Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo

11.06.2024 - Všetko o národnom hospodárstve: Faktory, štruktúra a odvetvia. Makroekonomické ukazovatele, Agregátny dopyt a ponuka, HDP a HNP, explicitné cenové indexy.

Trh práce

Trh práce

26.07.2022 - Charakteristika trhu práce, toky na trhu práce, trendy na trhu práce a determinanty trhu práce. Aktívna a pasívna politika trhu práce. Zamestnanosť.

Manažment zmien

05.10.2020 - Zmena v organizácii býva spojená s rizikom, neochotou a odporom, je krokom do neznáma. Formy a príčiny zmien. Manažment zmien, úrovne, fázy realizácie zmien

Mobilné obchodovanie

05.07.2020 - Mobilné obchodovanie, aplikácie mobilného obchodovania a výhody mobilného obchodovania.

Výpočet miery inflácie

21.02.2019 - Metodika merania inflácie. Výpočet miery inflácie. Meranie inflácie na Slovensku. Inflácia, deflácia, dezinflácia, reflácia a stagflácia.

Ľudské zdroje v podniku

21.02.2019 - RIadenie ľudských zdrojov v podniku, získavanie ľudských zdrojov, odmeňovanie a tvorba pracovných podmienok.

Fázy životného cyklu podniku

21.02.2019 - Životný cyklus podniku: založenie a vznik podniku, rast podniku, stabilizácia podniku, kríza podniku, úpadok a zánik podniku.

Daňová politika Slovenskej republiky

21.02.2019 - Požiadavky na efektívny daňový systém. Náležitosti daní. Priame a nepriame dane a ich charakteristika. Daňová politika Slovenskej republiky.