(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Technická analýza je jedným zo spôsobov analýzy cenných papierov. Pri technickej analýze investor hľadí na krátkodobý časový horizont.

Definícia technickej analýzy

Technická analýza sa pokúša hľadať odpoveď na otázku, kedy má byť kúpa alebo predaj cenných papierov uskutočnený čo najefektívnejšie. Je teda vhodným doplnkom fundamentálnej analýzy a používa sa obyčajne na krátkodobý horizont. Na rozdiel od fundamentálnej analýzy, technická analýza nie je odkázaná na informácie o finančno-ekonomickej situácii podnikov. Sústreďuje sa iba na dianie na kapitálovom trhu. Na základe minulých a súčasných informácií o objemoch transakcií a pohyboch kurzov cenných papierov, a hlavne na základe informácií o ponuke a dopyte po príslušných cenných papieroch sa snaží objaviť faktory, ktoré môžu predpovedať vývoj kurzov jednotlivých cenných papierov alebo celkový vývoj trhu.

Kedy predávať a kedy nakupovať cenné papiere?

Hlavný cieľom technickej analýzy je teda s predstihom určiť zmeny vo vývoji kurzov a odpovedať na otázku, kedy je ten čas na čo najefektívnejší predaj alebo kúpu cenných papierov. Technická analýza používa predovšetkým grafické metódy, ktoré v súčasnosti využívajú hlavne techniky určovania tendencií vývoja a techniky rozoznávania rôznych konfigurácií.

Princípy technickej analýzy

Základné princípy, z ktorých technická analýza vychádza, možno zhrnúť do 3 bodov:

 1. Trhové ceny (kurzy) odrážajú všetky javy, ktoré ich môžu ovplyvniť. To znamená, že všetky druhy vplyvov – ekonomických i politických – sú už v kurzoch obsiahnuté a vyjadrené.
 2. Kurzy sa vyvíjajú v trendoch, pričom tieto trendy majú väčšiu či menšiu zotrvačnosť. Kurz na trhu stúpa alebo klesá, až sa jeho pohyb v danom smere oslabí, vyšle signál a pohybuje sa potom obyčajne v inom trende alebo formácii.
 3. Vývojové cykly a typy trhov sa často opakujú. Tento princíp vychádza z ľudskej podstaty reagovať za rovnakých podmienok rovnako alebo aspoň podobne ako v minulosti.

Charles Dow a teória trendov – Dow theory

Technická analýza vychádza z teórie Charlesa Dowa. Podľa neho sa trh ako celok mení v pohyboch, ktoré tvoria vlny. Charles Dow rozoznáva 3 typy trendov alebo vĺn:

 1. primárny trend – rozhodujúci trend, ktorý zahŕňa zhodnocovacie aj znehodnocovacie pohyby s rôznou dĺžkou trvania. Vzostupné pohyby označuje ako „bull market“, zostupné pohyby ako „bear market“. Vzostupný pohyb trvá 2 – 3 roky, zostupný je kratší.
 2. sekundárny trend – udáva menej významné zmeny, krátkodobé kolísania v časovom intervale od 3 mesiacov do 1 roka
 3. terciárny trend – udáva krátkodobé fluktuácie kurzov v priebehu niekoľkých dní až 2 mesiacov. Pre prognózovanie však tento trend nemá podstatnejší význam.

R. N. Elliot a teória Elliotových vĺn

Na teóriu Ch. Dowa nadväzuje teória R. N. Elliota, podľa ktorej možno pri vlnení rozoznávať vznik vlny, fázu prudkého vzostupu a potom fázu ústupu vlny. Elliot sa venuje odpovedi na otázku, kedy nakupovať a predávať akcie a aké. Východisko:

 • výsledky predchádzajúcich burzových obchodov
 • hypotéza, že ceny akcií ovplyvňujú všetky faktory, vrátane psychologických, preto pri krátkodobom investovaní je táto technická analýza dôležitejšia ako fundamentálna

Táto teória sa týka cien akcií a objemov transakcií. Predpovedá budúce ceny akcií (vývoj) v predstihu. Snaha odhadnúť zmeny v trendoch vývoja:

 1. Ceny sú odrazom ponuky a dopytu
 2. Ceny sa vyvíjajú v trendoch – existuje istá zotrvačnosť
 3. Cykly majú tendencie opakovať sa

Trend zachycovaný v dlhšom časovom období

Základom je bázický trend, ktorý trvá niekoľko rokov. Stanovenie bázického trendu je dôležitejšie pre investorov, ktorí chcú dlhodobo investovať. Existujú trendy:

 1. Primárny trend – 1 rok
 2. Sekundárny trend – niekoľko mesiacov
 3. Terciárny trend – niekoľko dní, týždňov

Metódy a nástroje technickej analýzy

Používame niekoľko metód a nástrojov technickej analýzy cenných papierov:

 1. Metódy a nástroje založené na technických indikátoroch:
  • Metóda kĺzavého priemeru – identifikácia smeru pohybu akciových kurzov a miery pohybu
  • Anticyklické identifikátory
  • Index dôvery
 2. Grafické metódy

Kĺzavý priemer

Metódu kĺzavého priemeru používame, keď chceme identifikovať hlavný trend vývoja akcií. Rozoznávame trendy:

 • Dlhodobý trend – z posledných 200 obchodovaných dní
 • Strednedobý trend – z posledných 50 obchodovaných dní.
 • Krátkodobý trend – z niekoľkých dní (3-5) alebo týždňov Zakreslenie kĺzavého priemeru do diagramov, aj aktuálny trhový kurz.

Pravidlá:

 1. Ak aktuálny trhový kurz prerazí kĺzavý priemer zhora nadol, je to podnet na predaj
 2. Ak aktuálny trhový kurz prerazí kĺzavý priemer zdola nahor, je to podnet na nákup
 3. Ak krátkodobý kĺzavý priemer prerazí dlhodobý kĺzavý priemer zhora nadol, je to podnet na predaj
 4. Ak krátkodobý kĺzavý priemer prerazí dlhodobý kĺzavý priemer zdola nahor, je to podnet na nákup

Anticyklické indikátory

Anticyklické indikátory vychádzajú z toho, že úspešný investor by sa mal správať opačne ako masa ostatných investorov. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že približne 60% obchodov uskutočňujú amatéri, ich správanie nie je v danej trhovej situácii nevhodné, z toho vyplýva, že opačné chovanie znamená úspech. Viac sa o anticyklických indikátoroch dočítate na stránke Fundamentálna, technická a psychologická analýza.

Index dôvery

Investori na tomto trhu sú vysoko profesionálni, technická analýza využíva poznatky z trhov dlhopisov, t.j. čo sa robí dnes s dlhopismi, môže sa robiť zajtra s akciami.

Fundamentálna analýza

Kým technická analýza sa zaoberá krátkodobým časovým horizonotom, dlhodobým a strednodobým horizontom sa zaoberá druhý typ analýzy cenných papierov – fundamentálna analýza.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 7.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár