(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Diplomová práca – otázky, premenné, hypotézy a vedecké metódy

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – otázky, premenné, hypotézy a vedecké metódy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Diplomová práca – otázky, premenné, hypotézy a vedecké metódy.


OTÁZKY, NA KTORÉ HĽADÁM ODPOVEĎ:
1. Koľko finančných prostriedkov plynulo zo štátneho rozpočtu na podporu malých a stredných podnikov v minulých rokoch (rok 1999, 2000, 2001, 2002)?
2. Aká bola štruktúra pôžičiek malým a stredným podnikateľom v minulých a v tomto roku?
3. Koľko finančných prostriedkov plynie zo štátneho rozpočtu na podporu malých a stredných podnikov v roku 2003 a aká je ich štruktúra?
4. Aké programy, fondy, granty a inštitúcie fungujú v oblasti poskytovania podpory malým a stredným podnikom?
5. Aký je vývoj týchto organizácií a ich činnosti v období posledných 4 rokov?
PREMENNÉ, KTORÉ POUŽÍVAM:
1. Celková suma finančných prostriedkov určená zo štátneho rozpočtu na podporu MSP v roku 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
2. Suma finančných prostriedkov určená na mikropôžičky
3. Suma finančných prostriedkov určená na granty
4. Suma finančných prostriedkov určená na pôžičky
5. Suma finančných prostriedkov určená na vzdelávanie malých a stredných podnikateľov
HYPOTÉZY:
1. Suma poskytovaná štátom na podporu rozvoja MSP sa znížila
2. Ponuka finančnej podpory podnikateľom sa v posledných 4 rokoch znížila
3. Podnikatelia sú napriek zníženej sume a ponuke finančnej podpory optimisticky naladení
VEDECKÁ METÓDA:
1. Diagram kauzálnych vzťahov
Diagram kauzálnych vzťahov slúži na spoznanie výstupu skúmaného systému.
Algoritmus zostavenia kauzálneho diagramu:
1. výber problému a získanie dát
2. vytipovanie dôležitých cyklov
3. zakreslenie správania sa týchto premenných v čase
4. vytvorenie kauzálnych väzieb
5. určenie, či ide o väzby zosilňujúce alebo zoslabujúce
6. formulovanie hypotéz vzájomných vzťahov a dynamiky systému
7. testovanie hypotéz
2. Persuázny rozhovor
- persuázia - presviedčanie, prehováranie
- cieľom je dosiahnuť, aby dotyčný človek zdieľal tie isté postoje
Algoritmus:
1. identifikuj cieľ : čo chceš dosiahnuť?
- prijatie nového postoja
- posilnenie súčasného postoja (najľahšie)
- zmena - odstránenie súčasného postoja (najťažšie)
2. identifikuj objekt : koho chceš presvedčiť?
- sociokultúrna úroveň a vedomosti o objekte
- osobnostné vlastnosti
- potreby a skúsenosti
- vzájomný vzťah
3. maximalizuj svoju presvedčivosť
- expertíznosť (musí pôsobiť ako odborník na danú tému)
- atraktivita (vonkajšia úprava)
- dobré zámery
- podobnosť
4. maximalizuj efektivitu formy
- rýchlosť toku informácií
- vyváženosť - nevyváženosť pozitív a negatív
- opakovanie
- apel na city
- celková primeranosť k cieľu a poslucháčovi
3. Inžinierska indukcia
Je jednoduchá metóda, ktorá prináša rýchle výsledky na úkor ich nepresnosti.
Algoritmus:
1. pozorovateľ uskutoční 4 merania, testovania zadaných veličín
2. výsledok z prvých 4 meraní sa prenesie, aplikuje na celý súbor pozorovania
Zdroj:
Vlastné vedomosti z predmetov Manažérska diagnostika, Optimalizácia manažérskych prác a i.

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – otázky, premenné, hypotézy a vedecké metódy (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár