( lucifuk,  0)

Fázy životného cyklu podniku reflektujú životný cyklus živých i neživých organizmov, vecí, vlastností a dejov, činností a stavov:

 1. Založenie a vznik podniku
 2. Rast podniku
 3. Stabilizácia podniku
 4. Kríza podniku
 5. Úpadok

Založenie a vznik podniku

Vypracovanie podnikateľského zámeru:

 • význam (zdôvodnenie) zámeru
 • stanovenie sústavy podnikateľských cieľov
 • rozbor trhových podmienok
 • rozbor podmienok pre zabezpečenie výroby výrobku alebo poskytovanie služieb
 • marketingové rozbory
 • organizačné a personálne zabezpečenie
 • finančno – ekonomické zabezpečenie
 • právne zabezpečenie a vlastnícke vzťahy
 • výsledné súhrnné odporučenia

Ďalšie parametre vzniku podniku:

 • zakladateľský rozpočet
 • lokalizácia podniku je veľmi dôležitá

Podnik vzniká po získaní povolenia a vydania živnostenského listu alebo koncesnej listiny, resp. jeho zápisu do obchodného registra.

Rast podniku

Rast podniku predstavuje presadzovanie sa podniku na trhu. Trh vyžaduje aby sa podnik prispôsobil jeho potrebám a požiadavkám kvalitatívne i kvantitatívne. Správne tempo – trvalo udržateľný rast.

Rast podniku dvoma základnými spôsobmi: interný rast – ide o stále účinnejšie využívanie produkčných faktorov, ktoré sa získali a vložili do podniku pri jeho založení. Externý rast- využitie externých zdrojov financovania a majetku, ktoré splynie s pôvodným majetkom.

Tieto spôsoby sa prejavujú prostredníctvom spôsobov rastu: vertikálna integrácia – nadväznosť činností podniku, ktoré zabezpečujú rôzne etapy v transformácii a distribúcii výrobku.

Stabilizácia podniku

Obdobie vyspelosti/zrelosti podniku. Bod, v ktorom podniku dosahuje najvyššie a najlepšie výsledky – bod kulminácie činnosti podniku. Pozícia na trhu:

 • Dominantná pozícia – monopol/silne chránená vedúca technologická pozícia
 • Silná pozícia – sú nezávislé od konkurentov
 • Vhodná pozícia – podniku je dobre, pokiaľ nemá mimoriadneho konkurenta
 • Stála pozícia – majú podniky orientujúce sa na užší trhový segment
 • Slabá pozícia – podnik nezaujímavý pre konkurenciu, neschopný dlho prežiť.

Kríza podniku

Dochádza k nepriaznivému vývoju, zníženie objemu tržieb. Príčina – nedostatočná kvalita a parametre technológie. Riešenie krízy podniku:

Konsolidácia

 • na základe konsolidačného programu
 • zachováva sa predmet podnikania, rozsah organizačnej štruktúry
 • mení sa manažment podniku, štýl riadenia

Sanácia

 • náročnejšia záchrana podniku
 • odstránenie stratových ohnísk
 • z podniku zostáva zachované iba „zdravé jadro“, ktoré neprodukuje stratu
 • program sanácie – vypracovanie projektu cash-flow

Ciele sanačného programu:

 • objaviť, zachovať a podporiť existenciu útvarov a činností, ktoré sú perspektívne a neprodukujú stratu
 • obstarať likvidné aktíva z vlastných zdrojov a obnoviť peňažný tok
 • oddialenie splatnosti zmeniek, úhrady úverov a pod. a presvedčiť veriteľov o ďalšej životaschopnosti podniku
 • zabezpečiť ďalšie zdroje financovania a naštartovať ďalší rast podniku

Transformácia

 • podnik sa mení na inú právnu formu, alebo sa rozdeľuje na viacero podnikov
 • nedochádza k materiálnemu, iba k právnemu zániku

Fúzia

 • splynutie upadajúceho podniku s ďalším podnikom
 • formálny zánik podniku bez materiálnej likvidácie

Úpadok

Fyzická osoba alebo právnická osoba má trvalé platobné ťažkosti prejavujúce sa predĺžením alebo insolventnosťou. Riešenie úpadku:

 • Transformácia – zmena právnej formy,
 • Fúzia – splynutie s iným podnikom
 • Preventívna likvidácia – z podnetu vlastníka – prevencia voči zadĺženiu, bankrotu,
 • Konkurz – speňaženie majetku insolventného a použiť ho na uspokojenie pohľadávok veriteľov.
 • Vyrovnanie – sám úpadca navrhne usporiadanie vzťahov s veriteľmi.

Odovzdanie alebo odobranie živnostenského listu, koncesnej listiny, výmaz z Obchodného registra.

Autor: lucifuk

Tento príspevok bol vytvorený 27.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora lucifuk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: