(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zmluva (činnosť) – musí obsahovať: označenie účastníkov zmluvy, predmet, čas, práva a povinnosti účastníkov zmluvy, podiel každej obce na majetku získanom spol. činnosťou, spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy, spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.

Zmluva (spol. obecný úrad) – určenie sídla spol. OÚ, počtu zamestnancov, starostu.

Platnosť zmluvy – súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Združenie obcí – PO odo dňa registrácie na krajskom úrade.

Predmet činnosti združenia obcí – oblasť soc. vecí, starostlivosti o ŽP, miestna doprava, CR, školstvo, kultúra.

Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí – zmluva o založení združenia, uznesenie o schválení zmluvy obcami, oznámenie o splnomocnencovi oprávneného konať v mene združenia obcí, stanovy združenia, meno a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu.

Odmietnutie registrácie – v prípade, že činnosť nie je v súlade s Ústavou SR. Rozhodne o tom krajský úrad do 30 dní. Vznik združenia ako PO oznámi krajský úrad do 7 dní od registrácie ŠÚ SR.

Zánik združenia obcí – dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí, rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár