostné vlastnosti

 • schopnosť, talent riadiť podnik a spolupracovníkov
 • schopnosť presadiť sa
 • schopnosť orientovať sa v zložitých situáciách
 • schopnosť spolupracovať
 • schopnosť komunikovať

Skúsenosti nadobudnuté praxou

 • myslenie v súvislostiach
 • analytická a celková predstavivosť
 • tvorivosť
 • prijímanie logických záverov
 • samostatné konanie

Výkonnosť

 • vytrvalosť
 • prekonávanie prekážok
 • lojálnosť a pozitívny vzťah k podniku
 • záujem o vlastnú kariéru

Praktické organizačno-riadiace schopnosti

 • schopnosť plánovať
 • schopnosť rozhodovať
 • schopnosť organizovať.

Vlastnosti podnikateľa

Ako už bolo uvedené úspech v podnikaní je podmienený nielen manažérskymi schopnosťami ale aj určitými vlastnosťami podnikateľa. Podnikateľ ako manažér by mal byť vzdelaný a inteligentný, ale pritom praktický a skúsený. Musí vedieť riadiť, byť čestný, charakterný, svedomitý, pracovitý, spoľahlivý. Musí sa vedieť v správnom čase správne zorientovať apod. Úspešný manažér (podnikateľ) by mal napĺňať nasledovné vlastnosti:

Korektné vystupovanie – čím sa rozumie nielen spôsob rokovania s obchodným partnerom, v spoločnosti a teda kultúra komunikačného prejavu, ale aj celkový vzhľad, úhľadnosť a primeranosť oblečenia, účesu a správania v spoločnosti, presnosť a dodržiavanie dohovorených termínov, dodržiavanie bontónu a podobne.

Schopnosť dobre počúvať partnera znamená pozorne a sústredene ho počúvať a dať mu to aj vhodným spôsobom najavo. Za partnera treba považovať aj podriadeného, pretože ak získa dojem, že jeho návrhy neberiete do úvahy, nebude ochotný sa angažovať a výraznejšie exponovať v prospech záujmov firmy.

Empatia – ide o ľudský prístup k partnerom a schopnosť sa vcítiť do ich postavenia, vidieť problémy ich očami.

Čestnosť a dôveryhodnosť – je potrebné nesklamať dôveru obchodného partnera, ktorú do vás vkladá. Dobrá povesť v podnikaní, ktorú o vás šíria iní, je v podnikaní veľmi dôležitá.

Zásadovosť a vytrvalosť v dosahovaní zamýšľaných cieľov je predpokladom úspechu, preto podnikateľovi nesmie chýbať pevná vôľa.

Kritickosť – schopnosť spätno-väzbovým spôsobom kontrolovať a kriticky hodnotiť dosiahnuté úspechy a neúspechy,

Cieľavedomosť – len cieľavedomá činnosť vedie k úspechu, a preto dobrý podnikateľ musí mať vždy vytýčené operatívne, ako aj taktické a strategické ciele, ktoré musia byť jasné nielen podnikateľovi, ale aj jeho spolupracovníkom.

Schopnosť účinne stimulovať a úspešne motivovať – vedieť nadchnúť aj svojich spolupracovníkov pre plnenie vytýčených cieľov. Snažiť sa aby všetci zamestnanci pochopili vyššie ciele, ku ktorým firma smeruje, a pritom ich účinne jednak hmotne, ako aj morálne stimulovať.

Schopnosť produktívne myslieť – opiera sa o myšlienkové postupy, ako sú analýza, syntéza, porovnávanie, zovšeobecnenie a abstrakcia a realizovať túto schopnosť prostredníctvom pojmov, súdov, úsudkov a vyjadrovania.

Schopnosť nadväzovať dobré kontakty – je vhodné ich vyhľadávať, rozvíjať ich kvalitu a udržiavať ich.

Byť dobrým odborníkom vo svojej profesii znamená mať primerané vedomosti o nových postupoch vo výrobe, o moderných technológiách a nových výrobkoch, trendoch .

Schopnosť delegovať právomoci, úlohy a zodpovednosť na svojich spolupracovníkov – kooperatívny štýl riadenia šetrí čas vedúceho pracovníka (podnikateľa), motivuje podriadených a zvyšuje ich účinnosť. Hlavnými kritériami hodnotenia pracovníka a výšky jeho odmeny by mali byť osobná angažovanosť, kvalita výkonu, hospodárnosť práce, spoluúčasť na zlepšeniach a inováciách, vlastný tvorivý prístup k práci a najmä dosiahnuté výsledky.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: