(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Podnikateľský plán – písomná forma, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide prakticky o interný plánovací nástroj a v sektore MSP je to obyčajne jediný plánovací dokument.
Podnikateľský plán plní 3 základné úlohy:
1. odráža podnikové ciele
2. vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy
3. odráža kvalitu riadenia firmy

Existuje niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa podnikateľský plán zostavuje:
a) pred začatím podnikateľskej činnosti
b) pred zavedením nového produktu na trh
c) pri expanzii na nové trhy
d) pri zmene vlastníka firmy
e) pri fúzii s iným podnikom
f) pri zmenách trhovej situácie (dopytu, cien, konkurencie, ……)
g) pri hľadaní cudzích finančných zdrojov (od investorov, finančných inštitúcií)

Podnikateľský plán plní teda 2 základné funkcie:
vnútorná funkcia: podnikateľský plán je súčasťou riadenia a kontroly firmy, vypracováva sa v globálnych ukazovateľoch výstupov v časovom horizonte mesačnom, štvrťročnom a ročnom. Slúži ako “domáci“ dokument.
vonkajšia funkcia: podnikateľský plán slúži na prezentáciu firmy navonok, vypracováva sa pre veriteľov, investorov, obchodných partnerov, podielničke spoločnosti

Z formálneho hľadiska:
– podnikateľský plán by mal mať 20-30 strán bez príloh
– titulná stránka – názov firmy, logo, právna forma, sídlo, meno a adresa majiteľa firmy, dátum vypracovania (mesiac + rok), číslo kópie (počet verzií – optimistická a pesimistická)
– prehlásenie o pravdivosti a dôveryhodnosti údajov a o zákaze šírenia týchto údajov neoprávneným osobám
– obsah kapitol s očíslovaním strán
– prílohy: grafy, diagramy, tabuľky, technické parametre, propagačné materiály, výkresová dokumentácia, profesné životopisy kľúčových osobností, predbežné dodávateľsko-odberateľské zmluvy
– mäkké väzby (nie na pevno)

Z obsahového hľadiska:
– podnikateľský plán by mal byť stručný, prehľadný, presný, so všeobecnými náležitosťami
– rozlišovať medzi skutočnými a plánovanými údajmi
– nevyhýbať sa zmienkam o negatívnych aspektoch a rizikách
– pri štatistikách, prieskumoch, …… sa odporúča uviesť zdroj
– podnikateľský plán by mal obsahovať minimálne tieto kapitoly:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Eday

  Prečo sa podnikateľský plán považuje za dôležitý?

 2. Samuel Kuchar

  Podnikateľský plán je dôležitý, lebo poskytuje detailný prehľad o podnikateľskej vízii, cieľoch, stratégiách na dosiahnutie týchto cieľov, finančných predpokladoch a analýze trhu. Funguje ako mapa a návod pre manažment a môže pomôcť pri získavaní financovania.

 3. Marcel Hodza

  Je možné, že prílišná dôvera v podnikateľský plán môže zaslepiť podnikateľov pred nečakanými trhovými zmenami?

 4. Valentyna

  Áno, prílišné spoliehanie sa na podnikateľský plán môže viesť k nedostatočnej flexibilite a schopnosti adaptovať sa na meniace sa trhové podmienky. Dynamické trhové prostredie vyžaduje pružnosť a schopnosť rýchlo reagovať na nové výzvy.

 5. Radoslav Sabo

  Môže byť podnikateľský plán v niektorých prípadoch zbytočný alebo dokonca škodlivý?

 6. Zuzana Slniečková

  V určitých situáciách a pre niektoré typy podnikov môže byť nadmerné plánovanie obmedzujúce, obzvlášť ak to bráni rýchlemu rozhodovaniu alebo inovácii. Podnikateľská úspešnosť závisí aj od schopnosti prispôsobiť sa a inovovať, nie len od dodržiavania preddefinovaného plánu.

Pridaj komentár