(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 15 – Úverové obchody komerčných bánk. Pasívne úverové obchody komerčných bánk. Aktívne úverové obchody komerčných bánk. Typy úverov. Vymedzenie základných etáp úverového procesu

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 15 – Úverové obchody komerčných bánk (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 15 – Úverové obchody komerčných bánk. Pasívne úverové obchody komerčných bánk. Aktívne úverové obchody komerčných bánk. Typy úverov. Vymedzenie základných etáp úverového procesu.


15. Úverové obchody komerčných bánk. Pasívne úverové obchody komerčných bánk. Aktívne úverové obchody komerčných bánk. Typy úverov. Vymedzenie základných etáp úverového procesu
I. ÚVEROVÉ OBCHODY
- činnosti týkajúce sa poskytovania úverov vrátane poskytovania záruk.
Komerčné banky - podnikateľské subjekty, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery, môžu vykonávať aj ďalšie operácie, ako:
- sprostredkovanie platobného styku a zúčtovania
- vydávanie a správa platobných a úverových kariet
- investovanie do CP
- obchodovanie s devízovými hodnotami, CP
- poskytovanie záruk
- zmenárenská činnosť
- poskytovanie bankových informácií
- poskytovanie poradenských služieb...
Základným zameraním komerčnej banky zostáva akumulácia (sústreďovanie) dočasne voľných peňažných prostriedkov s následným zhodnocovacím efektom pre vkladateľov a ponuka finančných zdrojov na urč. časové obdobia za podmienok, ktoré sú prijateľné pre klientov a banke prinášajú zisk.
Operácie komerčnej banky:
a) Aktívne - na použitie získaných zdrojov na bankové obchody, na zabezpečenie likvidity, na investovanie do majetku, na vytváranie opravných položiek ku rizikovým pohľadávkam
b) Pasívne - na získavanie zdrojov, imania banky a na vytváranie rezerv
c) Mimobilančné - ovplyvňujú VH banky, či už na strane A alebo P, patrí sem platobný styk, poradenstvo, rôzne ďalšie služby
II. Pasívne úverové operácie komerčných bánk (PÚOKB)
Zato, že banke ponúkame úspory získavame od nej zisk - úrok.
Výška úroku = cena vkladu a býva spravidla úmerná obdobiu na ktoré klient požičiava banke peniaze.
Čím kratšie obdobie má banka peniaze k dispozícií tým je nižšia úroková sadzba. Získané prostriedky KB používajú na aktívne operácie.
PÚOKB = operácie prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje peňažné zdroje od svojich klientov a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich aktívnych obchodov t.j. poskytovanie úverov, pôžičiek a rôznych druhov investícií, čím si vytvára bankový zisk.
Cieľom podnikania každej banky je vysoká likvidita, solventnosť a ziskovosť. Tieto ciele môže banka dosiahnuť riadením bankových A a P.
Klasifikácia PÚOKB
a) z pohľadu banky
- pasívne obchody priame - také obchody prostredníctvom ktorých banka získava primárne zdroje t.j. priamo od vkladateľov a nie prostredníctvom inej banky alebo iného finančného sprostredkovateľa
- pasívne obchody nepriame - obchody prostredníctvom ktorých KB získava zdroje takým spôsobom, že iná banka alebo iný finančný sprostredkovateľ ukladá svoje voľné zdroje na účte v našej banke.
- pasívne obchody s NBS - poskytovanie úveru NBS komerčným bankám
b) z pohľadu obchodných partnerov ako veriteľov banky
- pasívne obchody s FO
- pasívne obchody s PO
- pasívne obchody s inými organizáciami a peňažnými ústavmi
c) z pohľadu časovej viazanosti zdrojov
- pasívne operácie netermínované
- pasívne operácie termínované - krátkodobé - s dobou viazanosti do 1 roka
- strednodobé - 2 - 4 rokov
- dlhodobé - nad 4 roky
alebo len krátkodobé (do 1 roka) a dlhodobé (nad 1 rok)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 15 – Úverové obchody komerčných bánk (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár