(EuroEkonóm.sk,  0)

Technická norma a metodika k diplomovej práci

Úlohou tejto kapitoly je objasniť komplexný prístup pri spracovaní záverečnej práce:

  • obsahové zameranie jednotlivých kapitol a podkapitol
  • základné normy týkajúce sa formálnej úpravy záverečnej práce
  • štruktúru, ktorá odráža členenie (kompozíciu) textu z hľadiska formálnej úpravy
  • plán, osnovu – obsahovú stránku práce
  • usporiadanie jednotlivých častí

Štruktúra záverečnej práce

Záverečná práca predkladá určité množstvo informácií a poznatkov, ktoré boli predmetom skúmania. Niektoré z nich boli študentovi (autorovi) známe už predtým a preto z nich čerpá. túto databázu vo svojej práci dotvára a aplikuje, no a k ďalším (novým) sa postupne dopracúva. Usporiadanie jednotlivých častí musí mat‘ preto logický charakter a podľa Benču, Grenčikovej – Hajšovej (2002) musí vychádzať zo štruktúry vedeckej práce (úvod – jadro – záver).

V súlade so zameraním týchto skrípt, budeme pre potreby našej fakulty pri spracovávaní záverečných (bakalárskych, diplomových) prác vychádzať z usporiadania jednotlivých častí v zmysle Gondu (2003, s. 36), resp. Katuščáka (1998, s. 32), ktorí delia kvalifikačné práce na tieto hlavné časti:

  • predná časť (obal, titulný list, erráta, abstrakt, predhovor, obsah, zoznam obrázkov a tabuliek, zoznam skratiek a symbolov, slovník termínov)
  • jadro práce alebo hlavná časť (úvod, jadro teda jednotlivé kapitoly, záver, zoznam bibliografických odkazov)
  • prílohy
  • koncová časť (nepovinná, obsahuje registre, curiculum vitae a obal)

Technická norma a metodika k záverečnej práci

Pozrite si celý dokument, ako správne napísať diplomovú a bakalársku prácu:

 

Už ste čítali?


Pridaj komentár