(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Význam trhu cenných papierov

Funkcie trhu CP

Trh cenných papierov má v ekonomike funkcie:

 • umožňuje vláde (deficitné jednotky) získať finančné prostriedky pre financovanie jej aktív
 • alokuje kapitál do oblastí produktívnejšieho využitia
 • vytvára motívy pre tvorbu úspor domácností
 • tvorí kontinuálne ceny finančných nástrojov, ktoré sú signálmi pre ekonomické subjekty
 • umožňuje alokovať riziko vzhľadom k očakávaným peňažným tokom z finančných inštrumentov
 • znižuje náklady finančných transakcií
 • umožňujevýkon vlastníckych práv

Investori, sprostredkovatelia a dlžníci

Vo vyspelých štátoch disponujú voľnými finančnými prostriedkami domácnosti, prebytok dávajú sprostredkovateľom.

veritelia -> dlžníci -> domácnosti -> firmy -> voľné peňažné prostriedky (úspory) -> reálny / finančný kapitál

Investori majú ziskovú motiváciu, preto alokujú tam, kde očakávajú najvyšší výnos.

Realokácia skôr nazhromaždeného kapitálu je premena menej likvidného majetku na hotovosť.

Prostriedky sa líšia stupňom likvidity a disponibility. Vo vyspelých krajinách sú reálne ceny, kurzy, úroky. Systém sa stále aktualizuje prostredníctvom súradnicového systému (je relevantný a záväzný pre rozhodovanie domácností, firiem). Ekonomické subjekty prispôsobujú svoje správanie meniacim sa trhovým podmienkam.

Trhy cenných papierov

Trhy cenných papierov majú za úlohu:

 1. diverzifikovať majetok medzi veľký počet finančných nástrojov a znižovať riziko investora
 2. znižovať transakčné náklady: vyhľadávacie, implicitné, informačné
 3. robiť tlak na manažment, aby konal v ich záujme (aby došlo k maximalizácii trhovej ceny akcií)

Transakčné náklady

 • vyhľadávacie náklady – explicitné náklady, vynaložené na zverejnenie záujmu kúpiť / predať finančné nástroje
 • implicitné náklady – spojené s hodnotou času pri hľadaní partnera transakcie
 • informačné náklady – vynaložené pri ohodnocovaní vnútornej hodnoty finančných nástrojov)

Inštitucionalizmus

Inštitucionálna ekonómia bola americká reakcia na neoklasickú ekonómiu. Bola to hlavne jej kritika. Mala niekoľko smerov:

 1. psychologický smer – Veblen
 2. právny smer – Commons
 3. štatisticko-empirický smer – Mitchell, Berle, Means, J. M. Clark, Tugwell.

Niektorí teoretici vidia v rozvinutých privátnych finančných trhoch nebezpečenstvo – Summers. Vraj rastú špekulatívne obchody, spôsobujú v ekonomike odchýlky kurzov akcií od ich vnútorných hodnôt, dochádza k chybnej alokácii. Berle a Means presadzovali oddelené riadenie od vlastníctva.

Z nich vychádza Jensen – Teória zastúpenia. Odporúča privatizáciu akcií prostredníctvom zmeny regulácie finančných trhov, ktorá by umožnila vo väčšej miere skupovanie akcií manažmentov spoločností alebo zrušenie obmedzenia max. podielu inštitúciou investorov na jednotlivých akciových spoločnostiach.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 5.2.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • HORNIAKOVÁ Ľ., ČUNDERLÍK Ľ. 2009. Finančný trh. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnická fakulta UK, 2009. 156 str. ISBN 978-80-7160-278-1
 • CHOVANCOVÁ B. a kol. 2006. Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2006. 611 str. ISBN 80-8078-089-7
 • LISÝ J. a kol. 2005. Ekonómia v novej ekonomike. Prvé vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition, 2005. 622 str. ISBN 80-8078-063-3
 • BARAN D. 2003. Kapitálový trh a podnikové financie. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo STU Bratislava, 2003. 215 str. ISBN 80-227-1856-4
 • MUSÍLEK P. 2011. Trhy cenných papírů. Druhé vydání. Praha : Vydavatel: EKOPRESS, 2011. 520 str. ISBN 978-80-86929-70-5
 • PAVLÁT V. a kolektív. 2003. Kapitálové trhy. První vydání. Praha: Vydavatel: Professional Publishing, 2003. 296 stran. ISBN 80-864-19-33-9
 • JÍLEK, J. 2009. Finanční trhy a investování. První vydání. Praha: Vydala: GRADA Publishing, 2009. 648 strán. ISBN 978-80-247-1653-4

Pridaj komentár