( Miki,  6)

Ako napísať diplomovú a bakalársku prácu

Chcete vedieť, kde hľadať literatúru pre diplomovku? Ako napísať teoretickú a analytickú časť diplomovej práce? Ako štruktúrovať prácu z formálneho hľadiska, alebo ako citovať?

Diplomová práca, ale už aj bakalárska práca je svojím rozsahom najväčšie a najkomplexnejšie dielo, s akým sa počas štúdia na vysokej škole stretnete. Rozhodne by však nemalo ísť len o obyčajný kompilát. Ten vzniká pospájaním častí existujúcej literatúry bez vlastného prínosu. Naopak, záverečná práca si vyžaduje okrem schopnosti pracovať s existujúcou literatúrou aj vlastný tvorivý prístup a teoretický, či praktický prínos. Jednoducho má mať charakter vedecko-odbornej práce.

Aj preto je dobré, ak na nej pracujete dlhšie časové obdobie a systematicky. Odporúčaná doba je rok či pol roka, minimálne však dva mesiace. Zároveň si vyberte tému, ktorá vás bude aspoň trochu baviť.

Postup tvorby diplomovej práce

Pri tvorbe diplomovej práce navrhujeme takýto postup:

 1. Výber témy
 2. Bibliografický prieskum
 3. O čom chcete písať?
 4. Teoretická časť
 5. Špecifikácia cieľov, výskumnej otázky
 6. Zistenia, diskusia, metodológia
 7. Finalizácia

Výber témy diplomovej práce

Zvyčajne vysokoškolské pracoviská zverejňujú v dostatočnom predstihu zoznam tém na diplomovú a bakalársku prácu. Nebojte sa však iniciatívy a vymyslite si tému sami. Máte na to právo. Samozrejme si musíte nájsť ochotného školiteľa a tému vám musia schváliť. Ak si však vymyslíte tému, ktorá vás bude naozaj baviť, alebo s ktorou chcete pracovať aj po skončení vysokej školy, písanie práce bude pre vás mnohonásobne jednoduchšie a zmysluplnejšie. Preto sa nebojte ani tému neskôr zmeniť a začať odznova, ak máte takúto možnosť a dostatok času.

Bibliografický prieskum

Túto fázu je v ideálnom prípade lepšie začať robiť ešte predtým, ako si vyberiete tému – vyhľadajte a prečítajte si k vytipovanej téme dostupnú literatúru. Využívajte knižnicu a internet. Najlepšie je začať s poznatkami, ktoré ste získali počas štúdia. Ak ste ich zabudli, tak vytiahnite staré skriptá.

Bibliografický prieskum znamená vyhľadávanie dostupnej literatúry a zdrojov k téme vašej práce. Najmä v začiatkoch môže byť niekedy náročné zorientovať sa v novej téme a dostať sa k tej najrelevantnejšej literatúre.

Využívajte na to internetové vyhľadávače (napríklad služby books.google.com, scholar.google.com), alebo knižničné katalógy (Slovenská národná knižnica, štátne vedecké knižnice, univerzitné knižnice, Centrum vedecko-technických informácií). V niektorých knižniciach sa dostanete nielen ku knižným publikáciám, ale aj k množstve odborných a vedeckých časopisov.

Pomôcť vám môže aj to, ak si na začiatok vyhľadáte diplomovú prácu s podobnou témou (napríklad cez Centrálny register záverečných prác). V ďalšej fáze sa môžete sústrediť na rôzne databázy časopisov a publikácií (JSTOR, Scopus, Knovel, atď.), ku ktorým vám umožnia prístup niektoré univerzity, či knižnice. Napríklad Centrum vedecko-technických informácií prevádzkuje portál scientia.sk, ktorý umožňuje súbežne vyhľadávanie publikácií z viacerých e-zdrojov. To najlepšie, čo však môžete v začiatkoch urobiť, je poradiť sa so svojím školiteľom, ktorého úlohou by malo byť nasmerovať vás v tejto fáze tým správnym smerom.

Keď sa už dostanete k prvým publikáciám, jednoducho sledujte zoznam použitej literatúry na konci a poznámkový aparát, cez ktoré sa dostanete k ďalším publikáciám. Čím viac toho prečítate, tým viac novej a zaujímavej literatúry ešte objavíte.

O čom chcete písať?

Stanovte si predbežne hlavný cieľ, čiastkové ciele, výskumnú otázku, hypotézy, metodiku, či štruktúru práce. Nemusí to byť nič záväzné, ale je dobré, ak už v tejto fáze začnete premýšľať nad tým, o čom vaša práca bude a ako bude vyzerať. Pri čítaní literatúry možno neskôr zistíte, že problém, ktorý ste chceli riešiť, už bol vyriešený a vy si budete musieť naformulovať novú výskumnú otázku.

Teoretická časť

Čítanie literatúry by nemalo byť pasívne. Robte si poznámky alebo výpisky. Vždy si však zaznamenajte aj zdroj poznámky a číslo strany, pretože naozaj tieto zdroje nechcete vyhľadávať neskôr spätne.

Z literatúry spracovávate teoretickú časť vašej práce. Túto časť by ste mali začať vysvetlením základných pojmov a konceptov, s ktorými budete pracovať. Ďalej zhrňte a zhodnoťte aktuálny stav poznania vo vami zvolenej téme. Aby nešlo len o obyčajný kompilát, snažte sa k vašim poznámkam zaujať vlastné stanovisko, úsudok, názor alebo návrh. Používajte však argumenty a zdôvodnenia. Na názory sa tu totiž nehrá.

Špecifikácia cieľov, výskumnej otázky

Postupne si spresníte rámec vašej témy a cieľ, čiastkové ciele, výskumnú otázku, či hypotézy. Názvom sa netrápte, ten si vymyslíte úplne na konci. Snažte sa však čo najviac špecifikovať vašu tému. Čím konkrétnejšiemu problému sa venujete, tým je pravdepodobnejšie, že napíšete naozaj dobrú prácu. Totiž rozsah diplomovej, či bakalárskej práce nie je vzhľadom na charakter vedeckej práce veľký. Čím rozsiahlejšiemu problému sa budete venovať, tým je pravdepodobnejšie, že zabudnete na niečo naozaj dôležité. Rámec svojej práce však musíte mať dostatočne zdôvodnený.

Zistenia, diskusia, metodológia

Zrealizujte výskum a popíšte výsledky. Ide o najtvorivejšiu časť, z ktorej by mal byť badateľný váš jasný prínos. Po tom nasleduje záverečná časť jadra vašej práce – diskusia, kde získané poznatky skúste konfrontovať s prečítanou literatúrou. Uvádzajte opäť dôkazy, argumenty, ale skúste klásť aj vy sami nové otázky.

Medzi teoretickou časťou a zisteniami by ste mali popísať metodológiu vášho výskumu. Opíšte tu výskumné metódy, ktoré ste si zvolili a zdôvodnite tento výber. Vysvetlite, ako ste postupovali, s akými problémami ste sa stretli. Odporúčame vám túto časť písať až po realizácii výskumu. Ciele, výskumné otázky, či hypotézy by ste však mali mať naformulované ešte predtým. Teoreticko-metodologická časť môže pokojne zabrať aj polovicu vašej práce.

Finalizácia

Na záver doplňte úvod a záver, abstrakt, zoznam použitej literatúry a ďalšie formálne náležitosti, ktoré si diplomová a bakalárska práca vyžaduje.

Úvod obsahuje vymedzenie témy a stručný úvod do problematiky. Môžete v ňom naznačiť aj ciele vašej práce.

V závere len stručne zhrňte vaše zistenia. Odpovedzte si v ňom na otázku, či sa vám podarilo splniť všetky vaše ciele. Píšte len o tom, čo ste už napísali v jadre, nezačínajte žiadne nové myšlienky.

Abstrakt je stručné zhrnutie obsahu práce, cieľov a výsledkov. Slúži na to, aby si čitateľ mohol urobiť jasnú predstavu o tom, čo nájde v práci a rozhodnúť, či ju chce čítať celú. Nemal by presiahnuť jednu stranu, ale odporúčame aj menší rozsah. Jeho súčasťou je aj zoznam kľúčových slov.

Finálnu verziu vašej práce si po sebe viackrát prečítajte, vždy s určitým časovým odstupom. Nemôže sa vám stať nič horšie, ako keď napíšte obsahovo dobrú prácu, ale vyhoríte po štylistickej stránke, či nebodaj na gramatických chybách.

Formálne pokyny

Štruktúra záverečnej práce veľmi závisí od toho, aký odbor študujete, alebo aký typ práce píšete. Často závisí aj od pokynov konkrétnej školy, alebo školiteľa. Najlepšie je sledovať tieto pokyny. Formálne náležitosti a odporúčania nájdete aj v dokumente: Metodicka-pomocka-ako-pisat-bakalarsku-a-diplomovu-pracu (Autor: Vladimír T. MÍKA a Jiří HORÁČEK, AKO PÍSAŤ BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU, Metodická pomôcka pre spracovateľov, záverečných a iných školských prác, Žilina 2009).

Väčšinou je však postupnosť nasledovná:

 1. Predná časť práce obsahuje – obal, titulný list, (zadanie – ak to škola vyžaduje), abstrakt, abstrakt vo svetovom jazyku, obsah. Nepovinnými časťami sú čestné prehlásenie o tom, že ste prácu vypracovali samostatne, poďakovanie, predhovor a zoznam tabuliek, ilustrácii, skratiek a pod.
 2. Na obale musí byť názov vysokej školy a fakulty, názov práce a typ práce (diplomová/bakalárska práca), meno auta a rok odovzdania. Titulný list obsahuje to isté a okrem toho aj názov študijného odboru, prípadne aj študijného programu a meno školiteľa.
 3. Potom nasleduje úvod, jadro, záver, zoznam použitej úrovni a prípadne aj prílohy. Jadro sa skladá, tak ako sme to už opísali, z teoretickej a metodologickej časti, z výsledkov výskumu a diskusie.
 4. Odporúča sa používať typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, okraje: hore a dole 2,5 cm, naľavo 3,5, napravo 2 cm (niektoré školy uvádzajú 2,5 cm, podľa nášho názoru je to jedno).
 5. Predpísaný rozsah prác sa medzi odbormi líši. Zvyčajne má bakalárska práca minimálny predpísaný rozsah 30-35 strán a diplomová práca 50-60 strán. Do rozsahu sa pritom započítava len hlavný text úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry.

Ďalšie odporúčania

Priebežne konzultujte svoju prácu s vašim školiteľom. Vyhnete sa negatívnym prekvapeniam tesne pred odovzdaním práce, či na obhajobe.

Úvod (a samozrejme záver) práce píšte až nakoniec. Metodológiu až keď zrealizujete výskum. Takisto, ak je to možné, konečný názov práce si vymyslite až úplne na konci. Jednotlivé časti sa však budú prekrývať, budete sa k nim vracať a postupne ich dopĺňať.

Snažte sa prácu čo najviac rozčleniť na kapitoly a podkapitoly, aby bola čo najprehľadnejšia.

Dbajte na správne používanie citácií a parafráz. Viac o tejto téme sa dočítate na stránke Diplomová práca: 18 krokov, ako napísať diplomovú prácu.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.10.2018 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Ekonomická poradňa

 1. j333clearmee

  Aké sú kľúčové kroky pri písaní diplomovej alebo bakalárskej práce?

 2. Nikol

  Kľúčové kroky zahŕňajú výber témy, bibliografický prieskum, špecifikáciu cieľov, výskumnej otázky, teoretickú časť, zistenia, diskusiu, metodológiu a finalizáciu.

 3. Radoslav Voda

  Je vhodné meniť tému práce, ak narazíte na komplikácie počas písania?

 4. Galaydia

  Zmena témy môže byť vhodná, ak to situácia vyžaduje a existuje dostatok času na nový výskum, hoci to môže znamenať dodatočnú prácu.

 5. Vanessa

  Môže byť prílišná závislosť na elektronických zdrojoch pri písaní akademických prác problémom?

 6. SLONOVIC

  Prílišná závislosť na elektronických zdrojoch môže byť problém, ak vedie k nedostatočnej diverzifikácii zdrojov a potenciálne k zanedbaniu tlačených materiálov, ktoré môžu obsahovať hodnotné informácie.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.