( lucifuk,  0)

Majetková štruktúra podniku

Majetkom podniku rozumieme súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľskému subjektu a slúžia na podnikanie. Tvoria ho 2 základné skupiny prostriedkov, ktoré sa od seba líšia dobou, po ktorú slúžia v reprodukčnom procese – investičný a obežný majetok.

Investičný majetok tvorí:

  • hmotný investičný majetok
  • nehmotný investičný majetok
  • finančné investície

Obežný majetok zahrňuje zásoby, pohľadávky a peniaze.

Kapitálová štruktúra podniku

Kapitálovou štruktúrou rozumieme štruktúru zdrojov, z ktorých majetok podniku vznikol. Ak vložil kapitál do podniku sám zakladateľ, hovoríme o vlastnom kapitále. Ak vložil kapitál do podniku veriteľ, hovoríme o cudzom kapitále.

Podnik je prekapitalizovaný, ak má viac kapitálu ako dokáže hospodárne využiť

Podnik je podkapitalizovaný, ak má podnik tak málo kapitálu, že to spôsobuje poruchy v chode podniku

Vlastný kapitál (vlastné zdroje) obchodnej spoločnosti tvorí:

  • Základný kapitál tvoria peňažné i nepeňažné vklady. V akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným je zákonom určená jeho minimálna povinná výška
  • Emisné ážio, t.j. kladný rozdiel medzi skutočne dosiahnutou predajnou cenou akcií a ich cenou nominálnou, Ide o čiastku, o ktorú bol kapitál akciovej spoločnosti zhodnotený trhom
  • Rezervný kapitálový fond je poistkou proti nepredvídaným rizikám v podnikaní, slúži na krytie strát a prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia. Výška rezerv. Fondov kapitálových spoločností je určená obchodným zákonníkom. Družstvo vytvára nedeliteľný fond, ktorý je obdobou rezervného fondu.
  • Nerozdelený zisk je časť zisku po odvedení daní, ktorá sa nerozdeľuje, ale slúži na ďalšie podnikanie.

Cudzí kapitál (cudzie zdroje) je dlh podniku, ktorý podnik musí v určenej dobe splatiť.

  1. Krátkodobý cudzí kapitál – poskytuje sa na dobu 1 roka, (krátkodobé bank. Úvery, dodávateľské úvery, zálohy odberateľov, faktroing)
  2. Dlhodobý cudzí kapitál – poskytuje sa na dobu dlhšiu ako 1 rok (dlhodobé úvery bánk, podnikové obligácie, dlžné úpisy, dlhodobé zmenky)

Autor: lucifuk

Tento príspevok bol vytvorený 31.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora lucifuk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: