(, EuroEkonóm.sk ,  5)

Diplomová práca – forma – odporúčanie

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – forma – odporúčanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Diplomová práca – forma – odporúčanie.


DIPLOMOVKA - forma a odporúčania
- VÄZBA: mäkká pevná
- KÓPIE: minimálne 4 ks (3 sa odovzdávajú)
- ROZSAH: min. 50 strán, neodporúča sa ale presiahnúť nejak vrazne 65 strán (vraj)
- OKRAJE: ľavý 4,5 cm (fúúj!!), ostatné min. 1,5 cm
- PÍSMO: Times New Roman alebo Arial, obe 12-ka
- 1. strana je povinná (viď obrážtek prvý)
- 2. tiež povinná (je skoro to isté, len na normálnom papieri, tak nejak ako na 2. obrázku)
- 3. strana - čestné prehlásenie, s dátumom, miestom a podpisom (na spodnej polke strany) - povinné
- 4. strana - poďakovanie (nie je povinné)
- 5. strana - Obsah
- ÚVOD: prečo táto téma, jej dôležitosť, CIEĽ práce, príp. jej členenie (asi 2 - 3 strany)
- TEÓRIA: je dobré to nejak rozumne nazvať (typu: Teoretické východiská k... problematike), treba uvádzať citácie ako poznámky pod čiarou, pokojne čím viac (o citáciách ešte bude reč), rozsah cca 15 strán (ale býva aj viac...)
- ANALÝZA: má dve základné časti: 1. popis firmy/problému, len relevantné veci,
2. samotná analýza (spolu asi 20 strán)
- NÁVRH: malo by sa vychádzať z výsledkov analýzy (nie vždy sa?), nejaké opatrenia, plány, prognózy... (Asi 12 strán sa odporúča, ale ja som len málo DP videla s toľkým návrhom. Sú aj vpohode so 7 stranami návrhu, ale pod toto číslo by som už nešla?)
- ZÁVER: zhrnutie teórie, zhrnutie analýzy a zhrnutie návrhov (niečo typu: čo som riešila, čo som vyriešila...), asi 3 - 4 strany
- LITERATÚRA (odporúča sa aspoň 20 titulov), ZOZNAMY, PRÍLOHY (číslované - Príloha 1, 2, ..., strany sú však nečíslované)
CITÁCIE:
Príklad na našom najobľúbenejšom?:
(Podškrtovník, či jak sa povie táto _ čiarka bude predstavovať medzeru.)
Takto by mala vyzerať položka v zozname literatúry, ktorý má byť číslovaný a zoradený podľa abecedy.
KOTLER,_P.:_Marketing_management._9._prepracované_vydanie._Praha_:_Grada_Publishing,_2000,_800_s._ISBN_80-7169-600-5
- dvaja, príp. traja autori - píšu sa cez pomlčku (ČIMO, J. - MARIAŠ, M. : ...)
- viacerí autori - píšeme hlavného a kolektív (BAKYTOVÁ, H. a kol. : ...)
- v prípade zborníkov, časopisov a pod. sa používa: názov časti (normálnym písmom)_In:_Názov celku.
Keď citujeme autora v texte teórie, nepíšeme ISBN, ani počet strán, len z ktorej strany to bolo čerpané (vtedy je "s." pred číslom):
KOTLER,_P.:_Marketing_management._9._prepracované_vydanie._Praha_:_Grada_Publishing,_2000,_s._126-127.
- keď necitujeme presne, môžeme použiť formulku: "Spracované podľa:" za ktorou ide citácia.
- ak máme na jednej strane pod čiarou dve poznámky s rovnakou citáciou (napr. tiež Kotler, ale iná strana), pri druhej možno použiť: "Tamtiež, s. 245." (Viem, blbé slovo?)
Grafy, Tabuľky, Obrázky, a pod.:
- číslujeme, nad graf/tabuľku napíšeme Tabuľka 1: alebo Tab. č. 1: alebo tak a potom názov tabuľky/grafu,
- pod objekt sa píše zdroj, teda "Zdroj: ..." a citácia. Ak robíte výskum a zdrojom sú napr. dotazníky a pozorovania, píše sa, Zdroj: vlastný. (Ak však robíte celú analýzu vlastný výskum a je tam milión grafov a tabuliek, ja osobne by som zakaždým "Zdroj vlastný" nepísala.)

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – forma – odporúčanie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Tomas Urbanek

  Článok poskytuje odporúčania pre formátovanie diplomovej práce vrátane typu väzby, minimálneho počtu kópií, rozsahu, formátovania okrajov, typu a veľkosti písma, a štruktúry obsahu vrátane úvodu, teórie, analýzy, návrhu, záveru, literatúry a citácií.

 2. Havel Cibulka

  Je vhodné obmedzovať rozsah diplomovej práce na odporúčaný počet strán?

 3. Tomas Gardian

  Odporúčanie obmedziť rozsah diplomovej práce môže pomôcť zabezpečiť zameranie a hĺbku analýzy, avšak kreativita a rozsah výskumu by nemali byť obmedzené striktnými pravidlami, ak to téma a hĺbka skúmania vyžadujú.

 4. Nydedia

  Je správne vyžadovať použitie konkrétnych typov a veľkostí písma, neumožňuje to diskrimináciu na základe vizuálnej prezentácie?

 5. Artemis

  Použitie štandardizovaných typov a veľkostí písma zabezpečuje jednotnosť a čitateľnosť akademických prác. Avšak, dôležité je tiež poskytovať priestor pre individuálnu kreativitu a inovácie v prezentácii výskumu, pokiaľ to neobmedzuje jeho profesionálnu a akademickú integritu.

Pridaj komentár