(, EuroEkonóm.sk ,  0)

STRATÉGIE ZABEZPEČOVANIA PORTFÓLIA sa môžu týkať portfólia zloženého z akcií, dlhopisov, či fin. derivátov, hlavne opcií. Základnou myšlienkou týchto stratégií je kombinovať obchody tak, aby sa pri rastúcom trhu (t.j. pri raste ceny CP) hodnota príslušného portfólia zvyšovala (aj keď pomalšie ako bez uplatnenia tejto stratégie), ale pri klesajúcom trhu by stratégia mala obmedzovať stratu. Zabezpečuje teda sumu, pod ktorú hodnota portfólia v zvolenom časovom horizonte nepoklesne. Podľa spôsobu riešenia problému členíme tieto stratégie na:

– statické stratégie – je pre ne charakteristické, že na obdobie, po ktoré sa má zabezpečiť istá minimálna hodnota portfólia, sa akceptuje jednorázové riešenie, ktoré sa v priebehu príslušného obdobia nekoriguje. Najjednoduchšou a preto aj v rozvinutých krajinách dosť rozšírenou je tzv. stratégia Stop-Loss. Pri jej uplatnení investor určí minimálnu sumu, pod ktorú hodnota jeho portfólia k istému budúcemu termínu nesmie klesnúť. Ak ceny ním vlastnených akcií tvoriacich portfólio na trhu klesajú tak, že dosiahnutie minimálnej hodnoty by bolo ohrozené, akcie predá a kúpi dlhopisy s pevne určeným výnosom. Ďalšími možnosťami zabezpečovania hodnoty portfólia sú statické stratégie s použitím opcií.

– dynamické stratégie – ich spoločnou črtou je rozdelenie investovanej sumy na časť vloženú do akcií a časť vloženú do dlhopisov. V priebehu obdobia, po ktoré má byť podľa rozhodnutia investora hodnota portfólia zabezpečená, sa pomer uvedených dvoch zložiek portfólia podľa vývoja trhu mení. Pri raste trhu sa zvyšuje podiel vložený do akcií a znižuje sa podiel dlhopisov, pri poklese trhu je to obrátene.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár