Trhový mechanizmus

Trhový mechanizmus je forma ekonomickej organizácie, v ktorej jednotliví spotrebitelia a podniky, prostredníctvom vzájomných interakcií na trhu riešia tri základné problémy ekonomickej organizácie, t.j. čo, ako a pre koho vyrábať.

V príkazovej ekonomike alokáciu zdrojov určuje vláda prostredníctvom štátnych ekonomických plánov. V súčasnosti sú všetky ekonomiky zmiešaného typu, v ktorom súkromný sektor funguje na základe trhového mechanizmu a verejné inštitúcie na základe regulačných príkazov a fiškálnych nástrojov.

Trh

Trh môžeme definovať ako zariadenie, prostredníctvom ktorého kupujúci a predávajúci určitého tovaru vstupujú do vzájomných interakcií, aby určili cenu tovaru a množstvo, ktoré sa nakúpi a predá. Vzniká a rozvíja sa ako výsledok vývoja tovarovej výroby a spoločenskej deľby práce. Trhové operácie sa často uskutočňujú prostredníctvom modernej spojovej techniky, najmä mnohé finančné transakcie. Možno ho charakterizovať aj ako sféru ekonomiky, v ktorej sa realizujú špecifické ekonomické vzťahy medzi trhovými subjektami (domácnosti, podniky, štát) prostredníctvom výmeny tovarov. Analýza trhu je závislá od poznania rôznych typov trhov, ktoré rozlišujeme:

 • podľa teritoriálneho hľadiska – miestny, regionálny, národný, medzinárodný, svetový
 • podľa predmetu kúpy a predaja trh výrobných faktorov (trh práce, pôdy, kapitálu), monetarizovaný (finančný, výrobkov a služieb, agregátny)
 • vzťah medzi ponukou a dopytom – voľný (ponuka a dopyt sú pružné), viazaný (dopyt a ponuka regulované)
 • podľa kvantitatívneho hľadiska – čiastkový (1druh tovaru), agregátny (všetky)
 • podľa stupňa organizovanosti –organizovaný, neformálny

Predpoklady fungovanie trhového mechanizmu:

 • voľná tvorba cien na základe ponuky a dopytu
 • vytváranie všeobecných podmienok na pôsobenie trhového mechanizmu zo strany štátu
 • relatívna voľnosť vstupu na trh
 • existencia konkurenčného prostredia (súťaživosť)
 • trhové správanie sa každého subjektu

Základným podnetom k výrobe a poskytovaniu služieb je zisk. Nie vo všetkých odvetviach sú rovnaké možnosti dosiahnutia zisku, nakoľko sú limitované štruktúrou daného odvetvia.

Charakteristiky rôznej trhovej štruktúry

Forma Počet firiem Voľnosť vstupu na trh Cena ako rozhodujúca premenná Výrobky/služby homogénne alebo diferencované Odlíšené pomocou
Dokonalá konkurencia veľa áno nie homogénne len konkurenčných cien
Monopol jedna nie áno unifikované núteným dopytom
Monopolistická konkurencia veľa áno áno ale ohraničene diferencované cenová a kvalitatívna konkurencia
Oligopol málo limitovaná áno obe skupiny strategické správanie sa

Konkurencia

Dokonalá konkurencia

Dokonalá konkurencia je odborný ekonomický termín, vzťahujúci sa k trhu na ktorom žiadna firma ani žiadny spotrebiteľ nedosahuje takú veľkosť, aby mohli sami ovplyvniť tržnú cenu. Ak na všetkých trhoch pôsobia princípy dokonalej konkurencie, potom trhy zabezpečia výrobu efektívneho súboru výstupov pomocou najefektívnejších techník a s použitím minimálnych vstupov. Vlastnosti:

 • veľa firiem na trhu
 • identické, homogénne produkty
 • nízke alebo žiadne bariéry vstupu na trh
 • identická úroveň informovanosti

Nedokonalá konkurencia

Naopak pri nedokonalej konkurencii sa môže spoločnosť nachádzať pod hranicou svojich produkčných možností.

Príklady foriem nedokonalej konkurencie:

Nedokonalá konkurencia na strane ponuky Nedokonalá konkurencia na strane dopytu
Monopol = jeden výrobca úplne kontroluje ponuku určitého tovaru Monopson = jeden spotrebiteľ (firma) úplne kontroluje dopyt po určitom tovare (výrobnom faktore)
Duopol = dvaja výrobcovia úplne kontrolujú ponuku určitého tovaru Duopson = dvaja spotrebitelia úplne kontrolujú dopyt po určitom tovare
Oligopol (koncentrovaný) = niekoľko výrobcov má kontrolu nad väčšou časťou ponuky určitého tovaru Oligopson (koncentrovaný) = niekoľko spotrebiteľov má kontrolu nad väčšou časťou dopytu po určitom tovare
Oligopol (diferencovaný) = ponuku vytvára niekoľko monopolných výrobcov rôznych druhov tovarov Oligopson (diferencovaný) = dopyt vytvára niekoľko monopsónnych spotrebiteľov rôznych druhov tovarov

Monopol je typ štruktúry trhu, na ktorom je daná komodita, ktorá nemá žiadne blízke substitúty, ponúkaná jediným výrobcom a na ktorom sú značné bariéry vstupu pre ďalšie subjekty. Prekážky konkurencii sú rôzneho druhu, najčastejšie vznikajú ako dôsledok:

 • právnych obmedzení (patenty, clá a kvóty v zahraničnom obchode, apod.),
 • diferenciácie výrobkov a služieb,
 • dosahovania úspor z rozsahu a
 • vlastníctva vzácnych výrobných faktorov.

Osobitným typom monopolu je prirodzený monopol – firmy alebo odvetvia, ktorých priemerné náklady na jednotku produkcie klesajú s rastúcim objemom výroby. Znamená to, že jedna firma dosahuje úspory z rozsahu pre celý objem trhového dopytu a že dosahuje také veľké úspory z rozsahu, že práve jedna firma vyrába najefektívnejšie.

Monopolistickú konkurenciu ako typ štruktúry trhu charakterizuje prítomnosť viacerých predávajúcich, ktorí ponúkajú komodity, ktoré sú si navzájom blízke, ale nie sú dokonalými substitútmi. Na takomto trhu môže mať každá firma určitý vplyv na cenu svojho produktu. Vstup na trh je voľný.

Oligopol je druh nedokonalej konkurencie, pri ktorej v danom odvetví dominuje malý počet veľkých firiem. Každá firma je tak veľká, že dokáže do určitej miery kontrolovať, ovplyvňovať ceny. Výrobky nemusia byť diferencované. Typy:

 • kooperatívny oligopol – firmy navzájom kooperujú
 • oligopol s dominantnou firmou – dominantná firma ovláda rozhodujúcu časť trhu, zostávajúca časť je prenechaná konkurečným malým firmám
 • oligopol s firmou barometer – jedna vedúca firma neovláda rozhodujpci podiel na trhu, ale najlepšie reaguje na trhové podmienky a stáva sa cenovým vodcom

Monopol, monopolistická konkurencia, oligopol predstavujú rôzne formy nedokonalej konkurencie. Tieto formy môžu mať svoju špecifickú podobu na strane dopytu i na strane ponuky . Pri ich vymedzení treba zvyčajne brať do úvahy viacero charakteristík a pri voľbe prípadného zásahu voči subjektom pôsobiacim na nedokonale konkurenčných trhoch brať do úvahy aj stupeň koncentrácie.


Pridaj komentár