(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Financovanie samosprávneho kraja – vlastné príjmy, štátne dotácie. Rozpočet na dobu jedného roka.

Vlastné príjmy samosprávneho kraja – príjmy z majetku, príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z pokút, výnosy z dobrovoľných zbierok, príspevkov a darov PO.

Výdavky samosprávneho kraja – výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych funkcií, so správou vlastného majetku, s tvorbou a plnením programu soc. a ekon. rozvoja, iné.

Audítor – overuje ročnú účtovné závierku.

Funkcia predsedu samosprávneho kraja je nezlučiteľná s funkciou – poslanca zastupiteľstva, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, štat. Zástupcu PO, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta.

Predseda môže uložiť pokutu – do výšky 500 000, – Sk. Je príjmom samosprávneho kraja.

Hlavný kontrolór – kontroluje plnenie úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu, kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, predsedu, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, iného zamestnanca samosprávneho kraja.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí – uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou.

Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hl. kontrolóra, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

Komisie – zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci však musia tvoriť viac akon polovicu členov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Schádzajú sa raz za mesiac.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár