( lucifuk,  0)

Banková sústava je na Slovensku dvojstupňová. Prvý stupeň tvorí centrálna banka, druhý stupeň tvoria komerčné banky.

Centrálna banka

Národná banka Slovenska (NBS) ako slovenská centrálna banka plní tieto úlohy:

 • Určuje a riadi menovú politiku
 • Vydáva bankovky a mince
 • Reguluje množstvo peňazí v obehu
 • Koordinuje platobný styk a zúčtovanie
 • Uskutočňuje domáci aj zahraničný platobný styk
 • Vedie účty ŠR, štátnych fondov
 • Uskutočňuje bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk
 • Zastupuje SR v operáciách na svetových trhoch peňazí

Nástroje centrálnej banky

Nástroje centrálnej banky sa delia na priame a nepriame.

Priame sú nástroje, ktoré pôsobia adresne, selektívne, administratívne a medzi ne sa najčastejšie zaraďujú:

 • Úverové stropy: limity
 • Pravidlá likvidity
 • Stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z vkladov
 • Povinné vklady

Nepriame sú nástroje, ktoré pôsobia cez trhový mechanizmus a plošne pre všetky subjekty a medzi ne patria:

 • Diskontné sadzby
 • Povinné minimálne rezervy
 • Operácie na voľnom trhu
 • Niektoré druhy úverov(aukčným, lombardný)

Komerčné banky

Komerčné banky vykonávajú obchodnú činnosť:

 1. pasívne operácie – prijímanie vkladov
 2. aktívne operácie – poskytovanie úverov
 3. sprostredkovateľské operácie

Pasívne operácie (depozitné)

 • Vklady na požiadanie(bežné účty)
  • najmenej úročené
  • bez časovej viazanosti
  • z hľadiska likvidity sú pre banku veľkým rizikom
 • Úsporné vklady(vkladná knižka, stavebné a poistné sporenie)
  • Slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta
  • Pre banku sú pomerne stabilným zdrojom
  • Vyššie úročené
 • Termínované vklady(krátko 1r , stredno 4r a dlhodobé viac ako 4r)
  • dlhodobejšie viazané vklady
  • úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti, a trvania výpovednej doby
 • Vkladové listy a bankové obligcie
  • Dlhopisy- úverové CP, komunálne obligácie
 • Úvery a pôžičky od iných bánk
  • od CB a komerčncých bánk

Aktívne operácie

 • Úverové operácie
 • Investičné činnosti banky
 • Lízing

Úvery

Krátkodobé úvery:

 • Kontokorentný
 • Eskontný – zmenkou od klienta
 • Lombardný – založením hnuteľným majetkom

Strednodobé úvery:

 • Spotrebný
 • Komunálny

Dlhodobé úvery:

Sprostredkovateľské operácie komerčnej banky

U každej banky sa zisťujú 3 vlastnosti

 • solventnosť – či banka je schopná hradiť si svoje záväzky a predísť tak bankrotu
 • likvidnosť – či banka je schopná vyplácať vklady klientom
 • rentabilita – či banka je schopná dosahovať zisk

Bankové riziká

Interné – banka ovplyvňuje svojou činnosťou:

 • manažérske riziko – neschopnosť manažmentu riadiť
 • platobné riziko – platby nie sú zúčtované načas, chybne alebo vôbec
 • likvidné riziko – ohrozenie likvidity banky
 • úverové riziko – neschopnosť odhadnúť bonitu klienta

Externé – politické, vládne riziko – zmena politického systému:

 • menové a kurzové riziko – mení sa kurz a mena v dôsledku inflácie a jej tokov

Autor: lucifuk

Tento príspevok bol vytvorený 26.6.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora lucifuk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.