PEŇAŽNÉ HOSPODÁRENIE DOMÁCNOSTÍ bezprostredne súvisí s prerozdeľovacími procesmi v rámci štátu, je ovplyvňovaná daňovou, cenovou, colnou a sociálnou politikou a inou politikou štátu.

Domácnosť pri plnení svojich úloh vo vzťahu k spoločnosti sa snažia zabezpečiť si svoje potreby a rozvoj s dispozíciou disponovania finančných prostriedkov.

Súhrn všetkých hmotných a nehmotných potrieb všetkých členov domácností v peňažnom vyjadrení sa označuje ako PEŇAŽNÁ POTREBA. Veľkosť peňažnej potreby závisí od: počtu členov, veku, vzdelania, záujmov a tradícií. Peňažné platby sa kryjú PEŇAŽNÝMI ZDROJMI, ktoré predstavujú súhrn všetkých peňažných dôchodkov, získané z titulu pracovnej činnosti, podnikania, prenajímania pôdy a kapitálu, a ostatných príjmov.

PEŇAŽNÝM HOSPODÁRENÍM DOMÁCNOSTÍ sa rozumejú spôsoby a metódy uspokojovania potrieb domácností ako celku, ako aj každého osobitne. Peňažné hospodárenie domácností obsahuje:
– tvorbu peňažných fondov;
– rozdelenie a použitie peňažných fondov, ktoré sa v domácnosti tvoria.

Vzájomný peňažný vzťah medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami označujeme ako PEŇAŽNÁ BILANCIA. Peňažná bilancia sa sleduje na celospoločenskej úrovni, vtedy hovoríme o peňažnej bilancii obyvateľstva. V peňažnej bilancii sa na ľavej strane uvádzajú príjmy a na pravej strane výdavky. Základom je peňažná bilancia hrubých peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva.

HRUBÉ PEŇAŽNÉ PRÍJMY pozostávajú z:
– peňažných príjmov zo zamestnania;
– sociálnych príjmov, resp. so sociálnej poisťovne;
– ostatných sociálnych príjmov;
– z predaja poľnohospodárskych výrobkov;
– peňažných príjmov (náklady poisťovní);
– vybraných úspor;
– pôžičiek a výnosov z finančných operácií a obchodov.

HRUBÉ PEŇAŽNÉ VÝDAVKY pozostávajú z:
– výdavkov na potraviny, nápoje, verejné stravovanie;
– výdavky na priemyselný tovar;
– výdavky za služby;
– platby;
– vklady splatené pôžičky a úvery, nákupy akcií, obligácií;
– výdavky na súkromné podnikanie.


Pridaj komentár