(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Financovanie obce – vlastné príjmy, štátna dotácia, iné zdroje.

Vlastné príjmy obce – príjmy z majetku obce, výnosy z miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút, iné.

Majetkom obce – sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Možno ho použiť na verejné účely, podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

Rozpočet obce – základom fin. hospodárenia. Obsahuje príjmy/výdavky, fin. vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samospr. kraja a fin. vzťahy k PO a FO. Zostavuje sa na jeden rok.

Prebytky rozpočtu – možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo rozpočtu obce na ďalší rok.

Ročná účtovná závierka – overuje ju audítor.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár