(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Peňažné hospodárenie domácností

Hospodárenie domácností

Peňažné hospodárenie domácností bezprostredne súvisí s prerozdeľovacími procesmi v rámci štátu, je ovplyvňovaná daňovou politikou, cenovou, colnou a sociálnou politikou a inou politikou štátu.

Domácnosti sa pri plnení svojich úloh vo vzťahu k spoločnosti snažia zabezpečiť si svoje potreby a rozvoj s dispozíciou disponovania finančných prostriedkov.

Peňažná potreba domácností

Súhrn všetkých hmotných a nehmotných potrieb všetkých členov domácností v peňažnom vyjadrení sa označuje ako peňažná potreba. Veľkosť peňažnej potreby závisí od:

 1. počtu členov rodiny
 2. veku členov rodiny
 3. vzdelania
 4. záujmov
 5. tradícií

Peňažné zdroje domácností

Peňažné platby sa kryjú peňažnými zdrojmi, ktoré predstavujú súhrn všetkých peňažných dôchodkov, získané z titulu pracovnej činnosti, podnikania, prenajímania pôdy a kapitálu, a ostatných príjmov.

Peňažné hospodárenie domácností

Peňažným hospodárením domácností sa rozumejú spôsoby a metódy uspokojovania potrieb domácností ako celku, ako aj každého osobitne. Peňažné hospodárenie domácností obsahuje:

 • tvorbu peňažných fondov
 • rozdelenie a použitie peňažných fondov, ktoré sa v domácnosti tvoria

Peňažná bilancia

Vzájomný peňažný vzťah medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami označujeme ako peňažná bilancia. Peňažná bilancia sa sleduje na celospoločenskej úrovni, vtedy hovoríme o peňažnej bilancii obyvateľstva. V peňažnej bilancii sa na ľavej strane uvádzajú príjmy a na pravej strane výdavky. Základom je peňažná bilancia hrubých peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva.

Hrubé peňažné príjmy

Hrubé peňažné príjmy pozostávajú z:

 • peňažných príjmov zo zamestnania
 • sociálnych príjmov, resp. zo sociálnej poisťovne
 • ostatných sociálnych príjmov
 • z predaja poľnohospodárskych výrobkov
 • peňažných príjmov (náklady poisťovní)
 • vybraných úspor
 • pôžičiek a výnosov z finančných operácií a obchodov

Hrubé peňažné výdavky

Hrubé peňažné výdavky pozostávajú z:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009 a aktualizovaný 6.2.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • GOWLAND, D. Makroekonomie. 1. vydanie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1995, 238 s. ISBN 80-85865-22-X
 • HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 691 s. ISBN 978-80-7400-006-5
 • JUREČKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, I. Štatistika s excelom. Liptovský Mikuláš AOS 2005, 234 s., ISBN 80-8040-257-4
 • CHAJDIAK, J. Základy hospodárskej štatistiky. Bratislava: STATIS, 2004, 192 s. ISBN 80-85659-38-7
 • KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál: Bohatství, které dřímá v nás. Vydanie 2., upravené. Praha: Karolinum, 2012, 230 s. ISBN 978-80-246-2139-5
 • KUCHARČÍKOVÁ, A. Makroekonómia. EDIS – vydavateľstvo ŽU, 1. vydanie, Žilina 2009, 236 s., ISBN 978-80-8070-978-5
 • LISÝ, J. et al. Ekonómia v novej ekonomike. 1. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005, 622 s. ISBN 80-8078-063-3
 • SMRČKA, L. Rodinný rozpočet a společnost spotřeby: (staronový pohled na osobní finance a bohatství). 1. vydanie. Praha: Professional Publishing, 2008, 313 s. ISBN 978-80-86946-78-8
 • INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY. Finančné bohatstvo domácností na Slovensku [online]. [cit. 2013-12-08]. Dostupné na internete: <https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7882>
 • JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠTUKOVSKÁ, Z. Kvalita života v podmienkach globalizácie [online]. Štatistický úrad SR. Bratislava, 2011, [cit. 2013-12-08]. ISBN 978-80-8121-107-2. Dostupné na internete: <http://portal.statistics.sk/files/Onas/konferencia_kvalita_zivota/zbornikkonferencia.pdf>
 • RYCHTÁRIK, Š., NBS. Finančné aktíva a pasíva slovenských domácností [online]. 2012, vol. 20, no. 2 [cit. 2014-03-22]. Dostupné na internete: <http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/2-2012/01_biatec12-2_rychtarik.pdf>
 • SENAJ, M., ZAVADIL, T., NBS. 2012. Výsledky prieskumu finančnej situácie slovenských domácností [online]. 2012, no. 1 [cit. 2014-03-21]. Dostupné na internete: <http://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/OP_1-2012_Senaj_Zavadil_hfcs.pdf>

Pridaj komentár