(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fundamentálna analýza je jedným zo spôsobov analýzy cenných papierov. Pri fundamentálnej analýze investor hľadí na strednodobý a dlhodobý časový horizont.

Definícia fundamentálnej analýzy

Fundamentálna analýza skúma všetky makroekonomické a mikroekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu sledovaného cenného papiera (vývoj HDP, miera nezamestnanosti, miera inflácie, devízové kurzy, úrokové sadzby, vývoj odvetvia, vývoj zisku spoločnosti, likvidita, zadĺženosť, výška dividend …) a umožňujú odpovedať na otázku, do akej miery kurz cenného papiera zodpovedá jeho skutočnej, tzv. „vnútornej“ hodnote.

Fundamentálna analýza tak investorovi pomáha zistiť, ktorý cenný papier je nadhodnotený a ktorý podhodnotný, a uľahčuje mu rozhodnúť sa, ktorý cenný papier predať alebo kúpiť. Nedáva však odpoveď na to, kedy je ten správny okamih na kúpu alebo predaj cenného papiera. Bariérou na kvalitnú fundamentálnu analýzu je často nedostatok kvalitných a vierohodných informácií o hospodárení podnikov.

Úrovne fundamentálnej analýzy

Rozpoznávame 3 úrovne fundamentálnej analýzy:

 • globálna fundamentálna analýza
 • odvetvová fundamentálna analýza
 • fundamentálna analýza jednotlivých spoločností

Globálna fundamentálna analýza

Globálne faktory, vplývajúce na formovanie cien akcií na trhu sú rozhodujúce. Určujú a rozpoznávajú až 2/3 vplyvov pôsobiacich na kurzové kolísanie cien akcií.

Pri globálnej fundamentálnej analýze sledujeme:

 1. HDP ako výstup ekonomiky a akciové kurzy – kurz akcie dlhodobo kolíše okolo základného trendu. Down Jonesov index – 3-4% kolísanie za rok. Berie 200 priemerných akcií (korporácií) + 40 obligácií (finančných inštitúcií). Akcie sa pohybujú spoločne, len niektoré inak. Sledovanie indexu je jednoduchšie ako sledovanie akcií. Sledujeme ekonomickú aktivitu v štáte (USA), akciové kurzy kopírujú vývoj týchto akcií. Na Slovensku sledujeme SAX-index. Strednedobé hľadisko – pod vplyvom hospodárskeho vývoja je menšia súvislosť medzi hospodárskym výstupom a kurzom akcií. Akciový trh je o pár mesiacov rýchlejší, zo strednedobého hľadiska možno podľa neho predpovedať ekonomický vývoj. Predbiehajú o 9 mesiacov vrchol a o 5 mesiacov dno.
 2. Fiškálna politika a akciové kurzy – príjmy, výdavky a dlhy vlády. Na príjmy má pozitívny aj negatívny vplyv daňová politika. Vysoká daň z príjmu právnických osôb znamená neschopnosť platiť dividendy, obmedzený rast, pokles kurzov akcií. Vysoká daň z príjmu fyzických osôb znamená obmedzené disponibilné príjmy investorov s nízkou mierou časovej preferencie, preto klesá dopyt po akciách a klesá miera kurzov akcií. Výdavky majú pozitívny vplyv, ak smerujú na nákup produktov akciovej spoločnosti, spôsobuje to rast ziskov. Výdavky majú negatívny vplyv pri raste deficitu rozpočtu, pretože sa emitujú vládne cenné papiere, rastie ponuka dlhových inštrumentov, rastie úroková miera a klesajú kurzy akcií.
 3. Peňažná ponuka v ekonomike a akciové kurzy – jeden z najdôležitejších faktorov. Zvýšená ponuka peňazí spôsobuje viac peňažných prostriedkov pre investorov a rast kurzov akcií.
 4. Úroková miera a akciové kurzy – rast úrokovej miery spôsobuje pokles akciových kurzov. Pokles úrokovej miery spôsobuje rast akciových kurzov.
 5. Inflácia a kurzy akcií – akcie sú inflačne neutrálne, t.j. nie je tu bezprostredný vzťah akcií a inflácie. Protinázor však tvrdí, že akcie si počas inflácie neudržia reálnu hodnotu.
 6. Medzinárodný pohyb kapitálu a akciové kurzy – vyhľadávanie podhodnotených akcií. Pohyb špekulatívneho kapitálu vplýva na zmeny kurzov akcií na mladých trhoch (SR, MR, ČR). V Slovenskej republike už tento efekt pominul.
 7. Ekonomické a politické šoky, ovplyvňujúce kurzy akcií – negatívne vplyvy šokov, napríklad v 70. rokoch nastali ropné šoky, ktoré spôsobili inflačné očakávanie, vzrástla úroková miera a poklesli tým kurzy akcií.

Odvetvová fundamentálna analýza

Odvetvová fundamentálna analýza vychádza z predpokladu rôznej ziskovosti a perspektívnosti rôznych odvetví. Jej zámerom je:

 1. identifikácia charakteristických znakov odvetvia
 2. prognózovanie vývoja jednotlivých odvetví

Medzi charakteristické znaky odvetvovej fundamentálnej analýzy patria:

 1. citlivosť odvetvia na hospodársky cyklus:
  • niektoré odvetvia sú citlivé = vysoké zisky v expanzii, veľké problémy v recesii, napr. stavebný priemysel, automobilový priemysel
  • neutralita voči hospodárskemu cyklu – potravinársky priemysel, farmácia, odvetvia s tovarmi a službami s nízkou cenovou elasticitou
  • anticyklické odvetvia – napr. káblová televízia
 2. citlivosť odvetvia na spôsob vládnej regulácie – odvetvia pomerne bezpečné investície na akciovom trhu, menšie kolísanie a riziko
 3. citlivosť odvetvia na typ odvetvovej štruktúry:
  • monopol – vysoké zisky aj stabilita
  • oligopol – bankovníctvo, automobilový priemysel, oceliarske firmy, vysoká stabilita, preto bezpečné investície, vysoké investície, vysoké riziko v odvetví s monopolistickou konkurenciou
  • rastové odvetvia – inovačné procesy, vysoká miera rastu

Fundamentálna analýza jednotlivých spoločností

Fundamentálna analýza jednotlivých spoločností slúži na stanovenie nadhodnotenej, podhodnotenej alebo správne ocenenej akcie a na zistenie kvality finančného hospodárenia firmy. Kurz osciluje okolo vnútornej hodnoty akcie.

Technická analýza

Kým fundamentálna analýza sa zaoberá dlhodobým a strednodobým horizontom, krátkodobým časovým horizonotom sa zaoberá druhý typ analýzy cenných papierov – technická analýza.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 7.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár