(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Diplomová práca – forma – odporúčanie

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – forma – odporúčanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Diplomová práca – forma – odporúčanie.


DIPLOMOVKA - forma a odporúčania
- VÄZBA: mäkká pevná
- KÓPIE: minimálne 4 ks (3 sa odovzdávajú)
- ROZSAH: min. 50 strán, neodporúča sa ale presiahnúť nejak vrazne 65 strán (vraj)
- OKRAJE: ľavý 4,5 cm (fúúj!!), ostatné min. 1,5 cm
- PÍSMO: Times New Roman alebo Arial, obe 12-ka
- 1. strana je povinná (viď obrážtek prvý)
- 2. tiež povinná (je skoro to isté, len na normálnom papieri, tak nejak ako na 2. obrázku)
- 3. strana - čestné prehlásenie, s dátumom, miestom a podpisom (na spodnej polke strany) - povinné
- 4. strana - poďakovanie (nie je povinné)
- 5. strana - Obsah
- ÚVOD: prečo táto téma, jej dôležitosť, CIEĽ práce, príp. jej členenie (asi 2 - 3 strany)
- TEÓRIA: je dobré to nejak rozumne nazvať (typu: Teoretické východiská k... problematike), treba uvádzať citácie ako poznámky pod čiarou, pokojne čím viac (o citáciách ešte bude reč), rozsah cca 15 strán (ale býva aj viac...)
- ANALÝZA: má dve základné časti: 1. popis firmy/problému, len relevantné veci,
2. samotná analýza (spolu asi 20 strán)
- NÁVRH: malo by sa vychádzať z výsledkov analýzy (nie vždy sa?), nejaké opatrenia, plány, prognózy... (Asi 12 strán sa odporúča, ale ja som len málo DP videla s toľkým návrhom. Sú aj vpohode so 7 stranami návrhu, ale pod toto číslo by som už nešla?)
- ZÁVER: zhrnutie teórie, zhrnutie analýzy a zhrnutie návrhov (niečo typu: čo som riešila, čo som vyriešila...), asi 3 - 4 strany
- LITERATÚRA (odporúča sa aspoň 20 titulov), ZOZNAMY, PRÍLOHY (číslované - Príloha 1, 2, ..., strany sú však nečíslované)
CITÁCIE:
Príklad na našom najobľúbenejšom?:
(Podškrtovník, či jak sa povie táto _ čiarka bude predstavovať medzeru.)
Takto by mala vyzerať položka v zozname literatúry, ktorý má byť číslovaný a zoradený podľa abecedy.
KOTLER,_P.:_Marketing_management._9._prepracované_vydanie._Praha_:_Grada_Publishing,_2000,_800_s._ISBN_80-7169-600-5
- dvaja, príp. traja autori - píšu sa cez pomlčku (ČIMO, J. - MARIAŠ, M. : ...)
- viacerí autori - píšeme hlavného a kolektív (BAKYTOVÁ, H. a kol. : ...)
- v prípade zborníkov, časopisov a pod. sa používa: názov časti (normálnym písmom)_In:_Názov celku.
Keď citujeme autora v texte teórie, nepíšeme ISBN, ani počet strán, len z ktorej strany to bolo čerpané (vtedy je "s." pred číslom):
KOTLER,_P.:_Marketing_management._9._prepracované_vydanie._Praha_:_Grada_Publishing,_2000,_s._126-127.
- keď necitujeme presne, môžeme použiť formulku: "Spracované podľa:" za ktorou ide citácia.
- ak máme na jednej strane pod čiarou dve poznámky s rovnakou citáciou (napr. tiež Kotler, ale iná strana), pri druhej možno použiť: "Tamtiež, s. 245." (Viem, blbé slovo?)
Grafy, Tabuľky, Obrázky, a pod.:
- číslujeme, nad graf/tabuľku napíšeme Tabuľka 1: alebo Tab. č. 1: alebo tak a potom názov tabuľky/grafu,
- pod objekt sa píše zdroj, teda "Zdroj: ..." a citácia. Ak robíte výskum a zdrojom sú napr. dotazníky a pozorovania, píše sa, Zdroj: vlastný. (Ak však robíte celú analýzu vlastný výskum a je tam milión grafov a tabuliek, ja osobne by som zakaždým "Zdroj vlastný" nepísala.)

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – forma – odporúčanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár