(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Diplomová práca – Štátna norma STN ISO 690 na vypracovanie diplomovky

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – Štátna norma STN ISO 690 na vypracovanie diplomovky (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Diplomová práca – Štátna norma STN ISO 690 na vypracovanie diplomovky.


Prehľad normy STN ISO 690
Úvod
Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, atď. Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľom vybrané ustanovenia tohto štandardu, konkrétne:
1 Štruktúra dokumentu
2 Rozsah (rukopisu) dokumentu
3 Okraje
4 Číslovanie - častí (kapitol) , strán , príloh , tabuliek a obrázkov
5 Bibliografické odkazy , uvádzanie autorov , príklady a citácie
1 Štruktúra dokumentu
Základnú štruktúru písomného dokumentu tvoria tieto, takto nazývané a usporiadané časti (v zátvorke uvedené sú nepovinné):
- titulný list - (opravy) - (abstrakt) - (predhovor)
- obsah - (zoznam ilustrácií a tabuliek) - (zoznam skratiek a symbolov) - (slovník termínov)
- úvod - jadro (kapitoly) - záver
- zoznam bibliografických odkazov - (prílohy) - (registre)
- obal - (sprievodný materiál: diskety, CD, mapy...)
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
2 Rozsah (rukopisu) dokumentu
Rukopis dokumentu sa počíta na autorské hárky - AH, ktoré znamenajú počet znakov (úderov):
jedna strana : 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov
1 AH : 20 strán x 1800 = 36 000 znakov
Pozn. Počet znakov sa dá spravidla zistiť vo vlastnostiach dokumentu.
Do rozsahu práce sa počítajú nasledovné časti textu: úvod, hlavný text, záver, zoznam bibliografických odkazov, citácie, poznámky pod čiarou.
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
3 Okraje
Normalizované okraje textu na stránke sú 2,5 cm (sprava a zľava) a 3 cm (zhora a zdola). POZOR, PRI DIPLOMOVÝCH PRÁCACH ZOHĽADŇUJTE POKYNY NA INTRANETE !
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
4 Číslovanie
Časti textu - kapitoly sa číslujú priebežne arabskými číslicami; za posledným číslom ani za názvom sa bodka NEDÁVA. Čísluje sa aj záver a úvod sa môže označiť číslom 0, napríklad:
0 Úvod
1 Analýza lineárnych systémov
1.1 Stavové rovnice
1.1.1 Zostavenie spojitých stavových rovníc
Strany textu sa číslujú nepretržite arabskými číslicami (1,2,...) v dolnej časti strany, rovnakým typom písma ako hlavný text. Obálka sa do číslovania nepočíta, titulný list a obsah sa počítajú, ale čísla sa nezobrazujú. Strany so zoznamom odkazov a prílohami sa číslujú priebežne.
Prílohy sa číslujú veľkými písmenami latinskej abecedy (A,B,...), každá príloha začína na novej strane. Napríklad:
Príloha A
Príloha A.1
Príloha A.1.1
Príloha B
Tabuľky sa v texte označujú arabským poradovým číslom a názvom, číslo a názov sa umiestňujú nad tabuľku. Napríklad:
Tabuľka 1 Celkové počty študentov
Tab. 1 Rozloženie výkonov počas roka
Ak je v texte málo ilustrácií, označujú sa ako Obrázok 1, Obrázok 2...
Ak je v texte veľa ilustrácií, možno ich rozčleniť na Graf 1, Fotografia 5, Schéma 21 atď.
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
5 Bibliografické odkazy
Bibliografický odkaz - na rozdiel od (bibliografickej) citácie, v praxi zaužívanej nepresne v inom význame - je záznam, ktorý obsahuje údaje o dokumentoch, ktoré autor dokumentu bezprostredne použil pri tvorbe dokumentu a ako taký je preto považovaný za súčasť dokumentu.
Bibliografický odkaz odkazuje na konkrétny dokument (napr. monografiu), na príspevok v dokumente (príspevok v monografii alebo zborníku, heslo v encyklopédii) alebo na články v seriálových publikáciách - časopisoch, ročenkách, revue, novinách a pod.
Bibliografický odkaz musí obsahovať tzv. povinné údaje a môže obsahovať tzv. nepovinné údaje. V prípade uvedenia aj nepoviných údajov sa jedná o tzv. úplný bibliografický odkaz.
Povinné údaje (Pozn. Uvedený font písma je povinný)
Autor GODE, Alexander
Názov Interlingua
Vydanie 1.vyd.
Rok vydania 1994
Štandardné číslo ISBN 80-8046-020-5
Nepovinné údaje
Podnázov Jazyk pre zjednotenú Európu
Sekundárna zodpov. Prel. Július Tomin
Vydavateľstvo Krupina: NIKARA
Rozsah 124 s.
Edícia Apollo
Poznámky Preklad z angl. orig. : INTERLINGUA - The Modern Latin
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
Uvádzanie autorov
V bibliografických odkazoch možno autorov uvádzať týmito spôsobmi:
- RÁZUSOVÁ - MARTÁKOVÁ, Mária
- FEDOR, Pavol - PERDUKOVÁ, Daniela
- FEDOR, P. - FEDOR, S. - FEDOR, J.
- FEDOR, P. - FEDOR, S. a FEDOR, J.
- HARČARUFKA, Rastislav et al.
- HARČARUFKA, Rastislav a i.
Ak nie je známy autor alebo je ich veľa, neuvádza sa nič, iba názov diela.
návrat na obsah
Príklady bibliografických odkazov (bodky, medzery a fonty povinné):
Bibliografický odkaz na dielo (úplný)
GODE, Alexander: Interlingua: Jazyk pre zjednotenú Európu. Prel. Július Tomin. 1. vyd. Krupina: NIKARA, 1994. 124 s. Apollo. Prekl. z angl. orig. : INTERLINGUA - The Modern Latin. ISBN 80-8046-020-5
Bibliografický odkaz na dielo (len povinné údaje)
GODE, Alexander: Interlingua. 1. vyd. 1994. ISBN 80-8046-020-5
Bibliografický odkaz na časť diela - článok v zborníku (úplný)
TOMIN, J. : Interlingua. In: MISTRÍK, Jozef et al. : Jazyky sveta: Terminologický výkladový slovník. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1995, zv. 2, s. 81 - 84.
Bibliografický odkaz na časť diela - článok v zborníku (len povinné údaje)
TOMIN, J. : Interlingua. In: MISTRÍK, Jozef et al. : Jazyková encyklopédia. 1995, zv. 2, s.81 - 82.
Bibliografický odkaz na článok v seriálovej publikácii
TOMIN, Július: Jazykový Babylón a Interlingua. In: Učiteľské noviny. roč. 51, 1997, č. 5, s. 5 - 7.
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce
Citácie bibliografických odkazov
Citácia je spôsob prepojenia textu s bibliografickými odkazmi. Existujú viaceré spôsoby citácie, najrozšírenejšia je metóda číselných citácií - odkaz do číslovaného zoznamu bibliografických odkazov, napríklad:
:
Tento pojem zaviedol Peter Novák (1).
:
Zoznam bibliografických odkazov
1. Novák, P. : Inovácia školstva. 3. vyd. 1999. ISBN 80-8026-030-4
2. ...
návrat na obsah príspevku návrat k výsledkom práce

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – Štátna norma STN ISO 690 na vypracovanie diplomovky (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár