(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hedgingové stratégie sú významnou súčasťou rizikového manažmentu podniku. Pojmom „hedging“ rozumieme zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie podnikových finančných rizík na iné subjekty. Základnými nástrojmi hedgingu sú fin. deriváty. Likvidovanie rizík sa zabezpečuje zaujatím takých derivátových pozícií, ktoré
– po určitý čas chránia súčasnú hodnotu podnikových aktív (resp. pasív), alebo
– umožňujú podniku profitovať z časovo ohraničenej budúcnosti zo súčasnej hodnoty istých aktív (resp. pasív).

Hedging je možné prirovnať k poistenie, avšak je tu zásadný rozdiel. Pri poistení dochádza k rozloženiu rizika na veľkú skupinu poistencov, kým hedging neznižuje riziko, ide len o prenesenie rizika nepredvídateľných zmien z jedného investora (inštitúcie) na druhého.

Rozlišuje sa zabezpečenie: – nadlho – nakrátko

Ak má subjekt krátku pozíciu v peniazoch – očakáva v budúcnosti príjmy, snaží sa kúpiť zmierňovací (zabezpečovací) nástroj a vytvára sa dlhá zabezpečovacia pozícia
Ak má subjekt dlhú pozíciu v peniazoch – má teraz peniaze a bojí sa, že ceny klesnú a úrokové miery rastú, predá futuritu alebo kúpi predajnú opciu – vytvára krátku zabezpečovaciu pozíciu

Priame zabezpečenie – ak podkladové aktívum zabezpečovacieho nástroje je rovnaký CP ako ten, ktorý sa zabezpečuje
Krížové zabezpečenie – ak podkladové aktívum je iný nástroj
Dokonalé zabezpečenie – ak sa podarí zabezpečiť a zmierniť riziko

Hedgingový pomer
– koľko kontraktov futurity potrebujeme predať, aby sa zabezpečili dlhopisy
– musím zvoliť taký, aby som dosiahol dokonalé zabezpečenie

Dôležitými zdrojmi fin. rizík môžu byť zmena ceny komodity, kurzu CP, úrokových sadzieb na fin. trhu, menového kurzu, či celkovej situácie na trhu CP, a podľa toho môžeme rozlíšiť aj jednotlivé typy hedgingových stratégií:

– zabezpečenie sa pred zmenou ceny komodity – jestvujú tu 2 prístupy:
? hedging formou predaja financial futures kontraktu – je bežný v prípade, ak chceme zabezpečiť predajnú cenu produktov, ktoré už máme, alebo ktorých dodávku očakávame. Vtedy hovoríme o tzv. short hedge – krátke zabezpečenie.
? hedging formou nákupu financial futures kontraktu – ak si chce odberateľ zaručiť pevnú nákupnú cenu. Vtedy hovoríme o tzv. long hedge – dlhé zabezpečenie.

– zabezpečenie sa pred zmenou kurzu CP – je to možné viacerými spôsobmi:
? hodnotu akcie, ktorú máme vo svojom portfóliu, môžeme zabezpečiť kúpou opcie na predaj tejto akcie (t.j. put opcie)
? hodnotu akcie v portfóliu je možné zabezpečiť predajom financial futures kontraktu na túto akciu. Tu nie je prepočet komplikovaný sumou prémie ako pri opcii. To, čo získate pri prírastku kurzu na hodnote akcie, strácate na future kontrakte, a obrátene. Avšak nie je tu možnosť od zmluvy odstúpiť a prostriedky sú viazané ako depozitum.

– zabezpečenie sa pred zmenou úrokových sadzieb – zmena úrokových sadzieb má v ekonomike rôzne dôsledky a môže byť aj vážnym zdrojom fin. rizika. Na zabezpečenie pred zmenou úrokovej miery z úveru možno použiť aj úrokový swap, ktorým si podnik zabezpečí pevnú úrokovú mieru.

– zabezpečenie sa pred zmenou menového kurzu – pri medzinárodných dodávkach tovaru na úver a pri iných medzinárodných úverových operáciách môže byť pre podniky značným rizikom možnosť zmeny menového kurzu. Politika hedgingu umožňuje chrániť sa aj proti tomuto riziku, napr. vypísaním future kontraktu na nákup určitej meny za stanovený kurz.

– zabezpečenie sa pred zmenou situácie na trhu CP – v tomto prípade ide o zníženie rizika poklesu hodnoty portfólia CP, ktoré podnik vlastní. Nesystematické, špecifické riziko je možno podstatne znížiť diverzifikáciou (t.j. zaradením viacerých druhov CP do portfólia). Systematické, trhové riziko však nie je možné zmierniť diverzifikáciou, ale možno uplatniť hedging. Hedging prostredníctvom futures kontraktov alebo opcií na jednotlivé CP naráža na 2 problémy:
– zmierňuje kombinované riziko, t.j. systematické aj nesystematické spolu. Istenie jednotlivých CP prostredníctvom termínových kontraktov je však zbytočne drahé.
– na trhu nie sú futures kontrakty alebo opcie na všetky druhy CP, takže niektoré CP nie je možné touto formou zabezpečovať

Východiskom je kúpa opcie alebo futures kontraktu na burzový index. Ten vždy zachytáva pohyb kurzov najdôležitejších akcií príslušného trhu, charakterizuje teda pohyby trhu a v zásade teda odzrkadľuje vývoj hodnoty podnikových portfólií. Kontrakty na burzový index sú obdobné, ako by sa uzatvárali na konkrétny CP. S hodnotou indexu sa pracuje tak, ako keby to bol kurz CP, a kontrakt sa uzatvára na 100-násobok hodnoty indexu. Je zrejmé, že tu neprichádza do úvahy vecné plnenie – rozdiely medzi výškou indexu podľa kontraktu a aktuálnou výškou indexu v momente splatnosti kontraktu sa vyrovnávajú iba peňažne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár