( lucifuk,  0)

Banková sústava Slovenskej republiky

Banková sústava je na Slovensku dvojstupňová. Prvý stupeň tvorí centrálna banka, druhý stupeň tvoria komerčné banky. Bankový systém na Slovensku ako poznáme dnes vznikal počas dlhého historického vývoja. V začiatkoch trhovej ekonomiky, v čase keď bankovníctvo začínalo, Slovensko patrilo štátoprávne do Uhorska. Slovensko preto bolo zaostalé a malo nedostatok kapitálu na zakladanie bánk.

Bankové sústavy

Banková sústava je systém všetkých bánk pôsobiacich v národnom hospodárstve krajiny. Typ bankovej sústavy závisí od konkrétneho ekonomického systému a môže mať rôznu formu. V centrálne riadenej ekonomike bola banková sústava veľmi obmedzená, zjednodušená a predstavovala ju jedna veľká monobanka, ktorá riadila všetky bankové operácie. V trhovej ekonomike je decentralizovaná banková sústava, ktorú tvorí široká škála bánk rôznej veľkosti a zamerania. Vrchol pyramídy bankovej sústavy tvorí centrálna banka. Poznáme teda dva typy bankových sústav a to centralizovanú a decentralizovanú bankovú sústavu.

Jednostupňová banková sústava (centralizovaná)

V tomto type sústavy všetky operácie vykonáva jediná centrálna banka. Ostatné banky, ak existujú, sú veľmi úzko špecializované (napr. na zahraničný obchod, investičnú výstavbu, a pod.), nepredstavujú samostatné trhové subjekty a sú úplne závislé od rozhodnutí centrálnej banky. Táto banková sústava sa vyskytuje obvykle v iných ako trhových podmienkach.

Dvojstupňová banková sústava (decentralizovaná)

V tejto sústave pôsobí centrálna banka ako vrcholný subjekt riadenia menovej politiky a plní makroekonomické funkcie. Centrálna banka tvorí prvý stupeň bankovej sústavy a ostatné banky sa označujú ako obchodné, resp. komerčné, ktoré tvoria druhý stupeň bankovej sústavy. Tie sú zamerané na dosahovanie maximálneho zisku a plnenie mikroekonomických funkcií. Dvojstupňová banková sústava je charakteristická pre väčšinu vyspelých krajín.

Bankový systém v Slovenskej republike

V Slovenskej republike funguje dvojstupňový bankový systém, ktorý je tvorený na prvom stupni centrálnou bankou, ktorou je Národná banka Slovenska (NBS) a na druhom stupni obchodnými, resp. komerčnými bankami. Banky podľa viacerých aspektov rozdeľujeme:

 1. z hľadiska funkcií na ústredné (emisné, centrálne) banky a obchodné banky
 2. podľa zamerania činnosti na univerzálne banky a špecializované banky
 3. z teritoriálneho hľadiska na národné banky a medzinárodné banky
 4. podľa druhu vlastníctva na súkromné banky a štátne banky

Centrálna banka

Národná banka Slovenska (NBS) ako slovenská centrálna banka plní tieto úlohy:

 • Určuje a riadi menovú politiku
 • Vydáva bankovky a mince
 • Reguluje množstvo peňazí v obehu
 • Koordinuje platobný styk a zúčtovanie
 • Uskutočňuje domáci aj zahraničný platobný styk
 • Vedie účty ŠR, štátnych fondov
 • Uskutočňuje bankový dohľad nad činnosťou komerčných bánk
 • Zastupuje SR v operáciách na svetových trhoch peňazí

Nástroje centrálnej banky

Nástroje centrálnej banky sa delia na priame a nepriame.

Priame sú nástroje, ktoré pôsobia adresne, selektívne, administratívne a medzi ne sa najčastejšie zaraďujú:

 • Úverové stropy: limity
 • Pravidlá likvidity
 • Stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z vkladov
 • Povinné vklady

Nepriame sú nástroje, ktoré pôsobia cez trhový mechanizmus a plošne pre všetky subjekty a medzi ne patria:

 • Diskontné sadzby
 • Povinné minimálne rezervy
 • Operácie na voľnom trhu
 • Niektoré druhy úverov(aukčným, lombardný)

Komerčné banky

Komerčné banky vykonávajú obchodnú činnosť:

 1. pasívne operácie – prijímanie vkladov
 2. aktívne operácie – poskytovanie úverov
 3. sprostredkovateľské operácie

Pasívne operácie (depozitné)

 • Vklady na požiadanie(bežné účty)
  • najmenej úročené
  • bez časovej viazanosti
  • z hľadiska likvidity sú pre banku veľkým rizikom
 • Úsporné vklady(vkladná knižka, stavebné a poistné sporenie)
  • Slúžia na dlhodobejšie uloženie prostriedkov klienta
  • Pre banku sú pomerne stabilným zdrojom
  • Vyššie úročené
 • Termínované vklady(krátko 1r , stredno 4r a dlhodobé viac ako 4r)
  • dlhodobejšie viazané vklady
  • úročené vyššou úrokovou sadzbou, ktorá je odstupňovaná podľa výšky vkladu, doby splatnosti, a trvania výpovednej doby
 • Vkladové listy a bankové obligcie
  • Dlhopisy- úverové CP, komunálne obligácie
 • Úvery a pôžičky od iných bánk
  • od CB a komerčncých bánk

Aktívne operácie

 • Úverové operácie
 • Investičné činnosti banky
 • Lízing

Úvery

Krátkodobé úvery:

 • Kontokorentný
 • Eskontný – zmenkou od klienta
 • Lombardný – založením hnuteľným majetkom

Strednodobé úvery:

 • Spotrebný
 • Komunálny

Dlhodobé úvery:

Sprostredkovateľské operácie komerčnej banky

U každej banky sa zisťujú 3 vlastnosti

 • solventnosť – či banka je schopná hradiť si svoje záväzky a predísť tak bankrotu
 • likvidnosť – či banka je schopná vyplácať vklady klientom
 • rentabilita – či banka je schopná dosahovať zisk

Bankové riziká

Interné – banka ovplyvňuje svojou činnosťou:

 • manažérske riziko – neschopnosť manažmentu riadiť
 • platobné riziko – platby nie sú zúčtované načas, chybne alebo vôbec
 • likvidné riziko – ohrozenie likvidity banky
 • úverové riziko – neschopnosť odhadnúť bonitu klienta

Externé – politické, vládne riziko – zmena politického systému:

 • menové a kurzové riziko – mení sa kurz a mena v dôsledku inflácie a jej tokov

Autor: lucifuk

Tento príspevok bol vytvorený 26.6.2015 a aktualizovaný 22.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora lucifuk.


Zdroje a literatúra

 • BALKO, Ladislav. 2000. Bankové právo. Bratislava: ELITA, 2000. 231 s. ISBN 80-8044-069-7
 • BARAN, Dušan. 2003. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. 169 s. ISBN 80-227-1856-4
 • BARÁNIK, Michal a kol. 2002. Základy makroekonómie. Bratislava: IRIS, 2002. 236 s. ISBN 80-89018-45-9
 • BARTOŠOVÁ, Viera a kol. 2002. Všeobecná ekonomická teória I. časť – Makroekonómia. Žilina, 2002. 201 s. ISBN 80-7100-963-9
 • BELÁS, J. a kol. Finančné trhy a bankovníctvo. žilina : GEORG, 2009, 268 s. ISBN 978-80-89401-01-7.
 • BEŇOVÁ Elena a kol. 2007. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2
 • DAXNEROVÁ, Oľga. 2002. Bankovníctvo a poisťovníctvo. Zvolen: Technická univerzita, 2002. ISBN 80-89029-35-3
 • DUFALA, Václav a kol. 2006. Financie a mena ( vybrané problémy). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. 176 s. ISBN 80-8083-275-7
 • FABOVÁ, Ľudmila. 2004. Úroková politika komerčných bánk na Slovensku. In.: Biatec, roč. 12, 2004, č. 11, s. 16 – 18
 • FUCHS, K. – TULEJA, P. Základy ekonómie. 2.vyd. Praha : Ekopress, 2005, 347 s. ISBN 978-80-8611-994-6.
 • GRÚŇ, Ľubomír a kol. 2003. Finančnoprávne inštitúty. Bratislava: EUROUNION, 2003. 252 s. ISBN 80-88984-49-1
 • HALL, Robert – LIEBERMANN, Marc. 2002. Macroeconomics: Principles and Applications. Thomson South – Western Publisher, 2002. ISBN 0-324-15182-9
 • HORVÁTOVÁ, E. Bankovníctvo. 1. vyd. Bratislava: Súvaha, 2000. s. 268. ISBN 80-88727-42-1.
 • IĽANOVSKÁ, J. Bankovníctvo pre obchodné akadémie. 2. vyd. Bratislava: Iura edition, 2006. s. 173. ISBN 80-8078-107-9.
 • JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha : Grada, 2004, 742 s. ISBN 80-247-0769-1.
 • KLIMIKOVÁ, M. Platobný styk. Bratislava : Marada Capital Services, 2008, 280 s. ISBN 978-80-968458-9.
 • KUDZBEL, M. Bankovníctvo. 1. vyd. Bratislava: Marada Capital Services, 2000. s. 128. ISBN 80-968458-0-2.
 • MEJSTŘÍK, M. – PEČENÁ, M. – TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Praha : Karolinum, 2008, 627 s. ISBN 978-802-4615-004.
 • OGILVIE, M. H. Banking Law. Canada: Captus Press, Inc., 1990.
 • POND, K. Retail banking. 3rd ed. Canterbury : Global Professional, 2007, 184 s. ISBN 978-085-2977-774.
 • PRNO, I. Bankovníctvo. Bratislava: Iris, 2000. s. 188. ISBN 80-89018-12-2.
 • REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2012, 417 s. ISBN 978-80-7261-240-6.
 • SCN Education B. Electronic Banking: the ultimate guide to business and technology of online banking. Braunschweig : Vieweg, 2001, 204 p. ISBN 978-352-8057-541.
 • SHAH, M. – CLARKE. S. E-banking management: issues, solutions, and strategies. Hershey, PA : Information Science Reference, c2009, ix, 299 p. ISBN 16-056-6253-4.
 • SOBEK, O. Činnosť centrálnej banky a menová politika. In Biatec. 1994, č. 4.
 • SOBEK, O. Vybrané problémy rozvoja bankového sektora v transformujúcich sa ekonomikách. Bratislava : Inštitút menových a finančných štúdií, 1999, 11 s.
 • SOBEK, O. Vybrané témy bankovej sústavy v transformujúcich ekonomikách. Bratislava : Inštitút menových a finančných štúdií, 1997, 10 s.
 • TKÁČOVÁ, D. a kol. Finančné trhy a bankovníctvo. žilina : GEORG, 2009, 270 s. ISBN 978-80-89401-01-7.
 • TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 180. ISBN 978-80-7179-940-5.
 • Zákon o Národnej banke Slovenska. The national bank of Slovakia act. Národná banka Slovenska, 2001. s. 143.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.