(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Mesto (vyhlásenie obce za mesto) ak, je – hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyv. okolitých obcí, má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, má aspoň časti územia mestský charakter zástavby, má najmenej 5000 obyvateľov.

Návrh na vyhlásenie obce za mesto – podáva vláda Národnej rade SR na základe žiadosti obce. Uznesenie NR SR o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Vláda vydáva osvedčenie o vyhlásení obce za mesto.

Mestské zastupiteľstvo – orgán samosprávy mesta. Rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach, ustanovuje erb/vlajku/pečať/znelku mesta, schvaľuje štatút mesta.

Primátor – uchováva vlajku mesta a pečať mesta. Používa mestské insígnie.

Poslanec obecného združenia je povinný – zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, zúčastňovať sa zasadnutí OZ, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Mandát poslanca zaniká – odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu odsúdením za trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti, na právne úkony, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastnil trikrát po sebe riadneho zasadnutia OZ, ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutia OZ zrušením obce, smrťou.

Vzdanie sa mandátu – nemožno vziať späť.

Poslanec je oprávnený – predkladať OZ návrhy, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov PO zriadených obcou vysvetlenia vo veci týkajúcich sa ich činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od FO a PO vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce, požadovať vysvetlenia od št. orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár