(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Diplomová práca – Rozšírený rešerš

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – Rozšírený rešerš (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Diplomová práca – Rozšírený rešerš.


1.
ID číslo X
Názov zborníka Acta Oeconomica Cassoviensia No.2, II.diel
Názov Nástroje podpory malých a stredných podnikov v podmienkách Slovenskej republiky
Miesto vydania Košice, 1998
Vydavateľ Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1998
Rozsah 5 str.
Autori Doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
Jazyk Slovenčina
Signatúra ISBN 80 - 85668 - 74 - 2
Kľúčové slová podnikanie malé, podnikanie stredné, podporné programy, legislatíva podnikania
Myšlienky 1. Sú to práve malé a stredné podniky, ktoré tvoria základ efektívnej ekonomiky, sú jej permanentnou súčasťou.
2. Významná je participácia MSP na riešení vysokej miery nezamestnanosti, najmä v problémových oblastiach Slovenska
3. Základnou podmienkou vzniku MSP je vhodné podnikateľské prostredie, ktoré stimuluje podnikateľskú činnosť a vytvára priaznivé podmienky na prijímanie podnikateľských rozhodnutí.
Anotácia Autorka rozoberá zdravé ekonomické prostredie, vymedzuje legislatívny rámec pre rozvoj malých a stredných podnikov a navrhuje súbor opatrení šitých na mieru Slovenskej republike.
2.
ID číslo X
Názov Sebavedomie podnikateľov rastie
Miesto vydania Bratislava, 15.02.2003
Vydavateľ Finančné internetové noviny, vydáva Ing. Eduard Žitňanský, Gorkého 10, 811 01 Bratislava
Rozsah 4 str., 1246 slov
Autori Ľudmila Lipianska
Jazyk Slovenčina
Signatúra x
Kľúčové slová podnikanie malé, podnikanie stredné, grantové schémy, inkubátory, NARMSP
Myšlienky 1. Vlani mala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania k dispozícii 511 miliónov korún z programu PHARE, 357 miliónov zo štátneho rozpočtu a 116 miliónov z ostatných zdrojov.
2. Natalita malých a stredných podnikov je momentálne vyššia ako ich mortalita.
3. Tento rok nebude taký štedrý ako vlaňajší. Výrazne sa znížil objem prostriedkov z PHARE - o vyše dvesto miliónov korún. Aj štátny rozpočet privrel kohútik, podnikatelia dostanú z tohto balíka o 157 miliónov menej.
4. Známa je už aj výška prostriedkov na výstavbu podnikateľských inkubátorov v Košiciach (250-tis. eur + 10 mil. Sk) a Bratislave (3,7 mil. Sk).
Anotácia Autorka sleduje vývoj finančných prostriedkov plynúcich do podpory rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom jednotlivých projektov a programov Národnej agentúry pre rozvoj MSP. Zaoberá sa finančným programom NARMSP a zmenami v správaní sa malých a stredných podnikateľov.
3.
ID číslo SK03SCK20010040571
Názov Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike
Miesto vydania Bratislava
Vydavateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Rozsah 223 s
Autori Kubrická Marta
Jazyk Slovenčina
Signatúra IV.178675 IV.178676 IV.178809 IV.178810 III.181402
Kľúčové slová podnikanie malé, podnikanie stredné, podniky v SR, NARMSP, národné agentúry,
Myšlienky Podporný úverový program umožňuje prístup k investičnému a prevádzkovému kapitálu formou výhodného strednodobého úveru. Tento finančný program je určený malým a stredným podnikateľom zamestnávajúcim do 250 pracovníkov v oblasti výroby, remesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. Maximálna výška úveru je pomerne vysoká - až desať miliónov korún, pričom ho možno splácať osem rokov.
Anotácia Kniha popisuje prostredie pre rozvoj malých a stredných podnikov v SR, popisuje ich vývoj. Ďalej sa zaoberá štátnou podporou MSP v aktuálnych podmienkach a vyzdvihuje úlohu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Kniha uvádza zoznam a pôsobnosť bankových inštitúcií, fondov a ostatných podporných inštitúcií a navrhuje opatrenia na ďalší rozvoj MSP na Slovensku.
BRAINSTORMING:
V mojom článku chcem sledovať tok finančných prostriedkov do podpory malých a stredných podnikov v SR v minulosti a v týchto rokoch. Zameriam sa na konkrétne sumy a spôsob ich prerozdelenia v minulosti. Budem sa zaoberať aj štruktúrou a formami poskytovaných prostriedkov, grantmi, programami, fondmi a inštitúciami, vytvorenými práve z týchto dôvodov. Informácie chcem získavať z internetu (www.narmsp.sk), časopisov, publikácií a diskusií s kompetentnými ľuďmi.

Download súboru

Stiahnite si súbor Diplomová práca – Rozšírený rešerš (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár